وارونه نمایی

کدام خارجی از وضع ما متاثر شده و بما فشار میآورد؟

“عزیز پاک نژادنامی از اصحاب رجوی در مطلبی با نام” این درد را چاره چیست”!؟ نوشته است:
” فشار خارجی، متاثر از خونخواری روزافزون رژیم در اطراف و اکناف عالم، نفسِ «نظام» را به شماره انداخته است…”.
این خارجی کیست که متاثر ازخونخواری است ودارد به رژیم ایران فشار میآورد؟!
من هرچه پرس وجو کردم، هیچ عاقلی را پیدا نکردم که به این سئوال اساسی من جواب دهد.
اما بااندکی تفکر بهمراه بحث وگفتگو با دانندگان شهر تبریز، باین نتیجه رسیدم که این فشار خارجی ابدا ربطی به رفتار خوب وبد حکومت ایران با مردم ندارد وهدف عنصر خارجی، سوء استفاده از وضع نابسامان معیشتی مردم، کنترل آنها وبکار گرفتن شان برای ایجاد شورش وسپس تحمیل شرایط خود به حکومت تضعیف شده ی ایران است.
عاقلان گفتند که شرایط این عنصر خارجی، تسلیم بی قید وشرط ایران دربرابر آمریکاست.
این شرایط چیست:
1- ایران کمک کند که سوریه به کشورهای کوچک ومدام درگیر باهم تجزیه شده وراه اسرائیل بسوی شرق بازشود.
2- اسرائیل توسط ایران به رسمیت شناخته شود.
3- به مستشاران آمریکائی که از در بیرون رانده شده اند، اجازه داده شود که از پنجره وارد شده و سرداران وامرای نیروهای مسلح ما دربرابر یک گروهبان امریکائی حاضر شده با شلوارک، خبردار ایستاده وامر ونهی اورا بپذیرند.(این موضوع دردوران شاه بوده ومخصوصا من آنرا درپایگاه وحدتی دزفول مشاهده کرده ام).
4- مکان هایی برای ساختن پایگاه های نظامی دراختیار آمریکا قرار داده شود وآنها بدون نظارت دولت ما، برعلیه روسیه جاسوسی کرده و مارا پلی برای تسخیر روسیه که هدف غائی شان هست تبدیل کنند.
5- سیاست های آمریکا درمورد تمام کشورهای کم وبیش نافرمانی مانند ما که گاها خواسته ایم این استقلال سیاسی خود را به سطح استقلال اقتصادی ارتقاء دهیم، همواره چنین بوده والبته فرقی بین نگرش اوباما وترامپ بود وآن عبارت ازاین است که اوباما با زیرکی وباهوشی خاص خود ضمن آنکه سیاست اصلی آمریکا را – البته موفق تر از ترامپ- پیاده میکرد، درصدد دور کردن ایران ازروسیه بود وترامپ برعکس، میخواهد روسیه را ازایران جداکند که البته نظر به تجاربی که سران ایران و روسیه ازآمریکا دارند، مشکل که بتوانند باین سادگی ها فریب آمریکا را خورده و بعنوان دوکشور همسایه، بجان هم بیافتند.
بازهم:
” پیوند سترگ خروش و خشم مردم با «مقاومت ایران»، در جریان قیامهای جاری، با برآمد موفقیت آمیز «کانونهای شورشی» و «شوراهای مقاومت»، پدیده تازه دیگری است که در چهل سال گذشته در میهن ما سابقه نداشته است…”.
اولا قیام که چه عرض کنم!
اگر این قبیل حرکات اعتراضی و در کلیت خود طبیعی ومتداول درسراسر جهان را قیام بنامیم، سراسر جهان را قیام فرا گرفته وچه باک که ایران هم یکی ازآنها باشد.
ثانیا، حرکات اعتراضی مردم هیچ مخرج مشترکی با سیاست های خیانت بار مجاهدین خلق را بنمایش نگذاشت وشما این بار هم با نگاه بصورت مردم، بطور بی شرمانه ای به آنها دروغ گفته وتهمت وارد میکنید.
وایضا:
“… مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت همواره اعلام کرده اند که با دخالت خارجی در ایران برای تغییر رژیم، به شدت مخالفند و آنرا خلاف منافع عالی ایران و ایرانی می دانند. و بسیاری چیزهای دیگر…”.
اعمال شما و درخواست های عاجزانه ی تان از غرب که مردم ایران را به چهارمیخ کشیده و گرسنه نگهدارند وهمچنین درخواست بی شرمانه ی تان ازآنها که مراکز ایران در خارج را بشما واگذار کنند، نافی این ادعای شماست.
درخواست حمله به ایران درزمانی که امکانات این جنایت وجود ندارد، فعلا ازطرف شما – آنهم درظاهر- مسکوت گذاشته شده ودرعوض پیشنهادهایتان طوری است که اگر اجرایی شود، چیزی کمتر ازحمله ی نظامی نیست.
ودوباره:
” موضعگیری در برابر طرح تروریستی «نظام ولایت فقیه» در اروپا برعلیه مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت از طرف دولتهای مختلف جهان، در عرصه سیاست بین المللی ادامه دارد. این حرکت گستاخانه، هم خود رژیم را به گوشه رینگ پرتاب کرده و هم شرکای بین المللی آنرا شرمنده کرده است. این جنایت، نه کمکی به تضعیف مقاومت ایران و نه فروکش کردن اعتراضات مردمی در داخل کشور داشته است”.
دست داشتن ایران در این طرح مثلا! تروریستی؟! تروریستی بشدت ساده ومسخره، ازجانب وزارت خارجه ی ایران رد شد. سپس اسرائیل گفت که ازمدت ها پیش درتعقیب این طرح بوده وکمک زیادی کرده که لو برود واین اظهار نظر عجولانه اسرائیل، منطقا چیزی جزنشان دادن دم خروس و ساختگی بودن آن نمیتواند باشد.
همچنین برخلاف ادعای شما، مطبوعات غرب با احتیاط زیاد وبا غلظت بسیار پایینی به این مسئله برخورد میکنند و شواهد موجود، فعلا هیچ شهادتی بنفع ادعای شما نمیدهد.
عاقلان با این مسئله ی فعلا مشکوک، برخورد این چنینی نمیکنند اما سازمان رجوی، درتبعیت از اصل” ازاین ستون به ان ستون فرجی است”، باکی ازسرمایه گذاری برروی این مسائل کف صابونی ندارد و اینقدر پر رو هم هست که وقتی خلاف قضیه ثابت شد، کک اش هم نگزد.
اسرای رجوی و خانواده های گرفتار آنها، با چنین پدیده ای مواجهند.
بحال این اسرا وخانواده هایشان، گریه باید کرد.
وحید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا