چند میگیری که سرنگونی تا پایان سال جاری محقق شود

درشرف جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، رجویها سراسیمه وملتمسانه به دست وپا افتادند وبا نشان جوامع ایرانی درامریکا، کنفرانسی تحت القاب دهن پرکن با کد فریبنده گردهمایی قیام ایران! درواپسین روزهای شهریورماه 1397 درامریکا ترتیب دادند که رودی جولیانی جنگ طلب درنده خو با کینه هیستریک وافسارگسیخته علیه ایران وایرانی، با دریافت رشوه ی هنگفت ازمریم قجر، صحنه گردان آن بود.
مریم رجوی نیز پیشاپیش با ترتیب دادن یک پیام ویدئویی کذایی، متوهمانه ایران آزاد ودمکراتیک با استعانت ازکانونهای شورشی باسمه ای را به جمع حاضردرگردهمایی امریکاییهای ایرانی تبار وعده داد ودرتماس محرمانه با رودی جولیانی، ملتمسانه ازآن ناجی جنگ طلب و وحشی درخواست کرد که حول موضوع سرنگونی عن قریب و زودرس متمرکز شود و پروژه سرنگونی ایران وایرانی را آنتنی و برجسته کند.
رودی جولیانی هم درمشورت با ارباب خود ترامپ نژاد پرست دیوانه وناقص العقل وازبرای دل خوش کردن مریم قجر و حضاردرجلسه تا توانست اباطیل بافت وخزعبلات گنده ترازدهان خود ایراد کرد مبنی براینکه، رژیم ایران سرنگون خواهد شد. شاید امروز، شاید هم فردا، شاید هم یکماه دیگر، شاید هم تا پایان سال جاری!!
جولیانی که درهیاهو و گرمای کف زدن های ممتد حضار، حسابی مست و مدهوش شده بود درادامه بلغورکرد:” روز و تاریخ سرنگونی مهم نیست. مهم اینست که رژِیم ایران خلاصه سرنگون خواهد شد ومریم رجوی روی دوش کانون های شورشی واعضای آلبانی نشین اشرف 3 برکرسی ریاست درایران جلوس خواهد کرد.”
متعاقب اطلاع درخاتمه جلسه مضحک و خنده داربی حاصل گردهمایی قیام ایران! مریم رجوی از سر استیصال وآشفتگی ذهن و ضمیر بیمارگونه خود به جولیانی توپید وملتمسانه گفت:” خلاصه ی امر توچند میگیری که سرنگونی تا پایان سال جاری محقق شود!”
باید به مریم رجوی یادآورشد تویکی خفه و ایران آزاد ودمکراتیک پیشکش تو.
کافی است فقط یکبارآزادی وفضای سالم ودمکراتیک را درخانه خود ودرحصاربسته وسرکوب شده مناسبات فرقه ای خود، تجربه کنی وآنگاه خواهید دید که ریزش وفرارنیروی خسته وسرگردان، چگونه سیرصعودی وفزاینده ای را درپیش خواهد گرفت وبا سراب وعقده ی سرنگونی درآلبانی مدفون ودرقلب تاریخ عبرت آیندگان خواهی شد.
به رودی جولیانی وسایرهمپالیگهایش هم باید گفت که برخلاف میل افکارعمومی جهانیان با اشغال ستمگرانه عراق وافغانستان چه دست گل وارمغانی جز جنایت وخیانت و ویرانی وکشتاروبحرانهای اجتماعی واقتصادی وفقروبدبختی وناامنی ودهها وصدها مصائب خانه خراب کن دیگر، برای مردمان شریف عراق وافغانستان به همراه داشتید که حال میخواهید با دخالت درامورداخلی مردمان با ذکاوت وهشیار ایران زمین وبکارگیری عنصرقهروخشونت وحملات نظامی، مریم رجوی تروریست را برکرسی ریاست درایران بنشانید که زهی خیال باطل……..
علی نیاکی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا