وارونه نمایی

مهدی براعی غارغارچی رجوی از راهکار سرنگونی میگوید

مهدی براعی ملقب به احمد واقف بلاشک ازمریدان چاپلوس و از جنایتکارترین عوامل سرکوب درمناسبات فرقه ای رجوی است که درموضع تئوریسین خطی – استراتژیکی و ایضا تشکیلاتی، سهم به سزایی دراغفال اعضای نگون بخت داشته ودارد ومی باید که دردادگاه خلق وانقلاب وعدالت تاوان بدهد قبل ازاینکه دست کائنات وقانون جذب ودفع روزگار، وی را چون جابرزاده معدوم به کام مرگ سیاه ببلعد وازصحنه روزگار حذف کند.
بتازگی مهدی براعی آن دلقک وغارغارچی رجوی ازراه کارسرنگونی! بسا لاطائلات بافت که با خواندنش بقولی ازبرنامه تلویزیونی عموپورنگ در برنامه گل وبلبل، آنقدرخنده کردم آنقدرخنده کردم وبلافاصله آنقدرگریه کردم آنقدرگریه کردم، که چرا وچرا مابعد چهاردهه جرم وجنایت واعمال تروریستی وبگیروببند ضد میهنی رجویها، امرسرنگونی برایشان مهیا و مقدرنمیشود!؟
رجویها برای کسب قدرت به هرقیمت درطول چهاردهه حیات خفیف وخائنانه خویش ازهیچ جرم وجنایتی درحق مردمان ایران زمین وانقلاب نوپایشان مابعد قیام ضد سلطنتی 1357 کوتاهی ودریغ نکردند و با به شهادت رساندن رقمی به اندازه 17 هزار از اقشارمختلف جامعه ایران تا خلق بزرگترین جنایت در به شهادت رساندن عالمان در محراب نماز و فاجعه 7 تیرو 8 شهریور که با برانگیختن خشم ملت رسوای عالم وبه کلی از توده های مردم طرد و منزوی شدند و ناگزیربا پذیرش شکست استراتژی خشونت بارشان به خارج ازمرزهای ایران متواری شدند تا با آویختن به دشمن دون اجنبی، درکالبد بی جانشان بپوسند وتمام شوند.
حال مابعد اضمحلال وفروپاشی یک فرقه تبهکار و تروریستی، مذبوحانه ازراه کارسرنگونی یک ملت ونظام مردمی قدرصحبت میشود وعامل سرکوبگر رجوی بنام مهدی براعی شقوق مختلف دعاوی سراب گونه امرسرنگونی را با استیصال مثال زدنی مایوسانه بقرار زیر ردیف و بازنشخوار میکند.
– سرنگونی ازطریق رفراندم با الگوی شیلی که منجربه سرنگونی پیشینه رجوی دیکتاتور می شود، که باید گفت که مردمان ایران زمین بارها وبارها درمقاطع وسرفصلهای بجد حیاتی درراهپیمایی 22 بهمن وروزقدس وانتخابات شوراهای شهروریاست جمهوری و…داوطلبانه وعاشقانه به صحنه رفراندم شتافتند وبه آنچه که دارند” آری” گفتند.
به انضمام اینکه به رجویها باید گفت خوب است ابتدا به ساکن درفرقه کاسبکارانه وخانه سالمندانتان یک رفراندم ترتیب دهید تا مریم قجرنتواند مادام العمربرکرسی رئیس جمهوردرغربت بنشیند وبا عقده جنون آمیز دستور بگیر و ببند و زندان و شکنجه اسرای گرفتارآلبانی و دیگر پایگاههای خود را بدهد وسرکوب کند وخانواده های آنان را با فرهنگ لمپنیسم خود”الدنگ” بنامد وارتباط فی مابین عضو اسیربا خانواده را حرام قلمداد کند.
– سرنگونی ازطریق تحصن باالگوی اجتماع مردمان مصردرمیدان تحریر که منجربه پیروزی شد که دلقک درباررجوی آنرا منتفی دانست وگفت اجتماع وتحصن ایرانیان ازبرای مطالبات معیشتی است که ناگزیرما آنرا با گنده کردن همچون تحصن کامیونداران به سرنگونی عن قریب مرتبط می کنیم که واقعی و کاربردی نیست.
– سرنگونی ازطریق کاهش هزینه انقلاب که ملیجک رجوی با دستپاچگی اعلام کرد که این گزینه ازاساس مردود است چرا که نیروها درقوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران خاصه ارتش بغایت متعهد وپایبند نظام خود هستند واهل ریزش نیستند تا ما بتوانیم بدان دل ببندیم تا مثلا کودتا بکنند وما سرازایران دربیاوریم.!
– سرنگونی ازطریق تحریم خارجی هم بالکل منتفی است چرا که با وجود استقبال شفاف ازتحریم وفشاراقتصادی ارباب خود آمریکا علیه ایرانیان، نه تنها نتیجه ای حاصل نشد بل صفوف آنان را منسجم ومستحکم ت رکرد وبنیانشان را نیز مرصوص تر. لذا ازاین گزینه نیزبگذریم!!
ودرادامه گفت راستی شروع دوردوم تحریم در13 آبان آتی را نظام ومردمان ایران به فال نیک گرفتند وبه ریش ما وامریکا خندیدند.
– سرنگونی ازطریق تهاجم نظامی دولت های خارجی، که قاتل دهها زن ومرد مجاهد نگون بخت خجالت کشید که یکراست بگوید تهاجم امریکا به ایران که منت آنرا بارها وبارها ازرودی جولیانی وجان بولتن داشتیم که همچنانکه به عراق وافغانستان حمله وهجوم مرگبارداشتید، به ایران نیزحمله ورشوید وکلید کاخ ریاست جمهوری را از دکترروحانی رئیس جمهورمنتخب ملت گرفته وبه مریم قجربدهید تا بدان جلوس کرده وبه کشتاروقلع وقم مردمان خاصه مخالفان خود بپردازد!
– سرنگونی با کانون های شورشی وفروپاشی کنترل شده که بسیارمضحک وخنده دارمی نمود مهدی براعی خائن را برانگیخت که به ظاهراندک شادمانی کرده ورضایت خود را ابرازکند ولیکن بلافاصله با چرخش صدوهشتاد درجه ای بگوید که این شق سرنگونی ازاساس منتفی است وکانون های شورشی وجود خارجی نداشته وندارد وساخته وپرداخته خودمان است چرا که خودمان بهترمیدانیم که تحصن واعترضات مردمان ایران منشاء معیشتی دارد وبس ومطلق خبری ازبراندازی نبوده ونیست.
با وجود سوالات ازپیش تعیین شده فوق تحت عنوان گفتگوبا پیرترین عضوخانه سالمندان مهدی براعی ملقب به قاتل احمد واقف، نتیجه آن شد که سرنگونی امری است سراب و دست نایافتنی وآنچه برایمان می ماند عقده گشایی ودق مرگ شدن در بحران خارجه نشینی خاصه باتلاق فروبرنده آلبانی است که آویزان امریکا وآل سعود شده ایم.
پوراحمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا