اشک تمساحی دیگر از سازمان تروریستی رجوی

مریم قجر با نام منحوس مریم رجوی با همراهان و دستگاه تشکیلاتی مغزشویی شان با مهارت عوام فریبی همیشگی که میدانند چگونه با احساسات و عواطف نیروهای خود بازی کنند، اعضای گرفتار در فرقۀ خود را با  اخبار ناگوار تحریک و احساسات و عواطف آنها را برانگیخته و با انحراف اذهان، وقتی عرصه را تنگ و میدان را باز می بینند وارد صحنه شده و اطلاعیه های کذایی داده و با کارشناسان قلابی در تلویزیون بی طرفدارشان اشک ریخته، گویی این اشک تمساح  آدم های بیرون از تشکیلات و آگاه را بفریبد . مریم رجوی به عنوان رهبر خودکامۀ سازمان تروریستی فرقه نما رجوی تا کنون پیامهای متعددی برای قشرهای مختلف جامعه ارسال نموده زمانی برای معلمان شریف، زمانی برای پرستاران و کارگران تا بتواند آنها را تحریک و تشویق به شورش نماید و این بار نیز با شنیدن خبر ناگوار فوت دانشجویان حادثه دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران بزرگ به فکر ماهی گرفتن از آب گل آلود شده و با حربۀ سوخته و منسوخ شده اش بازی جدیدی را به راه انداخته، اما همگان حتی نیروهای اسیر فرقه رجوی هم به ماهیت دجال مریم آگاه هستند و میدانند که رجوی و دارودسته اش از دیرباز هیچگاه نه آنکه دلش برای مردم ایران بسوزد بلکه دستش به خون مردم و دانشجو ملت ایران آغشته بوده و هرگز سرنوشت انسان ها برایش مهم نیست و تنها قدرت و منافع خودش ارجح است ، کشتار و ترور مردم در گذشته و زندانی ، شکنجه و بیگاری ازنیروهایش در حال امروز بیانگر همه مسائل است و دیگر نیاز به واکاوی و مرور سابقۀ آنها نیست و آنچه دیگران و افکار عمومی باید متوجه شوند این است که پی به ماهیت هزارچهره رجوی برده تا هرگاه خدایی ناکرده شرایطی ناگوار پیش آمد ، بفهمند اینها همدردی نمی کنند بلکه نمک بر زخم مردم می پاشند.

بیژن

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.