کانون های پوشالی وستاد داخله پوشالی


این روزها فرقه ضد انسانی رجوی درفضای مجازی وهرنشست وبرخاستی دم از کانون های شورشی وفعالیت های آن می زند وشبانه روز درسیمای ضد آزادی اش پیام ها وکدهای پوشالی وفاقد محتوا برای این کانون های موهوم خیالی ارسال می کند.

درواقع این سیکل وپروژه ادامه پیام های رادیویی دهه شصت برای نیروها وهواداران فاقد ارتباط داخل کشور می باشد که درهمان زمان هم این نوع دلقک بازی ها توسط رجوی انجام می شد درصورتیکه از هرصدپیام یک پیام واقعی وازداخل کشور مخاطب نداشت وهمه اش پوچ وجوسازی بود.

اکنون نیز فرقه پوشالی وآواره درآنسوی دنیا برای عادی سازی و هزینه وخرج کردن پول های دریافتی از عربستان وامریکا مجبور است یک چنین فضا سازی وجست وخیزهای میمون واری را انجام دهد .

درواقع نه آن دهه شصت ونه اکنون ستاد داخله واین گونه چرندیاتی درکار نبوده ونیست بلکه همه اش دراتاقی آن زمان دراشرف (خالص/عراق) واکنون دراشرف تیرانا تهیه وپخش می شود. اینها شگردهای فرقه ی رجوی است. درآن زمان فرقه مجاهدین شبانه روز تبلیغ فعالیت های ستاد داخله می کرد وهمه عملیات ها وکارهای خرابکارانه را به ستاد داخله ربط می داد درصورتیکه تیم های ترور وخرابکاری را روزانه از 10 معبر مرزی توسط استخبارات عراق (صدام) توجیه واعزام می شدند واکنون هم چیز جدید وخنده داری تولید کرده به نام کانون شورشی. واقعیت چیست ؟

سازمان مجاهدین اینک ازطریق یک سری مقاطه کار وسود جو اقدام به شناسایی افراد معتاد وبی خانمان کرده وازطریق فضای مجازی وتماس تلفنی این طیف افراد را که شدیدأ تحت فشار مالی هستند وحتی برای تهیه مصرف روزانه خود اقدام به فروش اثاثیه منزل زن وبچه خود می کنند فریب داده وبا وعده مبلغ هنگفت آنها را وادار به یک کار بی حاصل می نماید .

مثلا یک فرد می رود دو عدد کارتون خالی را زیریک تابلو اداره دولتی آتش می زند ویک فیلم کوتاه تهیه می کند ویا عکس می گیرد وبرای سرپل فرقه (مجاهدین) ارسال می کند ودرحقیقت این همان کانون شورشی وستاد داخله پوشالی است که قرار است سرنگون کند .

رجوی با این کارها پول های دریافتی را مشروع وحلال می کند درواقع این کار برای فرقه رجوی خیلی ساده است چون درست چهار دهه است که تجربه دارد.

ازپروژه فریب افراد کاریاب وانتقال به اشرف عراق وخیانت به آنها تا فریب اسیران از اردوگاه صدام به عنوان نیرو وگوشت دم توپ. تافریب رنگین پوستان خارجی به عنوان سیاهی لشگردرتجمعات تبلیغی با مبلغی ناچیز.

درحقیقت رجوی صرفأ با این اسامی و واژه ها حیات ننگین وپول کثیف دریافتی از عربستان را پولشویی ومشروع می کند.

نه ازکانون شورشی خبری هست ونه ستاد پوشالی داخله ای. همه اش دروغ رجوی هاست.

منبع: انجمن نجات استان کرمانشاه

خروج از نسخه موبایل