مریم رجوی

انزوای مجاهدین در میان ایرانیان خارج کشور

مریم رجوی در جریان سخنرانی در مراسم به اصطلاح کنفرانس بین المللی درمقراشرف سه که بادعوت از برخی مواجب بگیران خارجی برگزارشده بود سوز و گداز و خشم وکین خود را از جامعه ایرانیان خارج کشور که تجمعات اخیر فرقه رجوی در واشنگتن و بروکسل را تحریم وموضع گیری های مشمئزکننده انها درحمایت وتبلیغ سیاست های جنگ طلبانه امریکا وتحریم هرچه بیشتر مردم ایران را محکوم کرده بودند نشان داد.
مریم رجوی همانند همیشه با وقاحت و فرافکنی تلاش نمود این مخالفت ها را نوعی همکاری با حکومت ایران تلقی کرده و بنحوی استقلال و مشروعیت سیاسی انها را زیر سوال ببرد.

واقعیت این است که شخصیت ها و جریانات سیاسی وحقوق بشری ایرانیان درخارج کشور علیرغم اینکه موضع مخالف بادولت ایران دارند ولی همواره موضع گیری ها وارتباطات سران فرقه مجاهدین خلق وهمسویی انها بادولت های خارجی وشیوخ مرتجع منطقه که بنحوی منافع ملت ایران را هدف قرار داده واز سیاست های جنگ طلبانه وتحریم های ظالمانه مردم ایران حمایت کرده اند را محکوم کرده اند و در طی این سالیان مستمرا جبهه خود را از انها جدا کرده اند.

درجریان تظاهرات اخیر در بروکسل و واشنگتن که از طرف فرقه مجاهدین دعوت به تجمع اعتراضی شده بود همه به عینه سوت و کور بودن این مراسم ها و عدم استقبال جامعه ایرانیان خارج کشور از این مراسم ها را مشاهده کردند.
آنها فرقه مجاهدین را یک جریان ضد دمکراتیک ووابسته به سرویس های جاسوسی امریکا و اسراییل وعربستان می دانند که بدلیل فقدان مشروعیت مردمی برای قبضه کردن قدرت دل به امدادهای غیبی قدرت های خارجی بستند. هر ایرانی شرافتمند صرف نظر از مواضع سیاسی نسبت به نظام حاکم برایران تحت هیچ شرایطی همکاری واتحاد عمل با نیروهای اجنبی برعلیه منافع مردم ایران را نمی پذیرند وحس میهن پرستی واحساس مسئولیت عمیق نسبت به سلامتی و رفاه مردم به انها اجازه نمی دهد که بخاطر دست یابی به قدرت اصول وپرنسیب های انسانی را قربانی کنند.
درمیان جریانات سیاسی درخارج کشور فرقه مجاهدین نمونه بی بدیلی است که اعتقاد دارد برای رسیدن به هدف وکسب قدرت می توان به هرشیوه ای دست زد. تحریک مقامات امریکایی به جنگ، حمایت از تحریم های ظالمانه برعلیه مردم، دادن اطلاعات غلط درمورد فعالیت های اتمی ایران بخش ناچیزی از بیلان خیانت این فرقه درحق مردم ایران است که هرایرانی ازاده و وطن پرستی را به موضع گیری وادار می کند.
مریم رجوی که سالیان در باور تاریخی مردم ایران بدلیل عمق خیانت ها به زباله دان تاریخ سپرده شده انتظار دارد دیگر جریانات سیاسی هم پا دراین مسیر بگذارند وبه همین دلیل وقتی باتحریم قاطعانه ایرانیان خارج کشور وجریانات سیاسی مواجه میشود این چنین احساس سوزش می کند چرا که دستش برای همه رو میشود و مرزبندی وصف خائنین از خادمین مشخص می گردد. مریم قجر درناشیانه ترین شکل تلاش نمود که همانند همیشه وبدون اینکه به علت انزوای فرقه اش درمیان ایرانیان خارج کشور اشاره کرده وپاسخ گوی موضع گیری هایش در دامن زدن به اتش جنگ و حمایت از تحریم های مردم ایران باشد افکارعمومی درخارج کشور را به مزدوری وهمکاری با رژیم ایران متهم می کند تا بدین ترتیب همانند همیشه از پاسخ گویی طفره رود ولی مرزبندی جریانات سیاسی انقدر شفاف ودقیق است وعملکردها به گونه ای روشن که نمی تواند از زیر پروسه خیانت های خود درحق مردم ایران شانه خالی کند. درحافظه تاریخی مردم ایران باهیچ ترفند وتوجیهی خیانت های فرقه مجاهدین خلق قابل چشم پوشی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا