فریبکاری یا واقعیت ؟

فریبکاری یا واقعیت ؟

 

 مريم رجوی:ما از شما نه پول میخواهیم نه سلاح
علی شمس
این جمله مریم رجوی خطاب به طرفهای متفاوت امپریالیستی است که برای آنها خوش رقصی متفاوت بسیار انجام داده است.
این جمله مریم رجوی یک دجالگری دیگر از طرف او همانند راه حل سومش به عنوان تغییر دمکراتیک رژیم است که بوی جنگ طلبی از هرگوشه وکنارش به مشام میرسد.
جمله بالای مریم رجوی هم یک نوع حقه بازی به سبک مسعود رجوی است که تمامی افراد رهبری مجاهدین به مرور زمان در این دروغ گوئی ووارونه گوئی استاد شده اند.
حال از مریم رجوی میپرسیم که شما که از این کسانی که شب وروز برایشان خوش رقصی میکنی در واقع چه میخواهی ؟ ومگر نان شبت به این جریانات وابسته است که اینگونه به لابه افتاده اید؟
درواقع اگر این شعار توخالی که برای سرگرم کردن وبرای فریب دادن میباشد را وارونه کنیم درمیابیم که دقیقا مریم رجوی از طرف حسابهائی که برایشان این شعار را میدهد یک پیام برایشان دارد : من هم پول میخواهم هم سلاح.
این شعار خانم رجوی را ما اینگونه مطرح میکنیم که مریم رجوی چه میخواهد؟
– میخواهد که سازمانش از لیست تروریستی آمریکا واروپا خارج شود
– میخواهد که سلاحهایش به او پس داده شود
– میخواهد که در اروپا وآمریکا دست وپایش بسته نباشد.
اگر این سه خواسته را از خواسته های اساسی مجاهدین بدانیم که برای آن سرودست میشکنند وهر نوع خوش رقصی برای دولت جنگ طلب بوش و اروپا را روا میدارند را بررسی کنیم میبینیم که دقیقا مریم رجوی هم سلاح میخواهد هم پول.
راستی برای نیروئی که پشتیبانی مردمی دارد چه فرقی میکند که آمریکا ویا اروپا چه ماهیتی به اومیدهند چرا که او از نیروی مردمی وپشتیبانی مردمی خود تغذیه میکندوبا قدرت مردم سیاست های خود را پیش میبرد. ودقیقا چنین پافشاری وخوش رقصی مجاهدین وبازی در شکافهای واتش بیاری برای جنگ طلبان حاکم بر واشنگتن نشان دهنده یک مساله بیشتر نیست وانهم عدم پشتیبانی مردمی وانزوای مجاهدین در نزد مردم ایران و گروههای اپوزیسیون ایرانی است بطوری که فریاد چماقداران آنها درآمده که میگویند سایتهای اینترنتی اپوزیسیون هیچ علاقه خبری نسبت به مجاهدین نشان نمیدهند. البته بازی آنها وباصطلاح فیلی که هوا نمودند وجو سازی برای روحیه دادن به نیروهای وارفته خود در عراق که آنها را اسیر سیاستهای خود کرده اند برسر مساله خارج شدن وحکم دادگاه اروپائی را شاهدش بودیم که درآن حکم بهیچ روی سخن از خارج کردن اسم مجاهدین از لیست نبود ومساله برسر دارائی های مجاهدین بود که البته هرکس میداند که عینیت واقعی دارائی های رسمی بنام مجاهدین بسیار کم است ومجاهدین سالهاست که بطور رسمی به گونه ای که خود بیان کردند در کشورهای اتحادیه اروپا دفتری ندارند واخیرا اطلاعیه شان را بنام اینکه از اسلو میباشد منتشر میکنند.ولی سران مجاهدین هیاهوی بسیار بر پا کردند وسایت پشت جبهه آنها سایت دیدگاه دقیقا اعلام کرد که آنها از لیست خارج شده ومیشوند وبعد مسعود رجوی ظهور کرد وبعد از سالها پیام اول ودوم داد که خود رسوا کننده بسیاری از مسائل پشت پرده بود. بهرحال اکنون پس از چندی که هیاهو خوابید اتحادیه اروپا طبق رای دادگاه اعلام کرد که ما علل بلوکه کردن اموال مجاهدین را بیان میکنیم واز مجاهدین هم میخواهیم که ظرف یکماه دلائل خود را ارائه دهند.
مجاهدین که خود را همیشه ملتزم به قانون میدانست سعی میکند که با جو سازی و باز اتهامات که همه وابسته به رژیم هستند بجای ارائه سندهای برائت خود از تروریسم به هیاهو بپردازد وشانتاژ ایجاد کند. وفکر میکند که با جو سازی وشانتاژ وامضاهای آنچنانی جمع کردن میتواند بجای یک جواب منطقی خود را تحمیل کند. البته این عکس العمل هیستریک بجای یک جواب معقول ومنطقی طی یکماه نشان دهنده عدم داشتن شاید یک جواب منطقی برای خواسته دادگاه واتحادیه اروپا میباشد؟
دومین خواسته مجاهدین :باز پس گرفتن سلاحهایشان میباشد.
درواقع در همین نقطه میبینیم که اینها سلاح از طرفهای جنگ طلب خود یعنی آمریکا میخواهند. البته بهیچ وجه نمیگویند که چگونه در جو وآتمسفر سیاسی امروز عراق مثلا میخواهند به سوی ایران حرکت کنند وحتی اگر رژیم دست نشانده امریکایی –رژیمی عراق هم به مجاهدین بگوید بفرمائید. این سلاحهایتان حال حرکت کنید به سوی ایران. میتوان حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.
درواقع مساله خارج شدن از لیست تررویسم با گرفتن سلاح ومسله راه حل سوم مریم رجوی به یکدیگر گره خورده اند و دقیقا سران مجاهدین میدانند که این دو مسله وخواستشان دریک صورت برآورد میشود و این زمانی خواهد بود که جنگی بین ایران وآمریکا درگرفته باشد که این ها هم به عنوان یک نیرویی مانند احمد چلبی برای جاسوسی وشاید دیگر عملیات مخفی که بقول مامور سیا و پنتاگون در گذشته بی شرمانه انجام داده اند را مورد استفاده قرار دهند وبرای همین نیز به آتش بیاری برای جنگ طلبان آمریکایئ طی سالیان اخیر پرداخته اند. پس میبینیم که درواقع این چند خواسته مجاهدین که در راس آن خروج از لیست تروریستی آمریکا و اروپا است دقیقا با سیاست جنگ طلبی وگرفتن سلاح وامکانات گره خورده است.
ودقیقا این سیاستهای مجاهدین بدلیل عدم مردمی بودن به خود فروشی روزانه برای جنگ طلبان رسیده است. ولی کالای آنها برای تمامی جناحهای مختلف آمریکائی واروپائی قابل خریداری نیست وگرنه سران مجاهدین سالهاست که بر کالای خود چوب حراج زده اند و نه تنها برخود بلکه از هم اکنون نیز به طرفهای آمریکائی واروپائی قول تضمین منافع برای غارت مردم ایران را میدهند.
ودیگر خواسته های مجاهدین که در این کمپلکس وخواسته هایشان بصورت زنجیر وار به یکدیگر پیوند خورده وبه عنوان قاطعیت در مقابل رژیم ونه مماشات خود را نمایان میکند برداشت محدودیتها برای آزادی مالی و رفت وآمدهای سیاسی میباشد تا بتوانند بهتر در سیاستهای جنگ طلبانه کمک کننده باشند.
مجاهدین از نظر مالی در گذشته به صدام وابسته بود وشواهد مستند بسیار وجوددارد که چگونه مجاهدین دقیقا از صدام تغذیه مالی وتسلیحاتی میشده اند. واز طرف دیگر در کشورهای اروپائی وآمریکائی با ایجاد انجمنهای خیریه بنام کمک به پناهندگان ویا قربانیان رژیم اسلامی به غارت مردم خوش نیت و با عواطف انسانی اروپائی ها وآمریکائی ها پرداختند.
البته محدثین سخنگوی دروغگوی مجاهدین که به عنوان پینوکیوی مریم رجوی معروف است پس از اینکه در کشورهای متفاوت اروپائی تحت فشار انجمن هایی که به کنترل انجمن های خیریه میپردازند وافکار عمومی این کشورها که بصورت قربانی در خیابانهای اروپا مورد حمله روانی افراد مجاهدین قرار گرفتند دولت های اروپائی وآمریکا مجبو به جلوگیری از خلاف کاریهای غیر قانونی وغارت مردم خوش قلب اروپا وامریکا به عنوان کمک به پناهندگان وقربانیان رژیم شد مدعی شد که یک پنی ازاین پولها به مجاهدین نمیرسد بلکه این انجمن های خیریه هیچ رابطه ای با مجاهدین ندارند و منبع در آمد مجاهدین :میلیونها ایرانی در خارج ودهها میلیون ایرانی در داخل کشور است. البته این سیاست مجاهدین برای غارت مردم خوش قلب وانسان دوستان اروپائی تنها محدود شده است وهمچنان با اطلاع دولتهای اروپائی به غارت مردم در سطح محدودتری وبا ایجاد انجمن های خیریه جدیدتر ادامه میدهند.
پس درواقع خواسته دیگر مجاهدین باز هم پول میباشد که با حذف نام خود از لیست میخواهند که نظر دولتهای اروپائی برای غارت مردم انسان دوست اروپا و آمریکا ادامه دهند وهمچنین از کمکهای مالی رسمی –غیررسمی را که اعلام نمیکنند همانگونه که صدام اعلام نمیکرد- دولتهای فوق برخوردار شود ویا حداقل برای کمک کردن موسسات خاص برای آنها مساله قانونی نداشته باشد.
پس میبینیم که درمساله قاطعیت در مقابل رژیم که مریم رجوی مرتبا از جنگ طلبان آمریکائی وغارتگران اروپائی خواستار میشود درواقع علاوه برجنگ طلبی که روی سکه دیگراین قاطعیت است خواسته های هم پول و سلاح هم با این عملکرد قاطع گرده خورد است. ولی دقیقا پیام را وارونه اارسال میدارد که نه پول میخواهد ونه سلاح. میبینید که رهبران مجاهدین در فریبکاری از رقیبان خود در حکومت جمهوری اسلامی کم ندارند.هردوبه عنوان مسلمان تقیه میکنند وپیام را گونه ای ارسا ل میکنند که هم تقیه کرده باشند که رسوا نشوند وخوراک داخلی برای هواداران واعضا ی توسری خورده خود داشته باشند وهم عنوان میکنند که درواقع چه میخواهند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا