فرقه وطن فروش کجا و درک معنای ذلت نپذیرفتن دانشجوی ایرانی کجا ؟

انجمن نجات
احمد قندی ، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزر گ نیا ، دانشجویان شهیدی هستند که در 16 آ ذر 1332 به دنبا ل اعتراض دانشگا هیان به سیاست های حکومت کودتا ، حضور آ مریکا یی ها ودخالت بیگانه در امور کشور واز پی آن ، اشغال دانشگاه وبه گلوله بستن آ ن جا مردانه ایستادند وا ز حضور ونگاه هر غریبه ای به خاک کشور شان به خروش آ مدند. این روز و این نام ها نه تنها در تاریخ ایران ودانشگا هیان ایران ثبت است، بلکه همان سلطه طلبا ن در ایران هم می دانند که این روز ، روز فریاد دانشجوی ایرانی به عنوان نماینده ی ملتی است که در آ ن برهه از تاریخ زیر شدید ترین ستم ها قرار داشت.
بنا بر این از ملتی با قدمتی دیرینه وسابقه ی قدر شناسی از هر حق گو وحق طلب غیر از این انتظار نمی رفت که به پاس مقاومت وایستادگی تا پا ی جان ، برای این دانشجویان مراسم یاد بود دایر نماید و روزی را در تاریخ ایران به یاد آن ها به عنوان روز دانش جو برگزینند تا همیشه یاد آور بیگانه ستیزی ها و وطن پرستی دانش جویان ایرانی با شد.
در این روز تکرار شعار های آ نان و خواندن سرود یار دبستانی که مرتب وبه طور خاص در چنین مناسبتی از رسانه ها ودر مراسم مختلف پخش می شود ، رسمی است همیشگی.
اما ببنیم فرقه ی رجوی از بر گزاری چنین مراسمی و خواند ن یار دبستانی چه هیاهوی تبلیغاتی ، برای اعضای بی خبر از همه جا راه انداخته؟
در یک اطلا عیه با عنوان خبر فوری در سایت متبو عه آ مده بود ک تعداد 3000 دانشجوی ایرانی در یک تجمع و خواندن سرود یار دبستان ی وشعار مرگ بر دیکتاتور و…… این روز را گرامی داشتند.
وقتی رقم سه هزار نفر را مشاهده می کنی متو جه می شویم که تجمع بر وفق مراد فرقه نبوده وگر نه چه طور است که اگر یک تلفن در حمایت از فرقه بر فرض محال از ایران زده شود ، فردای آ ن روز فرقه با یک رقم عجیب و غریب به موج سواری می پر دازد ،ولی اکنون ادعای تجمع ضد حکو متی دانشجو یان می کند وا ین رقم را می دهد! ؟
اما ، آ وردن این شعار دانشجو یان که دانشجو می میرد ، ذلت نمی پذیرد کجایش معنای ضد حکومت می دهد ؟! مسلم است که نه فقط دانشجوی ایر انی که هر ایرانی وطن پرستی تن به ذلت در مقابل دشمن خلق ومیهن خود نمی دهد! مگر غیر از این است که مناسبت شانزده آ ذر برای چنین منظوری بوده ؟
البته این شعار باید هم برای فرقه ی وطن فروشی چون فرقه ی رجوی عجیب باشد!! فرقه ای که به و اسطه ی مزدور ی های ابلهانه برای غرب وحمایت های بی تعقل از مواضع ایشان بر ضد ایران مضحکه ی رسا نه های دنیا شده و هر جا بوش حرفی بزند وموضعی علیه ایران بگیرد ، این رسانه به طور اتو ماتیک حمایت فرقه را از وی اعلا م می نمایند و هر جا صحبتی از تحریم ، فشار واز جنگ وخشونت بر ضد ایرانی باشد ، فرقه آ ن جا حضور دارد. اما دانش جوی ایرانی با شعار فوق نشان داد در مقابل هر آ ن چه ا ز جانب غربی ها ومزدورانی چون فرقه ی رجوی در جهت ضربه زدن به ملتش انجام بگیرد همچون سه دانش جوی بزرگ سال 1332 ایستاده اند!
مریم رجوی بیان کرده که تظاهرات شانزده آذر نشان گر این موضوع است که مردم ایران خواستار سرنگونی هستند؟! عجبا!از یک سو به اعضا چنین القا شده که در ایران تدابیر شدید امنیتی حکم فرماست و هیچ نوع آزادی وجود ندارد و از سوی دیگر در همین کشور با ویژگی های خیالی که رجوی ها برایش قائل هستند ، آن گونه که فرقه می گوید تظاهراتی با شکوه علیه حکومت برگزار می شود؟؟!!!!
ای کاش خانم رجوی به جای آ سمان وریسمان بهم بافتن متوجه موقعیت اسف بار خود واعضا یش بود که برای سرگرم کردنشان مجبور است هزینه های گزاف پرداخت کند و هر روز بر تعداد بریدگان از فرقه بیافزاید!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا