مطالب

فرقه ها تهديد اصلي صلح وامنيت بشري

محسن عباسلو، کانون آوا، بیست و نهم دسامبر 2007
گوناگوني و تنوع عقايد و ديدگاهها از بارزه هاي دنياي امروز به شمار مي آيد. در جريان همين شكل گيري عقايد و نظرات نو هست كه ديدگاه بشر امروز نسبت به محيط پيرامون، علم و حيات تغيير يافته است. همين دگرگوني ديد انسان نسبت به جهان و هستي است كه منشأ‌ شكل گيري تحولات گسترده علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در دنياي مدرن امروزي شده و انسان را به پيشرفتهاي چشمگيري در عرصه هاي مختلف رسانيده است.
تأثيرات اين تحولات را در زندگي روزمره انسانها به خوبي ميتوان مشاهده كرد. تحولاتي كه زندگي را براي انسانها نسبت به گذشته بسيار راحت تر كرده است. انسانها اين پيشرفتها را مديون دانشمنداني ميدانند كه در عرصه فكري و علمي،‌ ديدگاههاي متحجر و فناتيك حاكم بر زندگي انسانها را در هم شكستند و تفسيري نو و متفاوت از علم و حيات به بشريت ارائه كردند.
اما اين همهء واقعيت دنياي امروزي نيست. اگر در يك سو شاهد رشد ديدگاهها و نظرات مدرن در دنياي جديد هستيم در سوئي ديگر نيز شاهد رشد و شكل گيري عقايد ارتجاعي نيز بوده ايم. نيروهاي ارتجاعي همواره و در هر بستري از تاريخ انسانها، سدي در برابر رشد و پيشرفت وجوه مختلف زندگي بشريت بوده اند.
اگر چشم انداز روبه رشد سريع علم و تكنولوژي، نويد بخش زندگي راحت تر و همراه با آسايش بيشتر براي انسانهاست در سوئي ديگر جريانات و سازمانهاو دولي كه عقايد فناتيك و بعضاً ساختگي و بدون هيچ پشتوانه علمي و تاريخي ،روح حاكم بر مناسبات آنها ميباشد تهديدي جدي براي صلح و اميت بشري هستند. اين جريانات، سازمانهاو دول با عقايد فرقه گرايانه شان ميتوانند با بهره برداري و سوء استفاده از همين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي بشري، جهان را به سوي نابودي بكشانند.
در همين دنياي مدرن امروزي شاهد هستيم كه چگونه سازمانها و دولتهاي توسعه طلب و ياغي انسانها را با بهره گيري غلط از علم و تكنولوژي و ساخت سلاحهاي مرگبار به خاك و خون ميكشند. هزاران انسان را با يك بمب اتم به خاك و خون كشيده و نابود ميكنند. بمب هاي خوشه اي بر سر انسانهاي بي دفاع فرو ميريزند ويا با بمبهاي شيميائي به قتل عام دست جمعي انسانهاي مظلوم دست ميزنند.
براي انجام كوچكتيرن كارهاي فردي داشتن يك فكر و عقيده ضروري ميباشدكه اين در مقياسهاي بزرگتر، آن زمان كه شكل يك سازمان، حزب و دولت را به خود ميگيرد ابعادي بسيار پيچيده تر وگسترده تر به خود ميگيرد. براي تشكيل يك گروه، سازمان، حزب و دولت بايد براي موضوعات گوناگوني داراي تعريف بود يعني اينكه در عرصه هاي مختلف با توجه به نوع و هدف فعاليت، بايد نظر خويش را بيان كرد و آنرا براي ديگران تشريح نمود.
بنا بر نظر انديشمندان و بسياري از فلاسفه امروزي، آن انديشه و عقيده اي در دنياي كنوني ميتواند پايدار ومفيد باشد كه در درجه اول آزادي هاي فردي و اجتماعي انسانها را برسميت بشناسد.به اين دليل كه مقوله آزادي ركن اساسي خواسته هاي انسان امروزي در جوامع مختلف ميباشد.
براي سنجش ميزان پايبندي يك گروه، حزب و سازمان به آزادي انسانها در درجه اول بايد ديد آن جريان تا چه اندازه به عقايد و نظرات سايرين احترام ميگذارد. البته حق نقد براي همگان محفوظ است اما نفي يكجانبه و بدون دليل درست نيست.
يكي ديگر از ويژه گي هاي دنياي امروز بوجود آمدن فرقه هاي گوناگون در سراسر دنياست. به اين دليل به اين جريانات فرقه گفته ميشود كه هيچ عقيده اي را جز عقيده خودشان برسميت نميشناسند. فرقه ها با مقوله آزادي و حقوق بشر كاملاً بيگانه هستند. فرقه ها داراي عقايدي منحصر به خودشان بوده و مناسبات انساني را فقط از ديدگاه و نظر خودشان تفسير و تعريف ميكنند. آنان هيچ كدام از عقايد موجود در دنيا را قبول ندارند و مدعي ميباشند كه تنها عقيده درست ، نظر آنان بوده و بر همين مبنا روابط دروني و بيروني خويش را تنظيم ميكنند.
در چارچوب همين طرز تفكر فرقه ها نيز ميباشد كه شاهد هستيم فرقه ها مرتكب جنايات بسياري ميشوند.تهديدي كه از جانب فرقه هامتوجه انسان امروزي ميباشد بسيار بيشتر از تهديدي است كه از جانب دول ياغي و سركش متوجه بشريت ميباشد و اين به دليل پراكنده گي اعضاي فرقه ها در بطن و سطوح و لايه هاي مختلف جوامع ميباشد.
اكثريت اعضاي فرقه ها از فعاليت رسمي خودداري كرده و مخفيانه فعاليتهايشان را انجام ميدهند تا در موقعيكه رهبرانشان تشخيص دهند با توسل به خشونت و ترور اهداف خويش را به پيش ببرند. امروزه خطر يك فرقه تروريستي بسيار بيشتر ازهر نوع ديگري از خشونتي است. اعضاي فرقه ها همگي داراي عقايد ايدئولوژيكي منحصر به گروه خويش ميباشند. فرقه ها به دليل همين ماهيت ساختگي و بي پشتوانه عقيدتيشان است كه توسل به ترور و خشونت جزئي جدائي ناپذير از ساختار عملي شان ميباشد. يك تفكر فرقه گرايانه آن هنگام كه در تنگنا قرار ميگيرد بدون شك به خشونت روي خواهد آورد. اعضاي فرقه ها متخصص در ترور و آدم كشي ميباشند و در انجام چنين عملي كمتر كسي ميتواند با فردي از اعضاي فرقه كه تصميم به آدم كشي گرفته است مقابله كند به دليل كه اين فرد از لحاظ فكري از جانب مربيان ايدئولوژيكي و رهبري فرقه كاملاً شستشوي مغزي داده شده و از لحاظ تكنيك هاي خشونت نيز از آموزش كافي برخوردار هست.
اما بد روز گار آنجاست كه گاهي دولت ها ، احزاب و افرادي كه ژست آزادي خواهي و مردم سالاري نيز ميگرند از اين فرقه ها گاه براي پيشبرد اهداف و منافع سياسي شان استفاده كرده و آنان را تحت حمايت خويش قرار ميدهند.اين امر سبب آن گرديده كه فرقه احساس كند كه از يك چتر حمايتي قدرتمند برخوردارميباشد. امري كه سبب رشد و قدرتمند تر شدن و خطرناك تر شدن فرقه ميگردد. از آنجا كه فرقه ها بي شك توسل به خشونت را در تقدير خويش دارند دول، سازمانها وافراد شناخته شده اي كه از اين فرقه ها حمايت ميكنند بايد جوابگوي عواقب اين عمل خويش باشند.
يكي از اين فرقه هاي بسيار خطرناك فرقه تروريستي مجاهدين خلق ايران ميباشد. فرقه اي كه صدها عمليات تروريستي، صدها عمليات انتحاري، آدم كشي و آدم ربايي و چندين فقره هواپيما ربايي وانبوهي از جنايات ديگر را در كارنامه خويش دارد. اين روزها كه شاخ و شانه كشيدن غرب با حكومت ايران در برابر همديگر ادامه دارد هر طرف با توجه به ابزارهايي كه در دست دارد سعي در امتياز گرفتن از طرف مقابل را دارد.
با توجه به اينكه اكنون فرقه تروريستي مجاهدين خلق اروپا را عرصه و قلمرو فعاليتهايش قرار داده بعضي از سياستمداران ناآگاه و يا فرصت طلب و منفعت جوي غربي با بازيچه قرار دادن وحمايت ازاين فرقه سعي در امتياز گيري از رژيم جمهوري اسلامي را دارند. با توجه به ماهيت و عملكرد فرقه تروريستي مجاهدين خلق، بنده كه خود از فريب خورده گان اين فرقه بوده ام و به ماهيت و عملكرد اين فرقه خطرناك آگاهي و اشراف دارم به اين دسته از سياستمداران اروپائي هشدار ميدهم كه اين بازي، بازي بسيار خطرناكي ميباشد.
باحمايت از فرقه تروريستي مجاهدين خلق، پيش از آنكه امتيازي از رژيم ايران گرفته شود به تقويت پيش زمينه هاي تروريستي اين فرقه در اروپا كمك ميكند. امري كه بدون شك جان شهروندان اروپائي رابه خطر مي اندازد. اعضاي فرقه اي كه براي رسيدن به اهدف شان بنا به دستور رهبران فرقه اقدام به خود سوزي ميكنند مطمئناً در صورت لزوم و در مواقعي كه رهبران فرقه تشخيص دهند به جان شهروندان اروپائي رحم نخواهند كرد.
يادم مي آيد كه روزي مسعود رجوي، رهبر فرقه تروريستي مجاهدين خلق ميگفت :‌(( اگر منفعتمان ايجاب كند كاري ميكنيم به مراتب دهها برابر گسترده تر از عملات 11سپتامبر، در صورت لزوم تمامي خيابانهاي اروپا و آمريكا را به خاك وخون خواهيم كشيد.))
حال كساني كه از فرقه تروريستي مجاهدين خلق حمايت ميكنند آگاه باشند و بدانند در هر جنايتي كه از جانب اين فرقه صورت پذيرد اين حاميان فرقه نيز سهيم بوده و بايد پاسخگو باشند.
محسن عباسلو 28.12.2007

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا