موضع‎گیری دولت عراق در مورد مجاهدین

« روزنامۀ الحیات چاپ لندن در شماره روز جمعه چهاردهم بهمن، مصاحبۀ عادل عبدالمهدی از مجلس اعلای انقلاب اسلامی در عراق را منتشر کرد. وی ضمن اظهارات خود دربارۀ سازمان مجاهدین خلق ایران گفته است "این سازمان غیرقانونی است و در این رابطه قبلاً تصمیمات مشخصی اعلام شده است. این سازمانی تروریست است و این تصمیمات باید به مورد اجرا گذاشته شود. سازمان مجاهدین خلق یکی از سازمانهای صدام حسین است که با مردم عراق جنگیده است و عنوان تروریست بر اساس احکام بینالمللی دارد و در این رابطه احکام عراقی نیز وجود دارد." »

شایان یادآوری است که آقای عبدالمهدی یکی از گزینههای مطرح برای نخستوزیری عراق است و اظهارات وی با اشراف بر قوانین بینالمللی و کشور عراق صورت گرفته است.

ایراندیدبان

(روزنامه الکترونیکی مجاهد شماره 60)

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.