موضع‎گیری دولت عراق در مورد مجاهدین

« روزنامۀ الحیات چاپ لندن در شماره روز جمعه چهاردهم بهمن، مصاحبۀ عادل عبدالمهدی از مجلس اعلای انقلاب اسلامی در عراق را منتشر كرد. وی ضمن اظهارات خود دربارۀ سازمان مجاهدین خلق ایران گفته است "این سازمان غیرقانونی است و در این رابطه قبلاً تصمیمات مشخصی اعلام شده است. این سازمانی تروریست است و این تصمیمات باید به مورد اجرا گذاشته شود. سازمان مجاهدین خلق یكی از سازمانهای صدام حسین است كه با مردم عراق جنگیده است و عنوان تروریست بر اساس احكام بینالمللی دارد و در این رابطه احكام عراقی نیز وجود دارد." »

شایان یادآوری است که آقای عبدالمهدی یکی از گزینههای مطرح برای نخستوزیری عراق است و اظهارات وی با اشراف بر قوانین بینالمللی و کشور عراق صورت گرفته است.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.