آنچه به پشیزی نمی ‎ارزد

گروه تروریستی مجاهدین در برابر سخنان نرم‎خویانه و انساندوستانهی سخنگوی دولت عراق که خواستار گفتوگوی رو در رو و خصوصی با اعضای محصور در اردوگاه اشرف شده، بهشدت واکنش نشان داد و از زبان وکلای خود، وی را تهدید به شکایت و تحت تعقیب قرار دادن کرد.

پیش از این نیز مجاهدین از طریق آقای "هانزلین"، به‎قصد مرعوب ساختن سفیر عراق در ایران، وی را به پیگرد حقوقی اظهاراتش تهدید کرده بودند، اما هنگامی که وی این چنین مواضعی را بیاهمیت و فاقد وجاهت قانونی خواند و بر مواضع خود و دولت متبوعش پافشاری کرد، عملاً معلوم شد که اینگونه شاخ و شانه کشیدنها برای دولتمردان عراق کاملاً بیاعتبار و بیاهمیت بوده و هدف مجاهدین از طرح چنین تهدیداتی صرفاً شیوهای روانی برای مرعوب ساختن مسؤولین عراقی است که مابهازای خارجی ندارد و به پشیزی نمیارزد.

اما آنچه دار و دسته‎ی رجوی را ودار نموده تا با توضیحات مفصل در 5 بند به اضافهی الحاقات حقوقی و توپ و تشر، به صحنهی پاسخگویی به دولت عراق بیایند یک نکته بیشتر نیست و آن چیزی نیست جز انگشت گذاردن آقای الدباغ بر این واقعیت که رهبران مجاهدین مانع از گفتگوی اختصاصی اعضای خود با دولت عراق میشوند و در حقیقت مانعی در برابر آنان برای انتخاب آزادانه در مورد سرنوشت خود هستند.

آقای الدباغ اشاره می‎کند که دولت ایران متعهد شده است که اعضای مجاهدین را عفو کند، در حالیکه مجاهدین با ایجاد ترس در بین نیروها از خروج آنها جلوگیری میکنند.

مجاهدین در پاسخ شداد و غلاظ خود، به اصول پناهندگی، اصلِ نان رفولمان (عدم بازگرداندن اجباری)، حقوق مجاهدین در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو و حق 20 ساله‎ی اقامت در عراق اشاره کردهاند، غافل از اینکه تمامی این حقوق مربوط به تک تک اعضای محصور در اردوگاه اشرف میشود، و گردانندگان مجاهدین قصد دارند با سوءاستفاده از مواهبی که احتمالاً بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی شامل حال این افراد میشود، منافع تشکیلاتی و سیاسی گروه تروریستی خود و به طریق اولی سرکردهی آن، رجوی را تضمین نمایند.

باید به گردانندگان سانسورچی مجاهدین گفت، اگر عفو دولت ایران را پس می‎زنید و ذرهای از مسایلی که هیچ ارتباطی با شما ندارد کوتاه نمیآیید، بهتر است برای احقاق همان حقوق مورد ادعا هم که شده، لحظهای چماق سرکوب، اختناق و سانسور را از روی نیروهای محصور در اردوگاه بردارید تا ببینید چگونه حق به حقدار میرسد.

نمونه‎ی صحت و حقانیت این ایدهی دولت عراق را میتوان در نحوه و چگونگی بازگشت آقای "مهدی شاهکرمی" به ایران یافت که گشتاپوی اشرف بهتر از هر کسی در جریان آن قرار دارد. و نیازی نیست که گفته شود گرد و خاکهای سخنگوی اروپایی مجاهدین، چیزی جز یک جنگ روانی علیه نیروهای تحت سانسور اشرف نیست و پشیزی نمیارزد.

ایراندیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.