وجهالمصالحهای برای همیشه

بهعبارتی طرف حسابهای معاملات پنهان با آنها بر اساس قانون ِ "مزدور خائن روزی به ما نیز خیانت خواهد کرد" رفتار کرده و بیش از این اهمیت و اعتباری بهوی نمیدهند.

از ابتدای خلع سلاح گروه تروریستی مجاهدین در عراق، همواره استفادهی ابزاری از آنان مطرح بوده است و جناحین امریکا در این باره اتفاق نظر داشتهاند که باید آنها را در موقع مناسب فروخت. برخی معامله بر سر آنان و گرفتن امتیاز از ایران را قبول داشته و برخی نظرشان این بوده است که در زمینهی جاسوسی و یا تهاجم نظامی علیه ایران از آنها بهرهبرداری کنند.

ناگفته نماند که سفر آقای زیباری با هماهنگی کامل دولتمردان امریکا و برای راضی نمودن طرف ایرانی به شرکت در اجلاس شرمالشیخ صورت گرفت.

مدتها است مجاهدین با مخفی شدن در پشت حمایت نظامیان امریکایی و قبول تصمیمگیری از جانب امریکا، خود مقدمات این امر را برای ایالات متحده فراهم آوردهاند و در این مدت ابلهانه کوشیدند تا از حفاظت معنادار امریکا از این گروه، سپری در برابر خواست قانونی دولت عراق بسازند. بهعبارت صریح، رجوی این بار نیز مهمترین ابزار در اجرای نقشهای بر ضد گروهش بود و حقیقتاً هیچکس نمیتوانست به این راحتی کار را از روال قانونی خارج ساخته و بهدست امریکاییها که به آنها فقط بهعنوان یک کالا در معامله با یران مینگرند، بسپارد.

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن