مجاهدین بازیچه ای برای غرب

وجه المصالحه ای برای همیشه

وجهالمصالحهای برای همیشه
ایراندیدبان
وقتی ماهیت سیاستهای یک گروه و دسته را خیانت، فرصتطلبی، زد و بند، خودفروشی و مزدوری تشکیل دهد، به همین اندازه نیز در معادلات اعتبار دارد و معمولاً چنین جریانی، در سر بزنگاه، وجهالمصالحهی معاملات میشود.
بهعبارتی طرف حسابهای معاملات پنهان با آنها بر اساس قانون ِ مزدور خائن روزی به ما نیز خیانت خواهد کرد رفتار کرده و بیش از این اهمیت و اعتباری بهوی نمیدهند.
این حکایت گروه تروریستی مجاهدین است که خودشان آن را هر روزه (شاید برای عبرت خلایق) جار میزنند. اینکه مجاهدین اعلام میکنند که اروپا بر اساس سیاست مماشات و یا امریکا بهخاطر امتیاز دادن به ایران، آنها را در لیست گروههای تروریستی قرار داده است، در حقیقت ترجمان همین قانون است.
از ابتدای خلع سلاح گروه تروریستی مجاهدین در عراق، همواره استفادهی ابزاری از آنان مطرح بوده است و جناحین امریکا در این باره اتفاق نظر داشتهاند که باید آنها را در موقع مناسب فروخت. برخی معامله بر سر آنان و گرفتن امتیاز از ایران را قبول داشته و برخی نظرشان این بوده است که در زمینهی جاسوسی و یا تهاجم نظامی علیه ایران از آنها بهرهبرداری کنند.
اخیراً کارشناسان، با معنایابی مناسب از سخنان هوشیار زیباری دربارهی اخراج مجاهدین در سفر اخیرش به ایران، بر این واقعیت انگشت گذاشتهاند که امریکا میخواهد با استفاده از معامله بر سر مجاهدین، بخشی از مشکلاتش با ایران را حل کند.
ناگفته نماند که سفر آقای زیباری با هماهنگی کامل دولتمردان امریکا و برای راضی نمودن طرف ایرانی به شرکت در اجلاس شرمالشیخ صورت گرفت.
اگر چه مجاهدین به روی مبارکشان! هم نمیآورند، اما حتی صدام نیز بهعنوان بزرگترین حامی آنها، پس از آنکه به کویت تجاوز کرد و نیاز به کمک ایران داشت، پیشنهاد معامله بر سر آنان را به ایران داده بود که مورد مخالفت ایران قرار گرفت.
مدتها است مجاهدین با مخفی شدن در پشت حمایت نظامیان امریکایی و قبول تصمیمگیری از جانب امریکا، خود مقدمات این امر را برای ایالات متحده فراهم آوردهاند و در این مدت ابلهانه کوشیدند تا از حفاظت معنادار امریکا از این گروه، سپری در برابر خواست قانونی دولت عراق بسازند. بهعبارت صریح، رجوی این بار نیز مهمترین ابزار در اجرای نقشهای بر ضد گروهش بود و حقیقتاً هیچکس نمیتوانست به این راحتی کار را از روال قانونی خارج ساخته و بهدست امریکاییها که به آنها فقط بهعنوان یک کالا در معامله با یران مینگرند، بسپارد.
بدینترتیب میتوان از هماکنون پایان دست و پا زدنهای فرقهی رجوی در چهار سال گذشته برای ماندن در عراق را تصور نمود، تلاشی که بهطور عمده با پنهان شدن در پشت حفاظت نظامیان اشغالگر عراق صورت گرفت.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا