رسوایی حامیان؛ مجاهدین کلاهشان را بالاتر بگذارند

"خلف العیان" حامی پر و پا قرص گروه تروریستی مجاهدین، فرماندههای تروریستی عراق در ارتباط هستند.

افرادی که اسامی آنها توسط ژنرال قنبر افشاء شده، چهرهآشنایی هستند که اصلیشوند و نیز در طول سه سال گذشته بارها از گروه تروریستی رجوی حمایت کردهی بهوجوی نیروهای امریکا از خانهی یرموت در سوم آوریل بهدهند و این عاملی است که مانع تحقیقات از آنها شده است.

وقیحانهکه این افراد که خود بهدانند در صورت انجام تحقیقات از آنها، فعالیتکنند…

این واقعیتالعادهها انبار اسلحه، جاسوسی برای شوروی و دست داشتن در اقدامات غیرقانونی، همواره خود را برتر از قانون دانسته و ورود به مجلس و یا شرکت در برخی فعالیتهای غیرقانونی خود انجام میشد رفتاری مطابق با قانون داشته باشند و یا به خلع سلاح تن دهند، با شانتاژ و بهکردند.

قرار گرفتن عبرتگذارد که باند آنارشیست و ضدقانون رجوی، ‌از اساس و بر مبنای ماهیتتواند هیچ سازگاری و سنخیتی با قوانین اجتماعی و دموکراسی داشته باشد و همواره نیز گروهگیرد.

از این رو باید بخشی از نقش باند هرج و مرج طلب رجوی در شرایط حاضر عراق را، انتقال تجربه و آموزش به این قبیل گروهظاهر سیاسی دانست.

ایرانPrint Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.