شخصیت های سیاسی

دفاع غیر منطقی از فرقه تروریستی رجوی

دفاع غیر منطقی از شخص یا گروهی که با اعمالش انزجار ملل مختلف را نسبت به خود بر انگیخته، فقط موجب بی اعتماد شدن به مدافع می شود.

به دنبال اوج گرفتن موضوع اخراج فرقه ی رجوی از عراق، که پس از اثبات خیانت های متعدد علیه ملت عراق وتوسط دادستانی این کشورصورت گرفته است این فرقه به تکاپو افتاده وبه هر وسیله ای چنگ می زند تا شرایط خود را در عراق ثبات بخشد وبرای نیل به هدف از لگد مال کردن نام هیچ شخص وگروهی ابا ندارد. اما اشخاصی هستند که در این آ شفته بازار که فرقه به راه انداخته باید به فکر موقعیت وحفظ آ برو وحیثیت خود باشند. چرا که شواهد و مدارک خیانت ها، مزدوری ها و دورویی های این فرقه فراوان است وبه محض مشاهده ی خطر همه را به قربانگاه می فرستد ؛ چه افراد بیرون از فرقه، چه اعضای فرقه و چه مدافعان فرقه!

آ قای علاوی که چندی است با دفاع غیر منطقی از فرقه ی رجوی اعتماد مردم خود را از دست داده باز به معرکه مهیا شده از سوی فرقه رجوی آ مده وبا موضع گیری در مقابل دولت مردمی آقای مالکی واهانت به دولت ایران، خود را گرفتار تله ی صیادانی نموده که د ر خیانت به ملتش دارای یک پرونده ی قطور نزد مقامات قضایی عراق هستند ویک نفرت عمومی نزد ملت عراق به ویژه کردهای شیعه ی عراق دارند!

علاو ه بر ایشان طارق الهاشمی نیز حضور فرقه را بر اساس کنوانسیون بین المللی دانسته وآ ن ها را پناهنده نامیده است ولی هر دو نفر بدون در نظر داشتن ملیت خود به دفاع از فرقه پر داخته وحقوق مردم خود را به فراموشی سپردند.

جنا ب علاوی والهاشمی! آ یا شما همکاری های این فرقه با صدام در سرکوب هم وطنان عراقی تان را از یاد برده اید؟ آ یا دکتر علاوی که جشن سرنگونی صدام را می گرفت ‘ اکنون باید خواهان لغو مجازات بعثیان شود؟ آ یا شما به عنوان فردی سیاست مدار نباید توجهی به نحوه ی موضع گیر ی های فرصت طلبانه ی این فرقه داشته باشید؟ آ ن جا که در واقعه ی یازده سپتامبر وکشتار عده ای بی گناه در قرارگاه اشرف جشن می گیرند واین انفجار را غضب خداوند به آ مریکا می دانند و در گاه حمله آ مریکا به عراق به یک باره او را منجی مردم عراق دانسته وطرفدار برقراری دمکراسی وبا تحویل سلا ح وفرار رهبر شان خود را تحت پوشش آ ن ها در آ ورده وسر بر آ ستان او می سایند؟! آیا نمی نگرید که این فرقه چگونه با دادن اطلا عات غلط به ارتش آ مریکا وصرفا " برای ابراز مخالفت با دولت وملت ایران موجبات دستگیری عده ای را فراهم آورده وآن ها را خطرناک جلوه می دهد اما ‘پس از چند ارتش آ مریکا با سرافکندگی آ ن ها را آ زاد وبی خطر برای نیروهای خود معرفی می کند؟

جناب آ قای علاوی شما چگونه می توانید ‘ جراحات بر جا مانده بر پیکر خلق خود را که از سوی فرقه دروغ گوی مدعی خلق وارد آ مده ‘ فراموش نمایید؟ شما واقعا " متو جه هستید که دلیل حمایت آ مریکا از این فرقه ی تروریستی چیست وچرا از سویی نام او را در لیست سیاه خود قرار می دهد واز دیگر سو با حمایت وکمک از او به عنوان اهرم فشار بر ایران استفاده می کند؟ آ یا هیچ به آ مار بریده های فرقه واسناد افشا گرانه از سوی آ نان نظری انداخته اید؟ وبالا خره حمایت بعثی ها ی سابق از این فرقه به تنهایی دلیل پایان دادن به دفا ع غیر منطقی شما نیست؟

حضور فرقه ی رجوی در خاک عراق نه تنها در تضاد مستقیم با منا فع ملت عراق است که با وجود ثبت نامش در تمامی لیست های تروریستی دنیا ودر شرایطی که عراق نیاز به امنیت دارد واین مهم با پاکسازی کشور از گر وه های تروریستی میسر است، ا مری غیر قابل قبول از سوی تمامی کشور های همسایه و مخالف مواضع دوستانه از سوی آن کشور تلقی می شود. بنابراین شما ودیگر سیاست مداران عراقی به جای پرداختن به امور غیر قابل دفاع در رابطه با منا فع کشور تان ‘ بایستی با ارائه نظرات مثبت وحمایت کننده از دولت قانونی خود را ه را بر اجرای درست وسریع قوانین مصوب بازکرده و همراه ودر کنار مردم خواهان محاکمه ومجازات قاتلا ن ملت باشید!

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا