مسعود رجوی

رجوی قماربازی همیشه بازنده

قماربازان عموما یک رنج دارند رنج اعتیاد، اعتیاد به بازی که همیشه از آنها یک بازنده خواهد ساخت هرچند که چندی هم خود را برنده احساس کنند. اما چه قماربازانی میتوانند در آخر عموما برنده باشند، کازینوها که صاحب سرمایه و قدرت میباشند وقماربازان کوچک بازندگان اصلی قمارخانه ها وکازینوها میباشند.

اکنون ما در تاریخ اخیر ایران نیز یک قمارباز سیاسی را در ایران داریم که قمار خونینی را با افکار خود به مردم ما علاوه بر رژیم جمهوری اسلامی تحمیل کرده است. این قمارباز رجوی است، کسی که در قمار سیاسی خونین خود همیشه بازنده بوده است.او قمار خود را با بازی «جبهه همبستگی ضد امپریالیستی »بدور «امام خمینی» آغاز کرد. در این بازی خمینی حاضر به بازی دادن به او نشد وتمامی قدرت را برای آخوند وقشر خود خواست وحاضر به تقسیم قدرت علی رغم چاپلوسی های رجوی برای او درابتدا نشد.بعد رجوی از این بازی بر سر بازی لیبرال-ارتجاع قمار کرد ومجبور به یک بازی دیگر شد که باعث اتحادش با بنی صدر وحتی ازدواجش با دختر بنی صدر شد. در این هنگام نیز درامتداد بازی قمار لیبرال-ارتجاع صحنه را یکسره به سود ارتجاع یافت وخود ویارش مجبور شدند که پس از ایجاد روزخونین سی خرداد برای «سرنگونی رژیم»باز به پاریس فرار کند. در پاریس بازی قمار خونین دیگری را پایه گذاشت وبا دشمن دیگر مردم ایران یعنی صدام حسین عهد «برادری»بقول خودش بست وبه عراق پرواز کرد تا دور دیگری از قمار خونین خود که همانا گره زدن سرنوشت خود به باری قدرتمداران تهران وبغداد بود را آغاز کند ودر این راه نیز قدمهای خونین بی نتیجه ای برداشت که نمونه آن عملیاتهای مختلف آنها در کنار ارتش عراق بود که خونین ترین آنها موسوم به قمار عملیات «فروغ جاویدان» بود. پس از شکست در قمار این عملیات که درجهت فتح تهران بود. با به قدرت رسیدن خاتمی رجوی در این زمان خواست که قمار دیگری را به پیش ببرد با خیال اینکه «وضعیت این رژیم تا اواخر ریاست جمهوری خاتمی تعیین تکلیف میبشود» ودر یک بازی وقمار خونین دیگری را به عنوان «عملیات ایذائی» شروع کرد که نتیجه اش دستگیری متعدد نیروهای اعزامی از عراق به ایران برای عملیات نظامی وترور بود. ودرقمار بزرگی که بارفتن به عراق وگره زدن سرنوشت خود با سرنوشت صدام زده بود بازی را با اشغال عراق توسط آمریکا به یکباره باخت. واین بار واز سلسله وشاید آخرین قمارهای او که همراه با خونین ترین قدم برای مردم ایران همراه میتواند باشد گره زدن سرنوشت خود با جنگ طلبان حاکم بر آمریکا میباشد.مجاهدین سرمایه گذاری عظیمی برای جلب نظر حاکمان جنگ طلب آمریکایی نمودند وهربار همراه با تبلیغات جنگ طلبی دستگاه دولتی بوش آنها نیز به تبلیغ پرداختند وکنفرانس خبری برپا کردند وبقولی تمامی تخم مرغهای خود را در سبد نئوکانها برای خوش خدمتی قرار دادند که بتوانند با ایجاد جرقه جنگ این بار قمار را به سود خود تغییر دهند واین بار مطمئن بودند که طرف آمریکایی نیت پایداری برای حمله وتغییر رژیم به سود خود دارد وبهمین روی نیز تمامی تخم مرغهای خود را در سبد آنها قرار دادند که باز این قمار رجوی نیز بابوری روبروشد وگزارش دستگاه امنیتی آمریکا دوش آب سرد را بر جنگ طلبی آنها پاشاند وتا مدتی بازار گرم آنها را برای گفتن دروغهای جنگی از کار انداخت وبه جهانیان نشان داد که رجوی وتبلیغاتش برای ایجاد جنگ «تهدید بمب اتمی » ومقایسه با «مسلح شدن هیتلر ومماشات با او» که همساز با تبلیغات اسرائیل بود چقدر بی پایه وبی ارزش بوده است.

بهر روی مطمئنا رجوی به بازی های قمار خود چون معتادی برای قدرت ادامه خواهد ولی از گذشته وحال این قمارباز درمانده میتوان فهمید که با فهم وهوشی که رجوی در بازی قمارهای سیاسی خونین خود در گذشته نشان داده است در آینده هم در بازیهای قمار سیاسی خود موفقیتی نخواهد داشت. ولی یک مساله مشخص است دست رجوی برای قمار خونین که بازی محبوب او میباشد برای مدتی حد اقل بسته شده است چرا که نیروهایش در عراق خلع سلاح میباشند وقدرت بازی دیگر ندارد وبا توجه به گزارش اخیر مساله جنگ حد اقل برای مدتی برای این قمار باز بازنده نمیتواند دیگر کارآیی داشته باشد.

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا