یادی از فراموش شدگان

ایرانجایی کمپ تیف و اقدامات ناشی از این تصمیم که متأسفانه به رها کردن ساکنین این کمپ در بیابانهای آنان منجر شده است، صداهای متعددی از سوی اشخاص و جریانی این کمپ بلند شده که امیدواریم نتیجههای متمادی اسیر چنگال فرقهاند بیانجامد و نگرانیباره زایل شود. در اینی بااهمیت شایان یادآوری است: نخست اینها و اعمال نفوذ گشتاپوی اشرف میاند تا کمپ تیف را برچینند. دیگر ایناند که رضایت به این امر البته میای برای برچیدن و یا جابهآوری که پیش آمده، این واقعیت دلصورت غیرمستقیم) به گوش مسؤولین نهادهای بینآورد که تغییر مثبتی در شرایط آنان بهجا از اسرای در بند فرقهونیم است بلاتکلیف و اسیر ماندههای بینها جلب شود. حدود سه سال پیش، پس از جریان گریز نیروهای خواهان جدایی از اشرف به تیف که بهگرفت و در چندین نوبت به تعقیب و گریز بین اعضا و گشتاپوی اشرف منتهی گردید، رجوی دستور داد تا با حداکثر کنترل و اتمام حجت با نیروها از خروج آنان به سمت تیف جلوگیری کنند و این شد که خروجی اشرف شکل گرفت و حتی کنترل کنندگان اشرف نیز وعده دادند که تمامی امکانات را برای کسانی که میها و نامههای مربوط به وضعیت پیش آمده، اشارهگاه شد: « البته مجاهدین هم تمایلی به حل و فصل کار این افراد نداشتند،چرا که اگر اینها به اروپا و امریکا آورده شوند، مشکلاتی در خود اشرف پیش آمده و افرادی خواهان جدایی خواهند شد.چنان که همین الان هم یک کمپ از کسانی که نمی خواهند در روابط مجاهدین باشند و نمی خواهند به تیف بروند در همان اشرف تشکیل شده است. » (1) گرچه آقای مصداقی با تحریف بخشی از این واقعیت مدعی شده است که آنها خود نمیی مهم و اساسی این است که به وجود چنین اسارتدیدبان از حدود دو سال قبل در اینرسانی کرده و نسبت به وجود این اسارتسوزان و فعالان در زمینهی رجوی که این روزها نمونهی محمدی با دخترشان شاهد هستیم، اطلاعتری نموده و یادی از آن فراموش شدگان بنمایند. _________________________ 1- از نامهباره در آرشیو سایت موجود است.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.