اعضاء جداشده از فرقه رجوی

شکاف در شورا پس از مصاحبهی 7 جداشده

ایراندیدبان، نهم آوریل 2008
بنا بر اخبار رسیده از عناصر نزدیک به شورای ملی مقاومت ، کنفرانس خبری 7 نفر از اعضای جدا شده از گروه مجاهدین خلق که اخیراً موفق به عزیمت به فرانسه شدهاند ، موجب مسألهداری برخی اعضای شورای ملی مقاومت و تعدادی از نزدیکان به این شورا خصوصاً عناصر چپ نزدیک به مهدی سامع و مشخصاً آنهایی که پیش از این خواهان جدایی سامع از مجاهدین بودند، گردیده است، بهگونهای که برخی از این افراد در تلاش برای ایجاد ارتباط با جداشدگان مزبور هستند.
این خبر حاکی است یکی از اعضای شورا که اخیراً خواهان جدایی شده، افشاگریهای این جداشدگان را دلیل قاطعی برای انتقادات خود قرار داده و بر ایرادات خود افزوده است.
انتقاداتی همچون بر باد رفتن آبروی اپوزیسیون درون شورای ملی مقاومت بهخاطر اقداماتی که اکنون برملا میشود و نیز ایجاد منطقهی بستهی فرقهای و توتالیتر در قلعهی اشرف توسط رهبری مجاهدین، از مواردی است که با افشاگریهای اخیر شدت گرفته و همین امر موجب وحشت بیش از پیش گردانندگان گشتاپوی اوور گردیده و البته مسألهداری فزاینده در میان ساکنان اوور را نیز در پی داشته است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا