صدای آزادیخواهی که در فرقه به فرمان رجوی ها خاموش گردید

سعید نوروزیهر صدای آزادیخواهی در فرقه به فرمان رجوی ها خاموش گردید.

سعید نوروزی – قربانی به خواست رجوی ها

هموطنان گرامی:

لجن پراکنی های سایت افشاگری علیه خواهران سه شهید، سه جوان برومند که با داشتن آرمان رهایی ملت از هرگونه استثمار و استبداد و استعماری و ایجاد فضای دمکراتیک در میهن از دست داده اند نمونه دیگری از خباثت ها و تهدید های هیستریکی رهبران این تشکیلات کثیف است.

شایان ذکر است که ما خواهران سعید نوروزی جهت دادخواهی به مراجع قضایی عراق علیه قاتلین کوچکترین برادرعزیزمان که اسیر این فرقه کثیف بوده است اقدام نموده ایم.

ذکر این نکته ضروری است که علیرغم قوانین جهانی برادرمان را با وجود دستگاه پیس میکردر قلبش، در شرایط بسیار سخت تشکیلاتی نگهداشته و حتی زندانی و شکنجه کرده اند و در برابر درخواست های مکرر ما که سعید را با هزینه شخصی خودمان جهت درمان به اروپا انتقال دهند بی توجهی و امتناع نمودند و از آنجائیکه سعید از ناراضیان مشخص رهبران خائن تشکیلات بوده است نهایتا” وی را به قتل رساندند، یادآور میگردیم که این اقدام ما آنچنان آتشی در این فرقه کثیف ایجاد نموده که (عفریته اور) را به سوزش انداخته است.

طبق مدارک متقن سعید عزیزمان بیش از 10 سال خواهان جدایی از معرکه گردانان قتلگاهش بود اما این جنایتکاران خبیث او را به زیر شکنجه های رجویستی کشانده و از خروجش از فرقه کثیف رجوی جلوگیری نمودند و بر اثر پافشاری سعید عزیزمان بر خروج از تشکیلات او را تهدید به قتل اعضاء خانواده اش در ایران و خارج از ایران نیز نموده بودند، قطعا” خروج سعید از تشکیلات برای این فرقه کثیف گران تمام می شد و از آنجائی که طرح قتل ناراضیان در دستور کار این مدعیان دروغین دمکراسی قرارداشت، با سناریوی طراحی شده در شرایطی که مناسب تشخیص دادند که می توانند جنایت خود را بپوشانند، او را قربانی نمودند و حتی جوانی اسیر و عاصی را که وادار به این جنایت نموده بودند به رگبار بستند تا بتوانند صورت مسئله را پاک نموده وبر اعمال خائنانه خود سرپوش بگذارند، اما از آنجائی که خون سعید عزیز مان بناحق ریخته شده است هرقطره خون او فریادی است از مظلومیت او،

دمکراتیک بودن این تشکیلات یعنی اسارت افرادی که خواهان جدایی می باشند! این بی عاطفگان و دجالگان عصر حاضر باید فردی بیمار را با وجود دستگاه پیس میکر در قلبش در شرایط جنگی در عراق به اسارت نگهدارند؟!

طبق قوانین بین المللی جرمی انجام گرفته که آمرین و عاملین آن باید پاسخگو باشند.

اینک خانواده داغدار سعید برخاسته اند تا آمرین قتل بیگناهان این فرقه را در دادگاههای بین المللی رسوا سازند و مارک ها و انگ های این فرقه کثیف، بازدارنده حرکت ما نخواهد بود. و نیز کوشش خود را جهت یافتن دیگر خانواده های قربانیان تشکیلاتی معطوف خواهیم داشت تا ضمن آگاه نمودن این خانواده ها که همچون ما مدتها در بی خبری از شرایط غیر دمکراتیک و فراتر از آن غیر انسانی حاکم در این تشکیلات قرارداشتیم به رمز قتل عزیزانشان آگاه و با ما همصدا شوند!

آری ما علیه فریب دهندگان جوانان این مرز و بوم حرکت نموده ایم و خواستار اجرای عدالت در مورد سرکردگان فرقه ای هستیم که تا حضیض ذلت سقوط نموده و بیشرمی را به جائی رسانده اند که بدون دلیل تهمت مزدور وزارت اطلاعاتی علیه خواهر داغدار سعید را خرج می کنند زهی بیشرمی!

این بیشرمان فرومایه که قادر نیستند فراتراز نوک بینی خود را ببیند، در دنیای تنگ خود فقط رژیم حاکم بر ایران را می بینند و خودشان را در نقطه مقابل این رژیم، و بیش از این دیگرهیچ!

بهمین دلیل است هرکسی که سکوت را شکسته تا ایادی کثیف و شکنجه گران این رذلان را رسوا نماید صبر و تحمل رهبران این فرقه را به زیر نقطه صفر رسانده و آنها شتاب زده و بدون مدرک شروع به لجن پراکنی و اقدامات تحریک آمیز علیه مخالفان نموده و بعضا” نیز حمله به منتقدان را با شیوه های رجویستی اعمال و در سایت های رنگارنگ و سیمای ضد آزادی و…. شروع به مظلوم نمایی می نمایند و برچسب وزارت اطلاعاتی به مخالفان را چاشنی ناشتایی خود می نمایند تا به این بهانه انسان ها را در مقابل خود و نسبت به اعمال جنایتکارانه اشان وادار به سکوت نمایند.

ما از سال 1360 که برادرمان حمید رضا در روز فرار فرد خائن و مدعی رهبری این فرقه، خون پاکش در راه تحقق آرمان های بشردوستانه و دمکراتیزه شدن جامعه ریخته شد چون انسان هایی با استخوان در گلو سکوت نمودیم، بدین دلیل که حرفهای ما باعث سوء استفاده رژیم ایران قرار نگیرد تا درشرایط مناسب و در یک جو دمکراتیک انتقادات خود را نسبت به مدعی رهبری تشکیلات بیان نمائیم! ولی این سکوت ما منتج به ریخته شدن خون مجید در سال 1364 و درنهایت قربانی شدن سعید مهربانمان بدست این جنایتکاران بین المللی در عراق گردید.

خشم این فرومایگان در مقابل اقدام ما قابل پیش بینی است چرا؟

بدین دلیل که این فرمایگان که هیچگونه اعتراضی را در درون تشکیلات خود برنتافته و عزیزان ما را به زیر شکنجه کشانده و کشتار نموده اند اینک با اقدامی که ما انجام داده ایم و ارائه مدارک غیر قابل انکار به دادگاه که وجود اختناق و اسارت انسان ها توسط رهبران این فرقه کثیف را به اثبات میرساند، این مزدوران را به مرز جنون رسانده ایم.

قداره بندان این فرقه علیه افرادی که با پوست و گوشت خود نقض حقوق انسانی و اخلاقی و… را در این فرقه تجربه کرده اند و هم اینک دل نگران سرنوشت انسان های اسیراین فرقه می باشند یاد آور افراد دون مایه ای نظیر شعبان بی مخ ها و…. می باشند.

سالها خوش رقصی مدعیان رهبری این فرقه برای امپریالیست و صهیونیست جهانی حاصل اش یک رای بدون ارزش از دادگاهی انگلیسی می باشد که برای سرگرمی این فرقه صادر و در پیشگاه آزادیخواهان ایرانی ازهیچگونه ارزشی برخوردار نمی باشد.

عشوه گریهای مدعی رهبری این فرقه برای رام کردن عموسام و….. که نتیجه اش بیش از رای دادگاه انگلیسی نخواهد بود و قادر نیست تا این فرقه را از پیچ و خم های سیاست های جهانی عبور دهد چنان فرد مدعی رئیس جمهوری! این فرقه را درمانده نموده که در دست اندازهای عبوری پنچر شده و بسان گارچی بخت برگشته ای که چرخ دنده هایش شکسته و توان عبور از این مسیر برایش غیر ممکن می باشد با زاری و التماس، درخواست کمک از اربابان خود را می نماید تا با حمله به ایران و هموطنان مان که در شرایط معیشتی دشواری قراردارند، نوکر صفتی و کنیزکی خود را به اربابان اشان به اثبات برسانند تا شاید بتواند از هفت خوان عمو سامی عبور نموده و مانند پشه ای بی خرد که فقط مکیدن خون را بلد است در تصمیمات جهانی نقشی برایش رقم زده شود.

این کارت مچاله شده چنان در دستان امپریالیست و صهیونیست جهانی دستمالی شده است که مایه شرمشاری مادران و پدران و خواهران و برادران جان باختگان این فرقه می باشد. و امادر رابطه با فیلم پرونده تا جائیکه ارزش پاسخگویی را داشته باشد:

1- به این دون مایگان متذکر میگردیم که این فیلم و عوامل مسخ شده ای که در این فیلم علیه اقدام ما، به لجن پراکنی پرداخته اند، به پرونده اقدامی ما در مورد جنایت و خباثت این فرقه افزوده خواهد شد و باید در دادگاه های بین المللی، مزدوری و جیره خواری ما را از رژیم ایران به اثبات برسانند!

2- بکار بردن کلماتی چون دوره گردی و پادوی وزارت اطلاعات، شایسته عفریته ای است که با صرف هزینه های گزاف جراحی، جهت زیبا سازی خود در اروپا به این شغل کثیف پرداخته و با این شیوه امورات خود را میگذراند و باید در پیشگاه ملت ایران پاسخگوی هزینه هایی باشد که بیشتر برای هنرپیشگان هالیودی مقبول است تا فردی سیاسی خواستاراستقرار جامعه بی طبقه توحیدی! و مدعی رهبری ملتی بزرگ همچون ایرانیان غیور و همچنان در خور آن دلقک کوتوله است که اگر آخوندها عمامه شان روی سرشان است و دنیا میبیند ولی عمامه او در داخل سرش است و کم کم برای جهانیان به میمنت تلاش (نجات یافتگان از قلعه الموت) قابل رویت میشود.

3- در مورد استفاده از کلماتی چون همدلی و یکپارچگی با جداشدگان جهت جلوگیری از سوء استفاده سردمداران غربی از این کارت سوخته در رابطه با سرزمین آبا و اجدادی امان باید گفت که ما همانند شما وطن فروشان نخواهیم بود و در مسیر مبارزاتی دچار سرگیجه نمی شویم که ندانیم به دامان کدامین ارباب خزیده و در پیشگاه کدامین ظالمی زانو بزنیم! و همچنان که در مسیر عدالت خواهی هموطنانمان و آزادی و دمکراسی با نیروهای وطن پرست و ملی میهنی همصدا هستیم از هرگونه سوء استفاده دول غربی در رابطه با میهن عزیزمان، همچنان که خواست برادران عزیزمان بوده، مانع می باشیم و تاوان سنگینی را در این رابطه پرداخت نموده ایم و همچنان آماده هستیم تا دست هر اجنبی و خائن و وطن فروشی را از میهن عزیزمان کوتاه نمائیم. آیا تلاش برای قطع شدن دست اجنبی از میهنمان یعنی مزدوری! آیا اجازه ندادن به بیگانگان برای گرفتن امتیاز از ایران یعنی مزدوری! بنابراین باید گفت چه ملت سعادتمندی هستیم که دست شما کوتوله های سیاسی از میهن عزیزمان قطع شده و شما رویای ریاست جهموری عفریته اور را باید در خواب ببینید!

4- آری ما علیه این فرقه و رهبران کثیف و خائن رجوی حرکت خود را آغاز نموده و هیچ نیازی نداریم که هزینه های دادخواهی ما را سفارت ایران در عراق پرداخت نماید. ما خواهران سعید نوروزی که به خواست رهبران خائن این فرقه بشهادت رسیده است آنچه را که مرحوم پدر و مادر بزرگوارمان برای سعید فراهم نموده بودند تا روزگاری که به ایران مراجعه نمود بتواند با سرافرازی امرار معاش نماید و نیز داوطلبانه حق الارث خود را برای دادخواهی از آمرین قتل سعید عزیزهزینه خواهیم نمود و تا تحقق خواسته سعید عزیزمان که رهایی افراد اسیر این فرقه است از پای نخواهیم نشست و خوشبختانه چون خانواده بزرگی هستیم داوطلب پرداخت کمک مالی برای این اقدام ما می باشند. بنابرایت نیازی به اخذ کمک مالی از سفارت ایران در عراق برای پرداخت مخارج هتل و هزینه اقامت امان در عراق نبوده است.

در مورد توان مالی خانواده شهید سعید نوروزی از دجالان سیه رویتان که خانواده ما را می شناسند میتوانید سئوال نموده و پاسخ خود را بگیرید شاید سوزشتان بیشتر گردد که چه احمقانه عمل نموده اید!

هزینه ما برای سفر به عراق و اقامت چند روزه ای که داشتیم، بسان هزینه چند ثانیه ای عفریته اور می باشد.

بنا براین باید گفت بیش از این دهان گشاد خود را باز نکنید که باعث رسوائی و شرمساری بیشترتان خواهد شد.

ما میدانیستیم که معرکه گردانان این فرقه کثیف خیلی کند ذهن هستند ولی دیگر برای ما محرز شده زیرا ما پنچ سال است که میگوئیم مدارک غیر قابل انکاری داریم که سعید را سازمان کشته است و دو سال پیش هم این مدارک را ارائه نمودیم ولی آنقدر رهبران این فرقه از درک واقعیت ها درمانده اند که یک عده افراد کند ذهن را کوک کرده اند تا علیه ما توک زبونی و نامفهوم چرندیاتی را نشخوار کنند!

آیا این افراد کلاش ولی کند ذهن با این حماقت ها می خواهند رهبریت ملتی بزرگ و قهرمان را بدست گیرند! و خود را اپوزیسیون رژیم حاکم بر ایران می خوانند؟!

بیش از این عوامل کثیف پرونده سازی را شایسته پاسخگویی نمی بینیم و اگراین سطور رقم خورده جهت آگاهی اذهان عمومی در مورد اقدام خانواده ای داغدار و افشای هرچه بیشتر مزدوران صدامی است که در حال حاضر به مزدوران عمو سام تغییر شغل داده اند و جمله مخالفان خود را عوامل و مزدور وزارت اطلاعات می خوانند، نشخوارکنندگان صدامی و پادوهای مزدور رجویستی همچون گردانندگان برنامه پرونده….. بیش از این ارزشی برای پاسخگویی ندارند.

آیا از تکرار کلماتی که قریب 30 سال است طرفی نبسته و سودی حاصلتان نشده است خسته نشده اید؟

در خاتمه یادآور میشویم که باید هرچه زودتر منابع خاصه خرجیهای میلیاردی عفریته اور را برای تمامی خانواده هایی چون ما که روزگاری فرزندانشان از یاری دهندگان جانی و مالی این فرقه کثیف بودند، روشن شود.

شما به چه حقی میلیارد ها دلاری را که در اروپا و آمریکا هزینه گماشتگی اتان برای اجنبی است را علیه ملت ایران بکار گرفته اید، در صورتیکه بسیاری از خانواده های قربانیان این فرقه کثیف در ایران در شرایط سخت معیشتی بسر برده و چشم بدست دیگران برای کمک مالی دارند را از هستی ساقط نموده اید، ابعاد جنایات شما بسی فراتر از این چند مورد است.

شما کوتوله های سیاسی باید منابع مالی این هزینه های گزاف را با مدرک مستند و قابل پیگیری اعلام نمائید.

به امید آنروزی که شما هم همچون صدام حسین در دادگاه های بین المللی به خاطر جرایمتان به محاکمه بکشانیم.

لعنت به روزی که زاده شدید، درود به روزی که از دنیا بروید.

با احترام به پیشگاه ملت بزرگ ایران

خانواده نوروزی – خواهران سه شهید قربانی بخواست رجوی های کثیف و خائن

09/06/2008

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا