همایش بزرگ انجمن نجات در تهران

همایش یک روزه انجمن نجات — تهران – دوشنبه 7 مرداد 1387

اعضاء و همکاران انجمن نجات بعلاوه خانواده های اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق که از چند استان کشور گرد آمده بودند، خواستار دیدار آزادانه خانواده ها با فرزندانشان در اسارتگاه سازمان در عراق موسوم به قرارگاه اشرف شدند.  

همایش یک روزه انجمن نجات - تهران

در این همایش ابتدا آقای ابراهیم خدابنده عضو جدا شده بخش روابط بین المللی سازمان مجاهدین خلق در خارج از کشور در خصوص دو موضوع روز که عبارت بودند از خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی در کشور انگلستان و همچنین مصوبات اخیر دولت عراق که بر سپردن کنترل قرار گاه اشرف به دست دولت این کشور تأکید داشت توضیحاتی داد. وی اشاره کرد که خانواده ها بیشترین ضرر را از اقدام اخیر دولت انگلستان متحمل شدند چرا که سازمان با نشان دادن پیروزی های کاذب میتواند برای مدت طولانی تری اعضای خود را شستشوی مغزی داده و به اسارت ذهنی خود در آورد. خدابنده تأکید کرد که اگر دولت انگلستان بخواهد نقش صدام حسین را برای سازمان ایفا نماید باید منتظر فجایع بیشتری بود که از هر دو سو قربانی خواهد گرفت. وی اعتراض به دولت انگلستان در این خصوص را یک ضرورت مبرم دانست.

خدابنده در خصوص مصوبات اخیر دولت عراق که بر مبنای قانون اساسی این کشور تصویب شده اند توضیحاتی داد و نهایتا خواستار به اجرا در آمدن آن بلافاصله بعد از سپرده شدن کنترل قرارگاه اشرف به دست دولت عراق گردید. وی تأکید کرد که خانواده ها در صورتی که دولت عراق کنترل قرارگاه اشرف را بدست بگیرد هیچ تأخیری در اجرای مصوبات هیئت وزیران که بر مبنای قانون اساسی عراق تنظیم گردیده است را مجاز نمی دانند.

خدابنده اشاره کرد: زمانی که رژیم بعث عراق سرنگون شد خانواده ها امیدوار شدند که میتوانند آزادانه با عزیزان خود دیدار داشته باشند. اما این امیدواری خیلی زود به یأس تبدیل شد و نیروهای ائتلاف در صدد استفاده از این گروه همانند صدام حسین بودند. وی توضیح داد که با خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریسی در انگلستان نگرانی خانواده ها نسبت به استفاده ابزاری مجدد از فرزندانشان برای مقاصد تروریستی دو چندان شد و از دولت عراق انتظار میرود که به رنج و حرمان خانواده ها پایان داده و امکان ارتباط مستقیم و مستمر آنان با فرزندانشان را فراهم نماید.

سپس آقای آرش صامتی پور دبیر روابط خارجی انجمن نجات در خصوص اقدامات اخیر این انجمن در ارتباط با دولت عراق جهت تسهیل دیدار خانواده ها با عزیزانشان در قرارگاه اشرف توضیحاتی داد و به انبوه سؤالات خانواده ها که مشتاق خبرگیری از عزیزانشان بودند پاسخ گفت. وی اشاره کرد که دولت عراق باید به محض بدست گرفتن کنترل قرارگاه اشرف در قدم اول امکان برقراری ارتباط خانواده ها با عزیزانشان را بدون واسطه برقرار نماید. 

آقای آرش صامتی پور دبیر روابط خارجی انجمن نجات

بعد از اتمام کار این همایش، حاضران به مقابل سفارت انگلستان در تهران رفته و در اعتراض به اقدام اخیر دولت انگلستان مبنی بر خارج کردن نام این گروه از فهرست گروه های تروریستی در این کشور تجمع نمودند.

خانواده ها با سر دادن شعارهایی مانند " تروریست خوب و بد ندارد"، "مرگ بر رجوی"، "ملاقات آزادانه حق مسلم ماست" نسبت به این اقدام دولت انگلستان که مشروعیت بخشیدن به یک گروه تروریستی است که در قدم اول اعضای خود را در اسارت ذهنی نگاه داشته است اعتراض کرده و آن را شدیدا محکوم نمودند.  تجمع خانواده ها مقابل سفارت انگلیس

به گزارش خبرنگار انجمن نجات از مقابل سفارت انگلستان در تهران، تجمع کنندگان همچنین دست نوشته هایی با مضامینی نظیر "فرزندان ما قربانی تروریسم دولتی انگلستان" و "تروریست های صدام به استخدام دولت انگلستان در می آیند" با خود حمل می کردند.

تجمع کنندگان همچنین درنامه ای در قالب قطعنامه خطاب به آقای گوردون براون نخست وزیر انگلستان نسبت به تصمیم دولت این کشور مبنی بر خروج نام مجاهدین از فهرست گروه های تروریستی اعتراض کردند.

خانواده های تجمع کننده در مقابل سفارت انگلستان در تهران با امضای این قطعنامه اعلام کردند که "ما امضا کنندگان این قطعنامه، خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق که در قرارگاه اشرف در عراق مستقر هستند، به شدت نگران تصمیم اخیر دولت انگلستان و عواقب آن بر روی فرزندان اسیرمان در قرارگاه اشرف هستیم". این قطعنامه که خطاب آن به گوردون براون نخست وزیر انگلستان بود تحویل سفارت این کشور در تهران گردید.

خبرنگاران خارجی و نماینده هایی از مجامع حقوق بشری در میان جمعیت حضوری فعال داشته و مصاحبه هایی با بیش از دویست خانواده حاضر در این همایش انجام دادند.

همایش یک روزه انجمن نجات — تهران – دوشنبه 7 مرداد 1387

اعضاء و همکاران انجمن نجات بعلاوه خانواده های اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق که از چند استان کشور گرد آمده بودند، خواستار دیدار آزادانه خانواده ها با فرزندانشان در اسارتگاه سازمان در عراق موسوم به قرارگاه اشرف شدند.  

در این همایش ابتدا آقای ابراهیم خدابنده عضو جدا شده بخش روابط بین المللی سازمان مجاهدین خلق در خارج از کشور در خصوص دو موضوع روز که عبارت بودند از خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی در کشور انگلستان و همچنین مصوبات اخیر دولت عراق که بر سپردن کنترل قرار گاه اشرف به دست دولت این کشور تأکید داشت توضیحاتی داد. وی اشاره کرد که خانواده ها بیشترین ضرر را از اقدام اخیر دولت انگلستان متحمل شدند چرا که سازمان با نشان دادن پیروزی های کاذب میتواند برای مدت طولانی تری اعضای خود را شستشوی مغزی داده و به اسارت ذهنی خود در آورد. خدابنده تأکید کرد که اگر دولت انگلستان بخواهد نقش صدام حسین را برای سازمان ایفا نماید باید منتظر فجایع بیشتری بود که از هر دو سو قربانی خواهد گرفت. وی اعتراض به دولت انگلستان در این خصوص را یک ضرورت مبرم دانست.

خدابنده در خصوص مصوبات اخیر دولت عراق که بر مبنای قانون اساسی این کشور تصویب شده اند توضیحاتی داد و نهایتا خواستار به اجرا در آمدن آن بلافاصله بعد از سپرده شدن کنترل قرارگاه اشرف به دست دولت عراق گردید. وی تأکید کرد که خانواده ها در صورتی که دولت عراق کنترل قرارگاه اشرف را بدست بگیرد هیچ تأخیری در اجرای مصوبات هیئت وزیران که بر مبنای قانون اساسی عراق تنظیم گردیده است را مجاز نمی دانند.

خدابنده اشاره کرد: زمانی که رژیم بعث عراق سرنگون شد خانواده ها امیدوار شدند که میتوانند آزادانه با عزیزان خود دیدار داشته باشند. اما این امیدواری خیلی زود به یأس تبدیل شد و نیروهای ائتلاف در صدد استفاده از این گروه همانند صدام حسین بودند. وی توضیح داد که با خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریسی در انگلستان نگرانی خانواده ها نسبت به استفاده ابزاری مجدد از فرزندانشان برای مقاصد تروریستی دو چندان شد و از دولت عراق انتظار میرود که به رنج و حرمان خانواده ها پایان داده و امکان ارتباط مستقیم و مستمر آنان با فرزندانشان را فراهم نماید.

سپس آقای آرش صامتی پور دبیر روابط خارجی انجمن نجات در خصوص اقدامات اخیر این انجمن در ارتباط با دولت عراق جهت تسهیل دیدار خانواده ها با عزیزانشان در قرارگاه اشرف توضیحاتی داد و به انبوه سؤالات خانواده ها که مشتاق خبرگیری از عزیزانشان بودند پاسخ گفت. وی اشاره کرد که دولت عراق باید به محض بدست گرفتن کنترل قرارگاه اشرف در قدم اول امکان برقراری ارتباط خانواده ها با عزیزانشان را بدون واسطه برقرار نماید.

بعد از اتمام کار این همایش، حاضران به مقابل سفارت انگلستان در تهران رفته و در اعتراض به اقدام اخیر دولت انگلستان مبنی بر خارج کردن نام این گروه از فهرست گروه های تروریستی در این کشور تجمع نمودند.

خانواده ها با سر دادن شعارهایی مانند " تروریست خوب و بد ندارد"، "مرگ بر رجوی"، "ملاقات آزادانه حق مسلم ماست" نسبت به این اقدام دولت انگلستان که مشروعیت بخشیدن به یک گروه تروریستی است که در قدم اول اعضای خود را در اسارت ذهنی نگاه داشته است اعتراض کرده و آن را شدیدا محکوم نمودند.

به گزارش خبرنگار انجمن نجات از مقابل سفارت انگلستان در تهران، تجمع کنندگان همچنین دست نوشته هایی با مضامینی نظیر "فرزندان ما قربانی تروریسم دولتی انگلستان" و "تروریست های صدام به استخدام دولت انگلستان در می آیند" با خود حمل می کردند.

تجمع کنندگان همچنین درنامه ای در قالب قطعنامه خطاب به آقای گوردون براون نخست وزیر انگلستان نسبت به تصمیم دولت این کشور مبنی بر خروج نام مجاهدین از فهرست گروه های تروریستی اعتراض کردند.

خانواده های تجمع کننده در مقابل سفارت انگلستان در تهران با امضای این قطعنامه اعلام کردند که "ما امضا کنندگان این قطعنامه، خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق که در قرارگاه اشرف در عراق مستقر هستند، به شدت نگران تصمیم اخیر دولت انگلستان و عواقب آن بر روی فرزندان اسیرمان در قرارگاه اشرف هستیم". این قطعنامه که خطاب آن به گوردون براون نخست وزیر انگلستان بود تحویل سفارت این کشور در تهران گردید.

خبرنگاران خارجی و نماینده هایی از مجامع حقوق بشری در میان جمعیت حضوری فعال داشته و مصاحبه هایی با بیش از دویست خانواده حاضر در این همایش انجام دادند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا