اضمحلال فرقه رجوی

تیرخلاصی برجنازه رجویسم

فرقه رجوی پس ازیاس وناامیدی وشکست درسرسپردگی به امریکا اکنون همانندغریقی درحال مرگی است که بهرخاک وخاشاک چنگ می اندازد.

هیاهوی تبلیغاتی یکماهه این فرقه گرچه پوشش دفاع از امنیت ازاسیران اشرف را باخود یدک می کشد ولیکن درحقیقت تلاش بی سرانجامی است جهت به تاخیرانداختن آزادی اسیران و پروسه قضایی تعقیب ودستگیری سران فرقه درعراق.

فرقه رجوی می کوشد درنهایت درماندگی فروپاشی کامل خود را به هرقیمت وباهرچسب ناچسبی که شده به معادلات منطقه پیوند بزند گرچه تحویل اشرف به ارتش ودولت عراق به آخرین توهمات این فرقه تروریستی پایان داد ولی از آنجا که سرکردکان این فرقه به زیستن درشیارها ومنفذها و بهره جویی از مکث ها تاخیرها نهایت سواستفاده را می نماید لذا باید با گزینش تاکتیک های مناسب این فرقه را درهمه زمینه ها درتنگنا وبن بست قرارداد.

چگونه جلوی آخرین مانورهادست وپازدن های فرقه رابگیریم؟

همانگونه که همگان می دانند سرکردگان این فرقه بعلت جلوگیری ازفروپاشی مناسبات تشکیلاتی مخالف سرسخت دیدارخانوده ها بااسیران درمحیطی خارج ازجوسرکوب واختناق فرقه می باشند زیرا خوب آگاهند که درصورت ایجادچنین پیوندهای احساسی کنش سرکوب شده اسیران به واکنش عاطفی تبدیل می گردد که درنتیجه آن مهروعاطفه برقهروبیزاری غلبه خواهد کردکه این خود باعث درنگ و تامل اسیران وقربانیان درانتخاب کج راهه فرقه خواهد گردید.

بنابراین ازاین فرصت مهم درتحویل اسارتگاه اشرف به ارتش ودولت عراق نهایت استفاده راباید نمود و دراین راستا بجاست تا باگسیل خانواده ها به اسارتگاه اشرف درراستای تسریع درآزادی این اسیران بکوشیم.

فراموش نکنیم سرکردگان شیاد این فرقه می کوشند تا با گروگان گیری این اسیران از آنها بعنوان سپری انسانی جهت مخفی نمودن امیال پست خود وفراروگریز استفاده نمایند.

آنها سعی می کنند تا انجا که ممکن است تکمیل این پروسه تحویل وتحول بطول انجامدتا شاید بتوانند برای فرارسرگردگان خود راهی بدست آورند.

فروپاشی کامل اشرف و پیامدهای حاصل از آن.

تحویل کامل این اسارتگاه توسط ارتش ودولت عراق دونتیجه بسیارمهم بدنبال دارد….

الف- آزادی اسیران وفرصت یافتن آنها برای انتخاب مکان آینده زندگی

ب- به جریان افتادن روندقضایی برای رسیدگی به دادخواست ها وشکوائیه های مطرح شدن دردادگاه های ضدتروریستی عراق جهت تحت پیگردقراردادن سرکردگان فرقه.

متاسفانه طی این پنج سال نیروهای امریکایی با مماشات باسرکردگان این فرقه مانع تحقق این دواصل مهم گردیده اند که امیدوارباشیم وبکوشیم این رونددربسترقانونی خود به جریان افتد.

درپایان همگام با همه ایرانیان آگاه ومستقل ضمن یادآوری تضمین امنیت افراد معمولی وقربانیان فرقه به دولت وارتش عراق تا رسیدن آنها به مکانی امن جهت تداوم زندگی ازنیروهای ائتلاف درخواست می کنیم تا با برچیدن موانع سدراه تحت تعقیب قرارگرفتن سرکردگان فرقه این افراد را جهت رسیدگی به اتهاماتی که متوجه آنهاست تحویل سیستم قضایی عراق بنمایند.

گریه وآه وناله وزاری نکنید… رلکس باشید….. این آخرراه است.

این هنوزازنتایج سحراست.

دیدارخانواده ها بااسیران فرقه تیرخلاصی برجنازه رجویسم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا