مرز دفاع از اسیران اشرف و افتادن دردام دجال گریهای فرقه رجوی

همه برای آزادی این اسیران بکوشیم _ این جنگ بین رژیم وفرقه رجوی نیست

این نبردیست که تداوم آن راه دستگیری سرکردگان خائن این فرقه راهموارمی کند

آزادی اسیران تازه گریخته از زندان اشرف ـ علی کاکی ـ حعفرابراهیمی ـ ولی خدابنده لویی وعباس بادفر را به خانواده هایشان تهنیت می گویم ـ سحر آزادی همه اسیران نزدیک است

سرکرده خائن وفراری فرقه رجوی دریک ساله اخیر با استفاده ازدلارهای نفتی ارباب قدیمش صدام معدوم و کمک بی دریغ مالی _ تبلیغی _ سیاسی رژیم اسرائیل که درقالب استفاده از لابی های این رژیم درپالمانهای اروپایی خود رانشان داده است سعی بی سرانجامی را دنبال می کند تا مسئله آزادی اسیران دراسارتگاه اشرف را با سرانجام فروپاشی کامل فرقه خود بهم پیوند زده وازاین اسیران بعنوان سپری انسانی برای لوث کردن سی سال جنایت وخیانت ومزدوری وفراری دادن دستگاه وعوامل سرکوبگر خود از صحنه جرم (عراق) استفاده نماید.

دراین مدت سرکرده این فرقه کوشیده است با التماس ودرخواست وگریه وزاری ومظلوم نمایی جامعه ایرانیان برون مرزی را برای اجرای سناریوی فریب کارانه فوق تحت تاثیرقراردهد _ خوشوقتانه ایرانیان برون مرز که طی چند ساله اخیر با افشاگری گسترده جداشدگان از این فرقه وروشنگری های منتقدین وپژوهشگران مستقل اطلاعات کافی درمورد جنایات سازمان یافته وسرکوبگری این فرقه حتی درحق اعضا وطرفداران خود! طی این بیش ازدودهه دراسارتگاه اشرف آگاه بدست آورده اند نه تنها فریب این نمایش های خنده دار وتاسف بارا نخورده بلکه دربرخی موارد با موضع گیریهای روشن وسریع دست این شیاد مذهبی را رو نموده اند.

مرز دفاع ازحقوق انسانی اسیران اشرف و افتادن دردام دجالگریهای فرقه رجوی درکجاست؟

بانگاهی انسانی به مسئله اسیران این فرقه وظیفه همه ایرانیان است که با تفکیک کردن دومسئله یعنی آزادی اسیران و تحت تعقیب قرارگرفتن سرکردگان فرقه به اتهام بیش از بیست سال خیانت وجنایت و آدمکشی _ درراه آزادی این اسیران کوشش کنیم.

تلاش انسانی برای آزادی اسیران راه رابرای دستگیری سرکردگان وشکنجه گران وجلادان این فرقه هموارترخواهد کرد.

امروزه برهیچ انسان آزاده وآگاه پوشیده نیست که فرقه رجوی ازسال شصت پس ازعدم مقبولیت عامه وشکست درفاز سیاسی راه جنگ وخشونت واستفاده ازابزارتروریسم رابرگزید تا شاید بتواند رژیم برخواسته از تحولات 57 را سرنگون نماید! درراستای همین تحلیل های نادرست پای درراه خیانت به مردم وخدمت به دشمنان این کشوررابرگزید _ گسیل چندهزارنفر به بیابانهای عراق _ نزدیکی وهمخونی باصدام وانداختن حلقه سرسپردگی ومزدوری برای آن معدوم درواقع بخشی از تلاش های بی سرانجام این فرقه بود _ افرادی که فریب این تخیلات مالیخولیایی سرکرده فرقه راخوردند درواقع انسانهایی ساده وزودباوری بودند که تحت تاثیر توهمات این شیاد مذهبی قرارگرفته وفکر می کردند می تواند می توانند درراه رسیدن به آرمانها وآرزوهای صدساله مردم ایران یعنی آزادی دموکراسی وحکومت قانون منشا اثری باشند!

ساده دلی ونگرش سطحی این افراد اما برای سرکرده شیاد فرقه امتیازی ویژه محسوب می شد چراکه این شخص دغل کارمی توانست با سو استفاده ازباورهای دینی و روش های اسارت ذهن و ایجاد روحیه ای انتقامجو یی دراین افراد که بعضا عضوی ازخانواده خود را دردهه خونین شصت بخاطرتبهکاریهای این سازمان ازدست داده بودند از این افراد انسانهای متوهمی بسازد که هستی وزندگی وخانواده خودرافراموش کرده وبه امید رسیدن به اهداف کوروغیرقابل تعریف حلقه مریدی این شیاد دروغزن را به گردن بیاویزند _ درواقع این افراد قربانیان ساده دلی بیش نیستند که هستی ووجود خود را با کم ترین بهایی درپای افکارپریشان وتوهمات مالیخولیایی سرکرده این فرقه قربانی کرده اند.

بنا برشواهد وقراین طی تحولات شش ساله اخیر درعراق اکثرکسانی که دردام شیادی این فرقه اسیر بوده اند علیرغم جو خفقان وسرکوب تشکیلاتی وعدم دسترسی به اخبار دنیای آزاد خواهان جدایی از این فرقه وبدست آوردن آزادی به یغما برده خود هستند.

ودرهمین جاست که وظیفه وجدانی _ انسانی همه ماایرانیان حکم می کند به هروسیله ممکن صدای این اسیران محروم را به گوش سازمانهای مدافع حقوق بشر رسانده واز آزادی وقدرت انتخاب برای خروج آنها ازاین کشور ورسیدن به مکانی امن پشتیبانی کنیم _ یادمان نرود این گونه تلاشها نه تنها به کوشش ما برای به دادگاه کشاندن سرکردگان وشکنجه گران این فرقه تروریستی آسیبی نمی رساند بلکه راه رابرای رسیدن به این اهداف هموار تر می سازد.

بنابراین تاانجا که هریک درتوان داریم برای آگاهی سازمانهای حقوق بشر و پناهندگی درجهان از ستمی که طی بیش از دودهه براین اسیران رفته است دریغ نکنیم.

فرقه جنایتکار وتروریستی رجوی درمظلوم نامه ها درد وفغان نامه های خود نه تنها به فکر آزادی این اسیران نیست بلکه سعی می کندهم چنان این اسیران را درمحاق اسارت تشکیلات نگاه داشته و از آنها با دجال گری خاص خود راه گریزی برای فراری دادن سرکردگان فرقه پیداکند _

مرز بندی همه آزادیخواهان وافراد فرهیخته ومستقل از افتادن دردام دجالگریهای این فرقه با پشتیبانی از آزادی وحق تصمیم گیری آزادانه برای این اسیران است تا قادرگردند محل آینده زندگی خود رامشخص نمایند_ همه خواهان آزادی وحق انتخاب این افراد باشیم که طبعا چنین خواستی درمغایرت اساسی با اصرارسرکرده خائن فرقه با همچنان دراسارت نگاه داشتن آنها دارد_

فرار اخیر چهارنفرازاین اسیران راه را برامرآزادی بقیه وجمع شدن اسارتگاه اشرف هموارترکرده است _ سالی است نکو آغاز _ سال رسیدن آزادی هزاران اسیر وباز گشت آنها بدامن خانواده _ چنین بهار خجسته ای برخانواده های چشم براه تهنیت باد

ما خسته اگرچه شب زما خسته تراست

تاریکی اگرچه دم بدم بیشتراست

تاریک ترین زمان هرشب اما

دانم که همان لحظه پیش از سحراست

پگاه آزادی همه اسیران تحت ستم و دربند گشتاپوی فرقه رجوی نزدیک است.

خائنین به مردم ایران ومبارزات آزادیخواهانه آنها به درستی از میزان تنفر همه ایرانیان ازاده ومستقل وآگاه باخبرند وبهمین علت است جای مردم ایران را درادبیات فرقه ای آنهارا مشتی پارلمانترحقوق بگیر! ونماینده پیشین وشیخ مزدور ومواجب بگیرسرسپرده وبی سواد گرفته اند! _ شرم کنید بی وطنان بی هویت_ فرقه بی سوادها وکودن ها درحال فروپاشی کامل است _ مریم قجرملیجک این همه جیغ داد وگریه وزاری والتماس وخواری هم بکار تو نیامد!

تو و آن سرکرده خائن روسیاه فراری بسیارریزوکوچک تراز آنید که درهیچ معادله ای هرچند ساده منظورشوید…

یادت هست که بیست سال پیش فرمان آتش دادی!؟ این زبانه های سرکش و سوزنده همان آتش است که درحال سوزاندن تو وهمه سرکردگان خائن فرق تروریستی رجوی است ـ این تازه اول ماجراست ـ باش تاببینی نتیجه آتش درخرمن هستی هم میهنان افکندن چیست؟

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا