دردنامه ای از یک خواهر رنج کشیده

نامه خانم مريم ونکی فراهانی به برادرش اسماعيل ونکی فراهانی

سلام . به فرزند ودلبندمان که فرسنگها از خانواده پريشانش فاصله دارد . سلام به گرمی آفتاب سوزان عراق که جگرگوشه مان درگرمای طاقت فرسای اشرف عرق می ريزد . سلام . سلام به روی ماه عزيزمان که دراين چند سال آرزوی دیدنش را داريم . سلام به آن چشمان سبز زيبا که اشکان آن هنوز با او قهرهستند ولی اشک چشمان خانواده دريای غم رابوجود آورده اند . سلام به آن قدم هايی که هنوز اجازه حرکت به سوی وطن وخانواده راندارند . سلام به دوستان پر محبت که هنوز رمق نوشتن چند خط نامه را پيدا نکرده ا ند . سلام به معرفت پنهانيت که شهر اشرف به ظهور وقوع آن را نداد . که خود دانی حکايت چيست وآن داستان تلخ فقط بين من وتوست وبس . اگر بخواهيم از احوالاتت جويا شويم می دانيم که چگونه است وچه برتومی گذرد می دانيم که هنوز با خاطرات گذشته زندگی می کنی وهيچ وقت خاطرات بيست سال که با تو سپری کرديم فراموش نخواهيم کرد وبه اميدآن روزی هستيم که دوباره خاطرات با تو بودن مجددا آغاز شود . عزيز وجودمان به خانه ات برگرد چرا که اکثردوستانت که برگشته اند همگی به خوشی وخوبی زندگی می کنند . دولت ايران از همه برگشتگان بخوبی استقبال کرده وآن چيزی که که درداخل اشرف به غلط به شما گفته اند که آنها راکشته اند يک دروغ محض است . مطمئن باش که سران اشرف به شما دروغ می گويند . نه خانواده ات . البته ما به تو ايمان داريم با منطقی که داريد طی اين بيست سال به دروغ گفتن های سازمان تا کنون پی برده ای واين را هم بدان هميشه يک خانواده  سلامتی فرزندشان از همه چيز برايشان مهمتروبا ارزش تراست . وسران اشرف منافع شخصی شان از همه مهمتراست . شما به عنوان طعمه ای برای رسيدن به آمال های شومشان هدف قرارداده اند ازتوعزيزدلمان میخواهيم خوب وعاقلانه فکر کنی وبه وطن بازگردی وبدان که هنوز دير نشده است وراه موفقيت باز است . همه ما منتظر برگشتن تو به منزل هستيم چراوقتی به خودتت می آيی که برای هميشه همه چيز راازدست داده ای وديگر جبران کردن آن را نخواهی داشت . تا زمانی که پدر ومادرپيرت منتظر هستند برگرد . چون نوروزمان می گذرد وعمر آدمی می رود . بيا تا عمر پدرومادرت به پايان نرسيده برگردی وبه اميد آن روزی که آمدن تو شادی را به خانواده به ارمغان آورد . اين نامه از طرف تمامی اعضای خانواده نوشته شده است . 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.