خود زنی و خودکشی تشکیلاتی فرقه رجوی در اشرف

پس ازفروکش کردن های تبلیغات سنگین وجهت دار ودروغین گروه تروریستی رجوی درروزهای 28و29 جولای پیرامون استقرار نیروهای پلیس عراق دراسارتگاه اشرف اکنون فراسوی این تبلیغات بعضا نادرست حقایقی ازاین رخداد مشخص گردید که قابل بررسی وتجزیه وتحلیل می باشند. پیشگفتار گروه تروریستی رجوی در17 زوئن 2007 بخاطراعتراض به دستگیری مریم رجوی به اتهام ایجاد پایگاه تروریستی درفرانسه دستور خودسوزی تشکیلاتی صادر نمود که درنتیجه آن حدود بیست نفر درشهرهای اروپا دست به خودسوزی تشکیلاتی زدهگروه تروریستی رجوی در17 زوئن 2007 بخاطراعتراض به دستگیری مریم رجوی به اتهام ایجاد پایگاه تروریستی درفرانسه دستور خودسوزی تشکیلاتی صادر نمود که درنتیجه آن حدود بیست نفر درشهرهای اروپا دست به خودسوزی تشکیلاتی زده که این عمل ضد انسانی با کشته وقربانی شدن دوتن از فریب خوردگان فرقه بنام های صدیقه مجاوری وندا حسنی جان باختند. ازیک سال پیش که بنابرقرارداد امنیتی بین نیروهای امریکایی ودولت عراق جمع شدن پایگاه تروریستی اشرف دردستور کار دولت عراق قرارگرفت فرقه رجوی که احساس می کرد که دیگر هیچ گونه امکانی برای حضور افراد خود درپایگاه تروریستی اشرف ندارد تصمیم گرفت تا دربرابر این تصمیم قانونی دولت عراق ایستادگی نماید تبلیغ تئوری فاجعه انسانی! دراشرف درصورت تحویل به نیروهای عراق خطی بود که سران فرقه بگونه ای گسترده آنرا تبلیغ نموده وبه پیش می بردند ولی برای کسانی که باشگرد های تبلیغی این گروه تروریستی آشنایی دارند خوب می دانستند که طرح چنین تبلیغاتی تنها برای باز دارندگی دولت عراق از تحت حاکمیت درآوردن این اردوگاه تروریستی مطرح شده ومنظور ازفاجعه انسانی همانا مقاومت واستفاده از راه کارهای خونین وخشونت آمیز این گروه برای مقابله با تصمیمات دولت عراق طرح شده ونوعی شانتاز وفشار برای جلوگیری از فروپاشی کامل تشکیلات تروریستی این گروه دراردوگاه اشرف به شمار می رود. ازهشت ماه پیش که پروژه تحویل اسارتگاه اشرف از نیروهای امریکایی به ارتش عراق وارد مرحله اجرایی گردید گروه تروریستی رجوی تلاش های بیهوده وبی سرانجامی را با توجه به عوامل پنهان وپیدای خود همانند حقوق بگیران این گروه درپارلمان های ارروپایی به مرحله اجرا گذاشت تا شاید مانع تحویل کامل این اسارتگاه به ارتش وپلیس عراق جلوگیری نماید که این تلاش های بیهوده نیز علیرغم سرمایه گذاری فراوان این گروه نتیجه ای دربرنداشت. استقرار ارتش وپلیس عراق ودستور خود زنی وخود کشی تشکیلاتی از جانب سران فرقه رجوی از دوماه پیش که بنابرقرارداد امنیتی دولت عراق ونیروهای امریکا پرونده امنیتی وکلیه اداره امور این اسارتگاه بگونه ای کامل دراختیار دولت عراق قرار گرفت گروه رجوی تلاش کرد با ایجاد دیوار انسانی مانع استقرار نیروهای عراقی دراین اسارتگاه گردد- وسرانجام دولت وارتش عراق مجبورشد برای ورود به این مکان ضمن بگارگیری از نیروهای ضدشورش و ماشین های آب پاش بخشی ازدیواره این پایگاه را تخریب نموده وارد این مقر گردد. فرقه تروریستی رجوی دستور مقاومت تا سرحد مرگ رابه تعدادی از افراد تحت عنوان خط مقدم صادرکرد وبهمین دلیل تعدادی از افراد این گروه با دراز کشیدن دربرابر خودروهای نظامی عراق به خودکشی تشکیلاتی دست زدندفرقه تروریستی رجوی دستور مقاومت تا سرحد مرگ رابه تعدادی از افراد تحت عنوان خط مقدم صادرکرد وبهمین دلیل تعدادی از افراد این گروه با دراز کشیدن دربرابر خودروهای نظامی عراق به خودکشی تشکیلاتی دست زدند تا مسئولیت آنرا بادروغ زنی به گردن نیروهای عراقی بیاندازند. سران گروه تروریستی رجوی طی چهارروز تبلیغات خود رامحور چند مسئله متمرکز نموده بود. یکم _ ارسال دروغین فیلم های جهت دار وگزینشی جهت تحت تاثیرقراردادن احساسی ایرانیان درحالیکه مسئولین وفیلم برداران امریکایی ازابتدای این درگیری حضورداشته و گزارش وفیلم تهیه می نموده اند دوم _ گزارش های دروغین مژگان پارسایی ازاسارتگاه اشرف بعنوان اعلامیه های شورای ملی مقاومت! سوم _ ارسال عکس های قدیمی درمورد مجروحان حمله نظامی نیروهای امریکایی وهمچنین عکس های عملیات جنون آمیز وشکست خورده فروغ بعنوان عکس های درگیری دراسارتگاه اشرف چهارم _ عنوان دروغ  نام ده ها نفر افراد گریخته ازاشرف بنام گروگان بعنوان افراد ربوده شده توسط ارتش عراق! پنجم _ به تلاش واداشتن قلم به مزدان درسطح جامعه مجازی برای نمایش مظلوم نمایی! که خوشوقتانه با آگاه بودن فعالان عرصه نت این تلاش ها همانند همیشه باشکست مفتضحانه این قلم به مزدان روبرو شد. ششم _ نامه نگاریهای بی نتیجه وبه تلاش درآوردن لابی های وحقوق بگیران این فرقه دراروپا وعراق هفتم _ موضع گیری خصمانه دربرابر تصمیمات دولت عراق و تبلیغ گسترده دروغین علیه دولت وارتش وپلیس عراق هشتم _ دستور تشکیلاتی به تعدادی از تروریست های انتحاری جهت خودکشی با پرتاب خود از بلندی ها و دراز کشیدن دربرابر خود روهای عراقی. نهم _ شلیک ازپشت بسوی سه نفرازکسانی که قصد فرار از این اسارتگاه وپیوستن به نیرووهای عراقی راداشتند دهم _ سارق خواندن نیروهای عراقی درمقابل مصادره خودروهای اهدایی صدام به این گروه تروریستی. یازدهم _ استفاده از عوامل نفوذی دربخش فارسی صدای امریکا از آقایان ع.ج و ج.چ برای انتشاراخبار وگزارش های دروغین ارسالی از اشرف _ گفتگوی تلفنی ع.ج.با سعیده شاهرخی دراسرتگاه اشرف دوازدهم _ حمله تعداد قابل توجهی ازاسیران اشرف با چوب وچماق ومیله های آهنی وشمشیر وکوکتل مولوتف به سربازان ونیروهای نظامی وپلیس عراق. سیزدهم _ بکارگیری وسواستفاده از زنان اسیر بخاطر جلوگیری از ورود ارتش عراق به اسارتگاه بعنوان سپر انسانی چهاردهم _ بسیج طرفداران اندک خود برای اعتراض به این نمایش شکست خورده درچند شهر جهان.ووو ولی تمامی این اقدامات گروه تروریستی رجوی درروز دوم درگیری باشکست کامل مواجه گردید ودرنهایت سران فرقه رجوی دریافتند که باید دست از این تلاش های ضدانسانی وقانون گریزانه خود برداشته ودرمقابل تصمیمات دولت عراق مبنی بر تحت حاکمیت قانون درآوردن این اسارتگاه سرتسلیم فرود آورند سران فرقه تروریستی رجوی که نمی خواستند تن به قانون داده وبرای تعین تکلیف نهایی اسیران پادگان اشرف وسقوط تشکیلات ضدانسانی این فرقه دراین اسارتگاه با دولت عراق همکاری نمایند سرانجام پس از شکست پروژه خودزنی وخودکشی تشکیلاتی مجبور شدند دست از لجاجت برداشته و دربرابر قوانین دولت عراق تمکین نمایند حاصل اینکه این دراین درگیری بیهوده تنها به خودکشی تنی چند ازافراد فرقه ودوتن از نیروهای عراقی وزخمی شدن ده ها نفر از طرفین به پایان رسید و این پایگاه تروریستی به تصرف مالک اصلی آن یعنی دولت عراق درآمد اکنون که با استقرار ارتش وپلیس عراق دراسارتگاه اشرف آخرین تلاش های مذبوحانه فرقه تروریستی رجوی با عقب نشینی کامل مواجه شده وکشتی دجال گری ها ونمایش بازیهای این گروه به گل نشسته است فرصتی پیش آمده تا دولت عراق بتواند در شرایطی برابر تصمیمات ومصوبات خود درباره جمع نمودن این اسارتگاه به اجرا گذارد نکته بسیار جالب و درخورتوجه اینست که علیرغم همه درخواست های التماس گونه فرقه رجوی بخاطر تحت سرپرستی قرارگرفتن این افراد توسط نیروهای امریکایی! آقای دیویدفولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درروز یکم آگوست 2009 یعنی دوروز پس از پایان درگیری ها درگفتگو باخانم گیتا آرین گزازشگر صدای امریکا رسما اعلام نمود: امریکا این اسارتگاه را تحویل دولت عراق داده وهیچ گونه دخالتی دراین مورد نمی تواند انجام دهد _ درضمن ایشان درهمین گفتگوی کوتاه چهار بار اعلام نمود که سازمان مجاهدین یک گروه تروریستی است وامریکا حق هیچ گونه دخالتی درامور داخلی عراق ندارد_ چنین اظهارنظری روشنی آخرین امیدهای سران گروه تروریستی را نقش برآب نمود. بنابراین دخیل بستن فرقه رجوی به کاخ سفید و جیغ و داد زدن های اندک طرفداران انها واعتصاب غذای اسیران هیچ گونه نتیجه ای برای این فرقه درپی نخواهد داشت و تنها راه باقی مانده گفتگو با دولت عراق جهت چگونگی خروج این اسیران از این کشور ورسیدن به مکانی امن خواهد بود. به امید آزادی همه اسیران اشرف ودستگیری سرکردگان وفرماندهان ترور و تحویل آنها به دادگاه های بین المللی جهت رسیدگی به جنایات بیست ودوساله این گروه ترورستی.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا