رهبران مجاهدین

هشدار و تقاضای یک تلاشگرحقوق بشر و زنان ازسران گروه رجوی

قبل از پرداختن به موضوع اصلی به این طنزتازه ونو توجه کنید _ درحالیکه ازدست گروه های ساختگی فرقه رجوی درپالمان های کشورهای اروپایی وعراق وکشورهای عربی اسلامی! هیچ کاری ساخته نبوده و نیست فرقه رجوی دست بدامن یک سرهنگ بازنشسته ارتش امریکا گردیده تا اززبان او درخواست خروج این گروه ازلیست تروریستی دولت امریکا رامطرح نماید!
………………………………….
پیش نوشت
نزدیک به دوماه ازاستقرار پلیس ونیروهای امنیتی عراق دراردوگاه عراق جدید (اشرف) می گذرد _ طی این مدت تبلیغات چی های حرفه ای این گروه تروریستی تمام دار وندارشان را به میدان آوردند تا شاید بتوانند با مظلوم نمایی وگریه وزاری ودعا وروضه خوانی ونشان دادن عکس های خونین قمه زده گان روز 28 جولای و با نمایش تبلیغی اعتصاب غذا ی نوبتی اندکی از افراد خود دراشرف و چندشهرجهان ضمن فریب دادن وتحت تاثیرقراردادن افکار عمومی برتصمیمات درست ومنطقی وقانونی دولت عراق اثرگذاری نمایند. ولی این تلاش ها به دلیل عدم برخورداری از پشتیبانی حقوقی وقانونی نه تنها کوچکترین نتیجه ای برای این گروه دربرنداشته است بلکه باعث موضع گیری صریح وروشن دولت امریکا مبنی برحق دولت اعراق براعمال حاکمیت برپایگاه تروریستی اشرف گردید است. کسانی که کوچکترین اطلاعی از شرایط تحولات درعراق داشته باشند خوب می دانند که تصمیم گیری درمورد چگونگی تعین تکلیف این اسارتگاه تنها وتنها به عهده دولت عراق است ولذا بنا برقوانین بین المللی ونرم های جهانی تعین تکلیف اشرف تنها وتنها بعهده دولت عراق است ولذا هیچ کشور وسازمان وگروه وجمعیتی نمی تواند دراین مورد دراین کار دخالت نموده وبرای دولت منتخب وقانونی عراق دستور العمل صادر نماید قابل ذکراست که مسئولین عراقی بارها اعلام نموده اند که برای تعین تکلیف نهایی این گروه از قوانین عراق و منشورهای شناخته شده جهانی تبعیت خواهند نمود وهرگزقصد بازگشت اجباری این اسیران به کشوری که امنیت آنها رابه مخاطره بیاندازد راندارند سازمانهای مدافع حقوق بشر درجهان نیز قادر به موضع گیری دراین مورد نبوده ووظیفه شان تنها درابراز نگرانی از بازگرداندن افراد مستقر دراین اردوگاه تروریستی به کشور مبدا بخاطرخطراتی که ممکنست جان این اسیران راتهدید کند نداشته وندارند ونمونه آن می توان به نامه سازمان عفو بین الملل دراین مورد اشاره نمود. تبلیغات چی های ناشی این گروه تروریستی البته درترجمه متن این نامه ها دستکاری نموده وبرخی مواقع باناشی گری خواست های خودرا غیرقانونی خود رادر آن جایگزاری می نمایند_ که نمونه ای از آن بگونه ای مستند برای سازمان عفوبین الملل ارسال گردید. نمایش نامه هایی که طی این مدت سران فراری این گروه تروریستی به صحنه آوردند یکی یکی بدلیل بی تماشاچی بودن از صحنه پائین آمد _ یکی از این نمایش های تاسف بارتکرار استفاده های ابزاری از هشتصد زن اسیر دراردوگاه اشرف می باشد _ مریم قجردروغگو وجنایتکار چهل روز پیش درکمال وقاحت وبی شرمی اعلام نمود: جان وامنیت هزارزن دراشرف درخطراست وسربازان عراقی گفته اند برای دسترسی به آنها همه مردها را قتل عام خواهند کرد! این زن بی شرم وآبرو ووقیح چنان به دره بیشرافتی ورذالت وپستی سقوط کرده که درراستای سواستفاده از این زنان هستی باخته حاظر است از وجود آنها بعنوان قربانیان خط اول به شرمگنانه ترین نوع ممکن بهره برداری سیاسی بنماید _ این زن کلاش وفربکار نمی داند که عموم این زنان اسیر دارای خانواده هستند وچنین یاوه گویی هایی باعث ایجاد نگرانی دربین خانواده های این اسیران خواهد گردید. بهرروی این پرده خوانی مریم قاجارهم نتیجه ای نداشت وهیچکس راتحت تاثیرقرارنداد _ وآخرین نمایش برصحنه این گروه تلاش برای آزادی 36 تروریستی است که درروز 28 جولای با خنجر وشمشیر وقمه وچماق به نیروهای عراقی حمله نموده وباعث کشته ومجروح شدن تعدادی از آنها گردیده اند. گروه تروریستی رجوی که ازابتدا درخواست ها ی غیرقانونی و غیرحقوقی چند بندی را دنبال می کرد پس ازشکست درزمینه این درخواست های طویل _ اکنون خواست خودرا تا آزادی این 36 نفرکاهش داده و نمایش اعتصاب غذارا برسرانجام این آزادی متمرکز نموده است اگر اعتصاب غذا واقعیت داشت ونمایشی نبود ازدوهفته پیش بدین سو این اعتصاب غذا باید تلفات وضایعاتی به دنبال داشته باشد چون بنابراعلام پزشکان دروغگوی فرقه رجوی درروز 5 سپتامبر حال 20 نفراز اعتصاب غذاکنندگان روبه وخامت وحالت غیرقابل بازگشت نهاده شده است! اکنون با توجه به گذشت 14 روز از آن تاریخ باتوجه به اینکه خوش وقتانه اکنون این افراد هنوز درقید حیات می باشند نشاندهنده واقعیتی است که این قلم دوهفته پیش مطرح نمود وآن این بود که سران گروه تروریستی رجوی با توجه به پرونده گشوده عملیات تروریستی خودکشی تشکیلاتی درفرانسه (سال 2003) قادر نیستند این افراد قربانی را دراین مرحله به کام مرگ بکشانند _ بنابراین این اعتصاب غذا از ابتدا خود جنبه نمایشی _ تبلیغی داشته و به دور از واقعیت های عملی بوده است. گرچه درهمان بررسی تحقیقی اعلام کرده وتکرار می کنم این امکان وجود دارد که سران این فرقه درتداوم تعین تکلیف نهایی این اسارتگاه همانند حوادث 28و29 جولای تعداد دیگری از اسیران را به کام مرگ بفرستند.
………………………
نگاهی به آخرین تلاش های خنده دار و بی سرانجام تروریست ها درامریکا. نمایش کمدی دریک ونیم پرده
سران گروه تروریستی رجوی پس از بی نتیجه بودن اثرات نامه های فریب کارانه به رئیس جمهور امریکا _ دبیر کل سازمان ملل و تمامی نهادهای بین المللی به سراغ لابی های اسرائیل درمجلس نمایندگان امریکا رفتند تا از طریق یک نماینده درمجلس فراخوان سفیرامریکا درعراق درمورد حال وآینده سرانجام این گروه درعراق را به پرسش بگیرند _ سفیر امریکا درعراق برای چندمین بار بعنوان موضع گیری دولت امریکا درباره این گروه را تکرار نمود که: تصمیم گیری درمورد این پایگاه بعهده دولت عراق وخارج از قدرت امریکا درعراق می باشد _ ضمن اینکه برای دل خوش کردن این لابی ها گفت: ما چگونگی برخورد با این 36 فرد دستگیرشده دروقایع را زیر نظرداریم و نگرانی خود را درمورد استرداد این افراد به کشور مبدا به دولت عراق منتقل نموده ایم _ بهرروی لابی های اسرائیلی گروه رجوی هم نتوانستند کاری برای سرانجام دلخواه سران این گروه انجام دهند تلاش های مایوسانه این گروه اما همچنان ادامه دارد وآخرین آن درخواست والتماس از سرهنگ بازنشسته ارتش امریکا بنام مورش می باشد _ این جناب مورش که گویا به دلیل دریافت هدایا درزمان خدمت درعراق بد جوری نمک گیرشده است درجمعی اعلام نمود که ایشان سازمانی بنام " ابتکار حقوق بشربرای خاور نزدیک" تاسیس کرده است که هدف اصلی این سازمان درخواست از دولت امریکا برای خط زدن نام این گروه تروریستی از لیست ممنوعه دولت امریکا می باشد! _ البته چنین تبلیغاتی برای اسیران فرقه رجوی و بسیچی های بی مغز وشعور آن دراین وآنسو شاید همانند ما خنده دار نبوده وجدی هم گرفته شود! ولی برای مزاح هم که شده باید از سران فراری این فرقه مذهبی تروریستی خلافکار سئوال کرد _ چگونه دولت بوش که بنابر گزارش موسسه راند دریک عمل غیرقانونی ونسنجیده مدت شش سال دست نوازش به سرشما کشید ودراین راه 16 سرباز خود دردفاع ازشماراازدست داد ودرزمان وجود نئو کان های جنگ طلب درحاکمیت امریکا نه تنها هیچ اقدامی برای خروج شما از لیست تروریستی عایرغم جاسوسی وخوش خدمتی درعراق انجام نگرفت بلکه همانند دولت های گذشته همچنان بر منگنه ماندن شما دراین لیست مهر تائید زد _ حال باتوجه به وجود دموکرات ها درحاکمیت واعلام گفتگوی بدون شرط با رژیم حاکم برایران چگونه ممکن است یک سرهنگ بازنشسته درتلاش برای خروج شما از لیست تروریستی (جایی که درخورشماست) موفق خواهد گردید؟! خلاصه گرچه نمی توان حدث زد تاسیس این سازمان جناب مورش برای این گروه تروریستی چقدر هزینه داشته است ولیکن باید گفت چنین تیرانداختن ها درتاریکی هم ثمری برای شما دربرنخواهد داشت
…………….
هشدار ودرخواست این نویسنده…
قابل توجه سران فراری گروه تروریستی ازهم پاشیده ومنزوی ومطرود رجوی بنده بعنوان یک تلاشگرحقوق بشر وزنان که از نزدیک شاهد نگرانی برخی ازافراد اسیردرعراق هستم به شما هشدارداده وتوصیه می کنم… هشدار: شما مسئول مستقیم هرنوع آسیب رسانی به جان این اسیران از جمله افرادی که دروقایع اخیربه قتل رسیده و یا دستگیرشده اند می باشید و درفرداهای بی تردید حسابرسی دقیق باید جوابگوی این جنایات خود باشید توصیه: شما درهمه زمینه ها شکست خورده اید _ این شکست ازسال 1350 شروع شده ومدت 38 سالست تداوم یافته است _ بنابراین پرونده سنگین عملیات تروریستی شمادر30 سال اخیر که موجودیت شمارا درجایگاه تنفر و بیزاری ایرانیان ثابت نموده است _ سعی کنید دراین آخرین مراحل از هم پاشیدگی سازمان منفور وبدنام خود لختی بخود آئید و دست از این اقدامات ابلهانه وبی نتیجه برداشته و از حالت تخاصم بادولت عراق خارج شوید شما هیچ راهی جز تسلیم شدن وشروع گفتگو با دولت قانونی عراق جهت سرانجامی خوش برای این هم میهنان اسیرهستی باخته ومورد دستبردذهنی قرارگرفته ندارید. بنابراین یک بارهم که شده دست از توهمات مالیخولیایی خود بردارید و رخداد های باشتاب زمان را آنگونه که هستند ونه آنگونه که در جهان بینی قوطی کبریتی شما شکل گرفته است ببینید بیائید باگفتگو بادولت عراق راه رابرای خروج این اسیران ازاین کشور ناامن بگشائید _ وبا انتقال آنها به جامعه آزاد باردیگرشوق زندگی رادراین افراد زنده نمائید. اکنون خانواده های بسیاری مشتاق دیدن این افراد هستی باخته وفراموش شده هستند _ بیائید به تمنای مادران وپدران مسن که درآستانه کهن سالی ومرگ آرزومند دیدار فرزندانشان هستند پاسخ داده و تمامی تلاش خودرا صرف خرسندی این افراد بنمائید _ باور کنید شما هیچ جایگاه وپایگاهی درمیان مردم ایران ندارید و بنده برای ثبت درتاریخ درهمین جا می نویسم که باتوجه به تاریخچه ضدمردمی وننگین وپرونده سنگین شما حتی جنازه متعفن شما نیز بخاک ایران زمین نخواهد رسید _ دراین حقیقت شک نکنید که هم اکنون ده ها هزار دادنامه و کیفرخواست علیه شما دردست بیشمارخانواده هایی است که عزیزان خود را درراه رودررویی بی سرانجام شما با رژیم ایران از دست داده ویا توانسته اند ازفرصت های بدست آمده باهشیاری استقاده نموده واز چنگال خونین شما بگریزند _ شما مدعی بسیار دارید وآینده تیره وتاری درانتظارشماست _ بنابراین این مهلت استثنایی را از دست نداده ودست کم درعمر سراسربطالت خود یک عمل شایسته ونیکو انجام دهید.. این اسیران سرانجام دیر ویازود آزاد شده وبه آغوش خانواده های خود باز خواهند گشت _ بنابراین بیائید بایک تصمیم خردمندانه خود دراین راه پیشگام شده ودرپروسه آزادی این اسیران تسریع بعمل آورید. مطمئن باشید چنین اقدامی ازجانب شما طبعا ازنظربلند مردم ایران دور نخواهد ماند وشاید درفرداهای آزادی این مرزوبوم از چنگال رقیبان شما درمسند قدرت ودرزمان حسابرسی _باعث دورشدن طناب دار ازگردن شما گردد. من این دوحرف نوشتم چنانکه غیرنداند – توهم زروی کرامت چنان بخوان که تودانی سحر آزادی اسیران گشتاپوی فرقه رجوی نزدیک ترشده است باافزودن به تلاش خود این زمان فرخنده را نزدیک تر کنیم……

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا