هنگامه حاج حسن قداره بند – محصول دودهه تلاش ایدئولوژیکی فرقه تروریستی رجوی!

حدود سه ماه است خانواده اسیران فرقه رجوی درعراق درجلوی درب اسارتگاه عراق جدید به تحصن نشسته اند دربین این جمع گرچه افرادی از همه سنین وجود دارند ولی آنچه بیشترازهمه جلب نظر می کند وجود ده تن از پدرها ومادرهای کهنسال وبعضا بیمار این اسیران است. فرقه تروریستی رجوی گرچه درابتدا سعی کرد بادروغ وشیادی وتهمت این خانواده ها را که خواستی جزدیدارفرزندانشان ندارند از جلوی درب اشرف دور نماید ولی بااستقامت وپایداری و پیوستن چندبن خانواده دیگربه این جمع درحالت تدافعی قرارگرفت. گریه وزاری وروضه خوانی ودست به دامن مواجب بگیران این فرقه دراین وآن سونیز کمکی به شیادی ها وفریب کاری های این درماندگان ازهم پاشیده نکرد ودرحاصل دراثر این پافشاری واقدامات این خانواده ها دوتن از اسیران فرقه بنام های ایمان یگانه وعلمدارشایگان توانستند از مناسبات سرکوبگرایانه این فرقه گریخته وخودرا به دنیای آزاد برسانند.. فرقه رجوی درنهایت ضعف ودرمانگی دست به یک اقدام تروریستی علیه خانواده دست زد ویکی از زنان شستشوی مغزی داده شده وناامید ودرمانده بنام هنگامه حاج حسن رابا قمه به جان پدرومادر اسیران انداخت _ هنگامه حاج حسن بایک قمه وجیغ وداد به سوی خانواده حمله کرد وخانواده ها دریک عمل دفاعی این قداره کش ایدئولوژیک رادستگیر وخلع سلاح نموده وتحویل نیروهای عراقی دادند. هنگامه حاج حسن قداره بند نماد وسمبل انقلاب ایدئولوژیکی فرقه تروریستی رجویهنگامه حاج حسن قداره بند نماد وسمبل انقلاب ایدئولوژیکی فرقه تروریستی رجوی هنگامه حاج حسن که فرقه رجوی اورایک فرمانده! خطاب کرده است _ یک زن بیمار ودرمانده وناامید همانند چند صدزن اسیر این فرقه می باشد _ این زن فریب خورده پس روخوانی دروغزنی وتکرار یاوه گویی های سران گروه رجوی ادعا می کند که یک زندانی سابق بوده است وصدالبته استنادی برای ادعای خود ارائه نمی کند. چرا زنان اسیرفرقه رجوی کم تر از مردان درفکرفرار از تشکیلات این فرقه تروریستی هستند؟ زنان اسیرفرقه رجوی که هم اکنون بعنوان گروگان دست مایه تبلیغی این گروه تروریستی قرار گرفته اند ازسه گروه تشکیل می گردند اول _زنانی بنابراجرای دستور فرقه از همسران خود جدا شده اند اینگونه زنان معمولا درسنین پنجاه به بالاقراردارند ولذادرنهایت یاس روزنی ازامید برای آینده خود مشاهده نمی کنند. گروه دوم _ فرزندان اعضای جداشده وگریخته ازفرقه رجوی هستند _ این گروه نیز درسنین چهل به بالامی باشند وبه دلیل خفقان وبی اطلاعی ودرکنار آن نا آگاهی وبیسوادی دنیا رادرهمان چهارچوب قرارگاه اشرف تصورمی کنند! وگروه سوم _دختران اعضای این فرقه هستند که درکودکی از عراق به اروپا قاچاق شده ودر این کشورها درخانه های تیمی ودرنزد افراد بریده ولی همچنان متعهد به سکوت وبی عملی بزرگ شده اند _ فرقه رجوی این دختران اسیررا لذا پس از رسیدن به سن قانونی دوباره به عراق قاچاق نموده تامورد دستبرد فیزیکی احساسی سران فرقه رجوی قرارگیرند. با این حساب می توان به سادگی نتیجه گرفت که اسیران اشرف درعراق از اعضای چندین خانواده تشکیل گردیده واین یک فرقه خانوادگی است گرچه اعضای هم بسته آن به دلیل دستورهای سرکوبگرایانه تشکیلاتی نمی توانند باهم کوچکترین ارتباطی داشته باشند! سران فرقه رجوی چرا حاظر به آزادی اسیران خود بویژه زنان اسیر نیستند؟ بنابرتجربیات وخاطرات خانم بتول سلطانی وبتول ابراهیمی ودیگرزنان گریخته از اردوگاه فرقه رجوی درعراق _ زنان اسیر فرقه رجوی در این تشکیلات فرقه ای شدیدا مورد آزارجنسی _ فیزیکی وسرکوب و شکنجه وبهره کشی قراردارند _ تعدادی از این زنان مورد دستبرد جنسی قرارگرفته اند و تعداد دیگری نیز درراستای ناامید سازی توسط جلادی بنام نفیسه بادامچی مورد جراحی خروج رحم قرارگرفته اند تا تئوری ضدانسانی سرکرده خائن وفراری فرقه تحت نام " رسیدن به قله آرمانی " به مرحله اجرا درآید!. این عمل ضدانسانی فرقه رجوی علیه زنان اسیر هماند ختنه زنان و مراسم سینه مالان دختران دربرخی از قبائل آفریقایی وهمچنین سنگسار درزمره اعمال ورفتارهای زن ستیزانه ایست که آبشخور آن بنیاد گرایی اسلامی است ودرحقیقت فرقه رجوی بنابرآمیزه هاوبرداشت های خود از اسلام دست به چنین اعمال ضدبشری زده است. طبیعی است که درصورت آزادی این زنان ااسیر صدها راز همچنان سربه مهرمانده از بردگی و سواستفاده جنسی وفیزیکی سران این فرقه اززنان دربیش از دوددهه فراموشی وتحت نظرقرارنداشتن نظارت براعمال ورفتار سران جنایتکاراین فرقه درعراق به گونه ای مستند به گوش همگان خواهد رسید. بنابراین همه ترس وهراس سران این فرقه جهت جلوگیری از جمع شدن این اسارتگاه را ترس ازافشای همین رمز وراز ها باید جستجو کرد وگرنه این اردوگاه تروریستی حتی درزمان صدام حسین معدوم نیز کوچکترین ارزش وبهای نظامی نداشته وبعد ازسقوط صدام هم شرایط عراق بکلی دگرگون شده ولذا وجود یک تشکیلات تروریستی خلع سلاح ولباس شده کوچکترین خطری را متوجه کشورهای همسایه نمی کندودرحقیقت آنچه دولت منتخب مردم عراق رابه نگرانی کشانده است است وجود ازتباطات پنهان وپیدای سران این گروه تروریستی درپیوند با بقایای حزب منحله بعث و سازمان القائده می باشد.. بهرروی زمان جمع شدن این پایگاه تروریستی درعراق فرارسیده است و جای هیچ گونه تردیدی نیست که درآینده نزدیک تخته شدن درب این قرارگاه خواهیم بود _ آنچه دراین راستا لازم وضروری بنظر می رسد درمان سریع این اسیران بعد آز ادی است چراکه بنابر گزارش تحقیقی نشریه شرق الئوسط هفتاد درصد افراد این اسارتگاه ازبیماریهای تنفسی وروحی روانی رنج میبرند و یکصد وپنجاه نفر از آنها مبتلا به بیماری سرطان هستند. نتیجه = نگاه انسانی به اسیران فرقه رجوی وپشتیبانی وکمک به خانواده های متحصن درعراق باید توسط سازمانهای مدافع حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته ودولت عراق درمورد مسائل پیرامون این اسارتگاه اطلاع رسانی نماید _هشدار نماینده دولت عراق آقای محمدجوادالدورکی به پشتبانی برخی از نمایندگان طرفدار اسرائیل درپارلمان اروپا مبنی توقف تبلیغات دروغین این مواجب بگیران درمورد اشرف درهمصدایی با دروغ زنی های تبلیغی سران این فرقه تحولی است که می تواند فروپاشی این اسارتگاه تروریستی راشدت بخشد. به امید آزادی هرچه زودتر اسیران این فرقه وبازگشت آنها به آغوش خانواده ها ودنیای آزاد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا