همکاری با بیگانگان

رونمایی از”جان بولتن” ازکارافتاده نشان یاس ودرماندگی فرقه رجوی

سران گروه تروریستی رجوی از آنجا که بعلت شکست درفاز سیاسی وآغاز عملیات تروریستی از خرداد شصت بدین سو مورد تنفر وازنزجار مردم ایران قرار گرفتند برای بقای " خودبه هر قیمت " درزمان جنگ با دشمن مردم ایران یعنی رژیم متجاوز بعث وارد گفتگو گردیدند تاشاید بتوانند ماندگاری خود بعنوان "زائده ای از جنگ "راتضمین نمایند_ چنین روند خیانت باری ازجانب فرقه تروریستی رجوی اما درآستانه حمله به عراق توسط نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا ازطرف سران آن فرقه به سوی اسرائیل متمایل گردید و " جمعیت طرفدار اسرائیل " بجای رژیم بعث عراق مامن وسرپناه وقیم وسرپرست این گروه گردید _ نزدیکی و دوستی و ارتباط و کمک مالی سرمایه داران اسرائیلی از سال 2000 بدین سو ابعاد تازه تری می گرفت _ این هماغوشی اسرائیلی ها بصورت پنهان ونیمه روشن تا کنون همچنان ادامه داشته ودارد _ شرکت ریچاردبولتن جنگ طلب مدافع بی حدو مرز اسرائیل وهم چنین خوزه ماریا انزنار حامی دولت اسرائیل درگرهمایی چندهزارنفره این گروه تروریستی درفرانسه راباید نمونه علنی شده ورسمی کمک بی حد وحساب وهمه جانبه " جمعیت طرفداران اسرائیل " به این گروه تروریستی بحساب آورد. روزشمار تاریخ…..(کلیدها برای ورود به متن پایه) 17 فروردین 1365_ اخراج مسعود رجوی از فرانسه وفرار او به دامان دشمن ایران (رژیم بعث عراق) 7 فروردین 1367 _ انجام عملیات نظامی فرقه رجوی بنام آفتاب با کمک وپشتیبانی ارتش صدام به خاک ایران 28 خرداد 1367 _حمله نظامی فرقه رجوی با پشتیبانی ازتش عراق به ایران تحت نام عملیات چلچراغ 14 تیر 1367_ قبول آتش بس (قطع نامه 598)از جانب دولت ایران و توقف عملیات جنگی بین عراق وایران اول مرداد 1367 _(درزمان آتش بس) حمله نظامی فرقه تروریستی رجوی با کمک همه جانبه ارتش عراق به خاک ایران (عملیات فروغ جاودان)…. که مهاجمان با شکست کامل وباتلفات زیاد مجبور به فرار به خاک عراق گردیدند.. بهمن 1380 _ ارتباط پیدا وپنهان ونزدیکی سران فرقه رجوی با دولت اسرائیل جهت جاسوسی دی ماه 1381 _ اعلام دومرکز تاسیسات اتمی ایران بوسیله اسرائیل اززبان سران فرقه رجوی فروردین 1382 _ حمله نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا به عراق وسقوط رژیم دیکتاتوری صدام فروردین 1282 _ فرار مریم قاجار وتعدادی از رهبران ترور از عراق و ورود به خاک فرانسه فروردین 1382 _ فرار مسعود رجوی با کمک ارتش امریکا به کشور اردن اردیبهشت 1382 _ خلح سلاح افراد فرقه تروریستی رجوی توسط ارتش امریکا تحت عنوان " دشمن تسلیم شده درزمان جنگ " خرداد 1382 _ حمله پلیس فرانسه به خانه های تیمی فرقه رجوی درپاریس ودستگیری مریم قجر و 160 نفراز فعالان این فرقه درکشور فرانسه وبدست آوردن 7 ملیون دلار پول کثیف وهم چنین تعدادی اسلحه و نقشه های حمله به سفارت خانه ها و طرح هایی برای حمله به جداشدگان از این فرقه با کمک وهشداراطلاعاتی سازمان CIA به پلیس ضدتروریستی فرانسه (پرونده همچنان مفتوح تروریستی 17 ژوئن 2003) خرداد 1382 _ دستور خودسوزی تشکیلاتی فرقه تروریستی رجوی به اعضا وهواداران اندک خود درفرانسه که درنتیجه دوزن فریب خورده ونادان بنام های ندا حسینی و دراین عمل ناشایست جان خودراازدست داده وقربانی شدند. فروردین 1388 _ تحویل اسارتگاه تروریستی اشرف به دولت منتخب مردم عراق تیرماه 1389 _ خروج آخرین سربازهای امریکایی از اسارتگاه اشرف واعلام تاریخ خروج نیروهای امریکایی درماه جولای از پادگان fob gerizzlyدرنزدیکی اسارتگاه اشرف تیرماه 1389 _ گرده همایی چندهزار نفر از اعضا وطرفداران و پشتیبانان فرقه تروریستی رجوی درشهر تاورنی با هزینه مالی وحضور دوتن از فعالان وطرفداران " جمعیت دوستداران اسرائیل " درخاک فرانسه. سرکرده خائن ومفلوک فرقه تروریستی رجوی بزدلی همیشه درحال گریز… سرکرده خائن ومفلوک فرقه تروریستی رجوی راباید خائن ترسوی همیشه درحال فرار نام نهاد _ این موجود ناقص الخلقه نادان جنایتکار ازسال 1360 تاکنون درحال فرار است _ درسال 1360 فرمان حمله نظامی وتروریستی صادر کرد و زبونانه از صحنه درگیری گریخت _ درسال 1356 وقتی شرایط دستگیری این فرد بعلت عملیات تروریستی درخاک فرانسه مهیا می گردید _ دولت فرانسه به این شیاد دستورداد خاک فرانسه راترک کند ولذا نامبرده از ترس دستگیری به آغوش صدام حسین (دشمن ایران وایرانی) گریخت _ درسال 1382 پس از حمله نیروهای ادتلاف به عراق این جنایتکار خائن بزدل که سیر دستگیری خود را درآستانه اقدام می دید با 20 تن از نزدیکانش به کشور اردن گریخت و مدت 7 سال اخیر تحت نظر نیروهای امنیتی اردن درویلای صدام نزدیک امان به زندگی همراه با خفت وخواری وفسیلی خود ادامه می دهد _ طی این 7 سال گهگاهی پیام هایی نوشتاری بنام این فرد صادر می گردد _ نگاهی به پیام های یکساله اخیر نامبرده نشان می دهد که این فرد دچار انواع واقسام بیماریهای روحی _ روانی قرار داشته وتعادل روحی خودرا کاملا از دست داده است وطبعا سرانجامی غیرازارباب معدومش صدام ویا پل پوت جنایتکار درانتظار این دیوانه درمانده وبیمار وکودن نیست. از سالها مزدوری برای صدام تا هماغوشی با جنگ طلب های کشتی به گل نشسته در اسرائیل وامریکا واروپا همانگونه که از اسناد بدست آمده از اداره استخبارات عراق نشان می دهد نزدیکی وگفتگوهای رجوی _صدام ازسال 1362 آغاز شده که درنهایت درسال 1356 با اخراج سرکرده فرقه از فرانسه و عزیمت او به عراق رسمیت یافته است. هدف رجوی ازنزدیکی وهمخونی باصدام استفاده وشرکت درجنگ ایران درکنار عراق درابتدا بعنوان جاسوس ودرادامه بعنوان بخشی از نیروهای شبه نظامی وفادار به صدام همانا این اشتباه محاسبه بود که حکومت اسلامی جنگ را متوقف نخواهد کرد بنابرچنین توهماتی رجوی بارها درجمع طرفداران خود اعلام کرد که " صلح طناب دار رژیم است " وبر پایه چنین فرضیه ای چند حمله نظامی به خاک ایران را با پشتیبانی کامل ارتش عراق درسال 1367 طراحی واجرا نمود (عملیات آفتاب وچاچراغ وفروغ) _ که البته این سه عملیات جنون آمیز که باکمک همه جانبه ارتش صدام انجام گرفت هیچ نه تنها هیچ سودی برای این گروه تروریستی بلکه برعکس برگ های تازه ای ازبیش ازدودهه جنایت وخیانت وعملیات تروریستی برپرونده سنگین سرشارازاتهام این گروه افزود. ازسال 2000 ارتباط این گروه مزدور تروریستی با دولت اسرائیل آغاز گردید و واولین نتیجه این هماغوشی این بود که دولت اسرائیل درسال 2002با استفاده از ماهواره های جاسوسی دریک عمل تبلیغی محل احداث دو مرکزتاسیساتی اتمی حکومت اسلامی رادراختیار این گروه تروریستی قرارداد تا این گروه بتواند از آن بهره وری تبلیغی به سود خود نماید _ البته برخی از گزارش ها از فروش این اطلاعات ازجانب اسرائیل به این گروه خبرمی دهند _ بهرصورت بهر طریق وروشی این مبادله اطلاعاتی صورت گرفته باشد حکایت از نزدیکی این فرقه تروریستی بادولت اسرائیل می نماید. دولت اسرائیل همچنین تنی چند طرفداران خود درپارلمان های اروپایی را وادار کرد تا به حمایت سیاسی از این گروه تروریستی اقدام نمایند_ جمعیت طرفداران " ایران آزاد" درچند پارلمان کشورهای اروپایی درحقیقت همان نام تغییرداده شده " جمعیت طرفداران اسرائیل " است _ افرادی چون کوربت و کازکا و استیونسون آخویدال درزمره طرفداران اسرائیل حامی فرقه تروریستی رجوی به شمار می روند. چرا اسرائیل از فرقه تروریستی رجوی پشتیبانی مالی _ سیاسی می نماید؟ سران گروه تروریستی رجوی چون دارای پایگاهی درمیان مردم ایران نیستند و مورد تنفر عموم ایرانیان قرارداردند مجبورند برای بقای خود همیشه دست به دامان وسرسپرده دشمنان ایران ودیگر مخالفان آن دولت باشند _ نزدیکی وهمخونی با حکومت دیکتاتوری صدام (1983_ 2003)_ نزدیکی وجاسوسی برای امریکا (2003_ 2008) و نزدیکی و ازتباط تنگاتنگ بادولت اسرائیل (ازسال 2000 تاکنون) تنها بخش افشا شده ای از ارتباطات این گروه تروریستی می باشند. دولت اسرائیل به دلیل قطع ارتباط وشرایط تخاصمی با دولت ایران سعی می کند درکنار تبلیغات گاها دروغ در رسانه ها از جهت بزرگنمایی خطرات ناشی از دولت ایران با استفاده از برگ سوخته فرقه تروریستی رجوی وازطریق فعال کردن پشتیبانان خود درکشوهای اروپایی وامریکا از این گروه منفور شاید بتواند با دمیدن هوا درکالبد بیروح ومرده فرقه تروریستی رجوی از آن بعنوان یکی از عوامل فرعی جهت فشاری بردولت ایران استفاده نماید _ البته گرچه دولت اسرائیل بعلت محافظه وپنهان کاری تاکنون بگونه ای رسمی ارتباطات خود را با این گروه تروریستی را ظاهر ونمایان نکرده است ولیکن همیشه بگونه ای غیر مستقیم به کمک این فرقه تروریستی شتافته است _ روند نزدیکی دولت اسرائیل به این گروه که ازسال ازسال 2000 آغاز گردید درآخرین گردهمایی این فرقه تروریستی در شهرکوچکی درحومه پاریس درروز شنبه 26 جولای اما باشرکت دوتن از طرفداران سرسخت دولت اسرائیل به اوج خود رسید _ نزدیکی تنگاتنگ ورسمی جمعیت طرفداراتن اسرائیل به نفع فرقه تروریستی رجوی چه پیامی درخود دارد؟ شرکت دوتن از طرفداران جنگ طلب دوستدار اسرائیل اما ورشکسته و بی مسئولیت (بولتن وازنار) قبل از اینکه نشان موفقیتی برای این گروه مزدور تروریستی باشد نشان یاس وسرخوردگی وشکست وناکامی سران این فرقه تروریستی محسوب می گردد زیرا چگونگی سرانجام تلاشی این فرقه منفور که خود رادرآینده نزدیک با جمع شدن اسارتگاه تروریستی اشرف بوسیله دولت وارتش عراق نشان خواهد داد معادله ای است که طرفداران جنگ طلب وپشتیبانان اسرائیل درآن هیچ گونه نقشی ندارند واین تنها دولت عراق است که درباره چگونگی اجرای مصوبات خود درباره وجود این گروه تروریستی تصمیم خواهد گرفت و به میدان آوردن افرادی چون بولتن وازنار نمایش اوج خفت ودرماندگی وسراسیمگی سران این گروه تروریستی از آینده تاریکی است که پیش روی آنهاست. نگاهی به سخنان ملیجک فرقه رجوی مریم قجر وآه وناله ونفرین روضه خوانی والتماس ودرخواست توام با کمی هم چاشنی تهدید! نشان دهنده این حقیقت است که با توجه به شرایط بین المللی ورخدادهای سیاسی عراق دیگر از دست امریکا واروپا واسرائیل هیچ آبی برای این فرقه درحال تلاشی گرم نخواهد شد _ تحویل کامل حفاظت وپرونده اردوگاه اسارت اشرف از جانب ارتش امریکا به دولت عراق وترک پادگان حفاظتی FOB GERIZZLY درچند هفته های پیش رو درحقیقت را می توان درحقیقت قطع کامل آخرین بندهای پیدا وپنهان پشتیبانان فرقه تروریستی درغرب محسوب نمود _ وبهمین خاطراست که مریم قجر به گریه وشیون وجیغ وداد به دولت ها ی جهان التماس ودرخواست می کند که از سازمان ملل متحد بخواهند سرپرستی وقیومیت درماندگان و هستی باختگان اردوگاه اسارت ذهنی _ فیزیکی _ احساسی را بعهده بگیرند!……. درخواستی که هیچ مبنای حقیقی وحقوقی ندارد و تنها برای دلگرمی و همچنان دراسارت وگروگان گیری هستی باختگان قلعه اشرف بیان گردیده است. دل بستن به حمله نظامی علیه ایران وتحریم سوختی آرزویی است که مریم قجر و بولتن با خود بگورخواهند برد. مریم قجر تروریست با رونمایی از جان بولتن (جنگ طلب ازکارافتاده) در این گردهمایی برپا شده توسط " دوستداران اسرائیل (جنگ طلب های بیکاره) " به غرب التماس می کند که دولت ایران را به حالت تحریم سوختی (نفت وگاز) بکشانند! _ این زن بی خرد وکودن وبیسواد نمی داند که اولا _ ماشین سرمایه داری غرب برخط منافع مادی خود می چرخد ودرحالت بحران کنونی غرب سرمایه داری هیچگاه حاظر نخواهد شد دست از منافع غارتگرانه خود کشیده واین چرخش سرمایه را به حالت آرام بکشانید _ دوما چنین درخواست ابلهانه وخائنانه ای حرف اصلی او نیست زیراکه درنهایت بی شرمی و حماقت وبلاهت این زن واخورده حرف اصلی اش را اززبان جان بولتن بیکاره بیان می کند آنجا که این سیاست مدار کنارگذاشته شده وبی خاصیت عنوان می کند که " تحریم ها خوب است ولی کافی نیست! " واین همان خواست به گورخفته وازرده خارج نئوکانهای جنگ طلب است که اززمان بوش برآن پای می فشردند که البته موفق نشدند _ ترجمان این گفته ازسرناامیدی بولتن یعنی " حمله نظامی علیه ایران " واین درست همان آرزوی احمقانه ایست که مریم قجر تروریست از گفتن سریح آن وحشت دارد ولذا جان بولتن بیکاره را به التماس وزاری به فرانسه می کشد تا این خواست احمقانه رااززبان او جاری سازد حمله نظامی به ایران تنها یک خواست غیرمعقول وجنگ تبلیغی است که حتی درزمان بوش هم طرفدار نداشت دردوران 8 ساله بوش جنگ طلب محافظه کار البته این جنگ تبلیغی بگونه ای مستمرادامه داشت ولی کسانی که کوچکترین دانش سیاسی و آگاهی نسبی واز هوش حداقلی برخوردار باشند خوب می دانند حمله به ایران (حتی درحد تهاجم به تاسیسات اتمی) نه امکان پذیراست ونه قابلیت اجرایی دارد وتنها یک ماجراجویی احمقانه است که باتوجه به برهم ریختگی نظم درخاور میانه نتیجه قابل ارزشی دربرندارد و طبعا هیچ دولت وکشوری حاظرنخواهد شد دراین ماجراجویی احمقانه نقشی بعهده بگیرد _ زیرا طبعات چنین اقدامی ناشناخته وبا ریسک پذیری بالاست که سرمایه داری غرب حاظر به پذیرش چنین ریسک خطآفرینی نیست _ که البته سران کودن وبیسواد فرقه تروریستی رجوی با آن جهان بینی مغز گنجشکی خود قابلیت هضم ودرک آنرا ندارند_ نادادن وکودن هستند و چاره ای نیست. سوما _ خرف های نادان _ فرض محال که محال نیست! _ بفرض محال ایران با تحریم سوختی وحتی حمله نظامی به تاسیسات اتمی خود مواجه شود چنین رویای خائنانه ودور از دسترس چه نتیجه ای برای شما تروریست های نادم وخائن و مزدور دربردارد؟….. شما که از سال 1360 تاکنون (29 سال) مشغول سرنگونی هستید وهرساله هم تاریخ آنرا درخیال خود تجدید می کنید _ تصور می کنید چنین اقدامی راه رابرای ورود سراپاآلوده به خیانت ومزدوری نزدیک به سه دهه شما باز می کند؟…….. حقا که بسیار احمق وکودن و خرفتید _ آخر گوسفندان کولونی شده درحال انقراض _ چقدر بیشعورهستید که نمی فهمید شما هیچ گاه وتحت هیچ شرایطی راه به ایران ندارید؟ بنده بارها با تاکید نوشتم وتکرار می کنم حتی جنازه متعفن شما مزدوان صدام و امریکا واسرائیل هم به ایران نخواهد رسید _ چراکه هم اکنون هزاران ادعانامه وکیفرخواست توسط خانواده قربانیان عملیات نظامی _ تروریستی (دست کم 70 هزارنفر طبق مدارک منتشرشده خودتان) آماده ارائه به دادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته می باشد _ وشما تروریست های نادم هم اکنون هم روی ریل خیانت به مردم وکشورایران حرکت می کنید _ پس به کدام دلیل تصور می کنید که درایران جایی حتی برای خفتن درگور داشته باشید…… شرمتان باد که پررو ودروئید واین مشخصه همه فرقه هاست….. نتیجه = رونمایی بولتن درگردهمایی طرفداران وروکردن چهره وحشت زده وبرملاشدن رازهای نیمه پنهان مزدوری نشان سرخوردگی _ هراس _ درماندگی شماست این نشان می دهد سوت پایان زندگی فسیلی را شنیده اید و چندان دور نیست که اجرایی شدن تصمیمات دولت عراق وپایداری خانواده اسیران قلعه فراموش شده اسارت اشرف برچیده شده وبنا برتصمیم مقامات استان دیالی تبدیل به پارک بازی وتفریح خواهد شد و طبعا اسیران به گروگان گرفته شده ذهنی _ فیزیکی _ احساسی شما آزاد شده وبه میان خانواده های خود و جامعه آزاد خواهد آمد وسرانجام سرکردگان ترور وشکنجه گران شماهم مشخص است _ تحت پیگرد قانونی قرارگرفتن دردادگاهی که به پرونده سنگین اتهام جنایت وخیانت علیه ایران وایرانی از جانب شمارسیدگی نماید بی تردید این زمان فراخواهد رسید….. شما راهی به جز تسلیم و پوزش خواهی و رسیدن به کیفر قانونی ندارید.. حال هی زیکزاک بروید و برای درماندگان درقلعه اشرف داستان های خنده دار ببافید _ تصور نمی کنم حتی این درماندگان محروم هم این یاوه سرایی ها ودرغ بافی ها ورذالت وشیادی وپرده خوانی های احمقانه شمارا علرغم بی خبری قبول نمایند با ارزوی پایراری واستقامت برای وپیروزی برای خانواده هایی که بیش از چهارماه است طبل رسوایی شما جنایتکاران رابربام دنیا می کوبند………. سحر نزدیک است…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا