خسرو سلیقه دار

  • تا کنون قیافه برادرم را ندیده ام

    تا کنون قیافه برادرم را ندیده ام

    ما هیچ ناراختی یا گرفتاری نداریم. حرف مرا باورکن توخودت مرا می شناسی حتما هم میدانی که اهل دروغ نیستم وهرچه میگویم حقیقت است. برادرت هم زندگی راحتی دارد من هم همینطورازاداره حقوق بابا یت را میگیرم ومطمئن باش هیچ وقت سربارکسی نیستی. فکرتورا هم…

دکمه بازگشت به بالا