تاکتیک غریزی گشتاپوی اشرف در برابر انتقادات

بیArial;>تردید مهمArial;>ترین سرچشمهArial;>ی مواضع مجاهدین، واکنشArial;>های غریزی آنها است که بیArial;>تردید نشأت گرفته از غریزهArial;>ی رهبری عقیدتی آنها یعنی شخص رجوی است و آن هم غریزهArial;>ای بیمار و غیرطبیعی است.

آنچه اساس این غریزه را میArial;>سازد، لجاجت احمقانهArial;>ای است که ناشی از توهم خودمطلقArial;>بینی و خودبزرگArial;>بینی حقیرانهArial;>ی وی است.

آنچه برای سالArial;>ها این لجاجت را تغذیه کرده و میArial;>کند، رنجی است که رجوی از دوگانگیArial;>های شخصیتیArial;>اش میArial;>برد. شخصیتی که مواضع سیاسی و عملکرد دوگانهArial;>ی تشکیلاتیArial;>اش نیز بازتابی از آن است.

بهArial;>عنوان مثال او دوست داشته که شجاع و عملArial;>گرا باشد، اما نیست و یادآوری این واقعیت از جانب سایرین، اگر چه در رفتارشان باشد او را سخت میArial;>آزارد.

یا اینArial;>که او دوست دارد تئوریسینی برجسته در امر انقلاب باشد و محاسباتش درست از کار درآید اما هیچوقت نتوانسته به چنین رؤیایی جامهArial;>ی عمل بپوشاند و…

از این رو است که مفاهیم را وارونه میArial;>کند و با لجاجت کودکانه از ناتوانیArial;>های خود دفاع میArial;>نماید.

اگر چه این رویه برای پاسخگویی به انتقادات، رویهArial;>ی جاری در گروه تروریستی مجاهدین بوده است، اما اخیراً و در پی بالا گرفتن روند اعتراضات درونی و توجه نیروها به انتقادات و ورشکستگی تشکیلاتی مجاهدین، گشتاپوی اشرف با فعال کردن قلم بهArial;>دستArial;>هایش، با پذیریش کلیهArial;>ی انتقاداتی که به ساختار منحرف تشکیلاتی و روابط منحط فرقهArial;>ای آنها میArial;>شود، واکنش لجوجانه را در دستور کار قرار داده است و با فرار به جلو به حمایت از روابط قرون وسطایی فرقه پرداخته و آن را برای خود افتخار اعلام میArial;>کند.

از ترجیع بندهای این مقالات آن است که پایداری این مناسبات سبب افتخار ما است، و یا ملهم از فرهنگ خاله زنکی حاکم بر مناسبات مجاهدین، فریاد کورشو و دورشو و چشم حسود کور و هر کی نمیArial;>تواند ببیند چشمانش را بگیرد… سر میArial;>دهند.

این رویه یکی از مهمArial;>ترین علایم افول غیرقابل بازگشت اخلاقی، اضمحلال سیاسی و سردرگمیArial;>های شخصیتی است که از صدر تا ذیل مجاهدین را فرا گرفته است و بیArial;>تردید فقط میArial;>تواند بهArial;>عنوان یک مخدر موقت، نیروها را تخدیر کند و مجدداً اعتراض افراد خواهان جدایی را با صدایی رساتر سبب میArial;>شود.

ایرانArial;>دیدبان، سیزدهم می 2007

 

 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.