زنگولهای به پای باند رجوی

آش تجمعات فرمالیستی و بیهای بقایای رجوی در شرایط اضمحلال، آنقدر شور شده که صدای علی ناظر، مدیر سایت دیدگاه را نیز درآورده است.

البته لایههای ناظر ‌بیشخواهد رهبران مجاهدین را از حماقت بیرون بیاورد، اما رجوی و اذنابش ناشنواتر از آن هستند که به این نالهی علی ناظر و امثال وی نیز چیزی شبیه بیماری مجاهدین است که جز در فضای هیستریک و نامعقولی که فاشیستتوانند گذران کنند.

ناظر در مطلبی با عنوان "مجاهدین و تکرار مکررات" میکه علی ناظر با علم به این همه تکرار و مکررات باز هم از دوستان و رفقا خواسته است در این تجمع کسالتدیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.