مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

جولیانی :هیچ کشوری آلترناتیوی درایران شناسایی نکرده

از سال تاسیس شورای دست ساز رجوی و فرار از ایران و فعالیت های خارجه و فاز مزدوری درعراق و تاکنون که کوچ مجاهد و شورا به زیر قبای امپریالیزم امریکا است حدودأ 40 سال می گذرد و رجوی ها شب و روز ودرهر بزم فرقه ای مدعی تنها آلترناتیو درایران

مجاهدین مهدی حمیدفر را از خانه اش ربودند

مهدی حمیدفر بیش از دو دهه است که دراسارت فرقه رجوی می باشد . اخیرأ انجمن نجات استان کرمانشاه طی یک دیدار صمیمی با برادران حمیدفر (ایرج و بیژن) به درد دل این برادران و مادرپیرشان گوش فرا دادند . ابتدا برادران حمیدفر گفتند که مهدی اساسأ عضو

اعضای جدا شده در آلبانی مجوز کار گرفتند

بیش از چندماه است که نفرات جداشده درخواست های مکرری از وزارت کشور آلبانی کرده بودند که اجازه کار به آنها داده شود . ولی به محض اینکه فرقه رجوی از این خبر مطلع شد به جنب و جوش افتاد وشروع به سنگ اندازی کرد و فشار را بر وزارت کشور آلبانی چند

مجاهدین چه وقت می گریند و چه وقت می خندند؟

این روزها که کشورهای امریکا و اسرائیل و عربستان که منافع مشترکی در عربده کشی علیه ایران دنبال می کنند مدام بهانه های ضد انسانی برای تولید ترفندها وتاکتیک های جدیدشان جور می کنند ومارک های تروریستی به ملت ایران وارد می کنند تا آنها را به

فارغ التحصیل دانشگاه مجاهدین بودیم

وقتی یک جداشده از فرقه رجوی به دنیای آزاد و دو دوتا چهارتای زندگی قدم می گذارد تازه وارد این فضا می شود که از خود بپرسد چه بلد است وچه می داند تا از آن برای امرار معاش وگذران زندگی بهره ببرد . واقعیت زندگی کردن تجربه، تخصص وجوانی لازم است

رجوی درخرداد 1360 چه کرد؟!

در یک کلام رجوی و دارودسته او دنبال قدرت بودند وشروع به کشتن مردم ایران کردند وبا دشمن خارجی همکاری کردند این داستان ادامه دارد و شرم وحیایی دراین رابطه ندارد . بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی گروه های زیادی شکل گرفت. جای جای شهرها، در

قدرت پوشالی رجوی

مجاهدین هرساله با برپایی گردهمایی در پاریس البته با خرج های بی رویه وسوء استفاده از جوانان در سرتا سر اروپا این گردهمایی را قدرت خود دانسته که مردم ایران حامی آنان هستند . درصورتیکه درآن گردهمایی شاید تعداد ایرانیان به پانصد نفرهم نرسد .

پایان خط ویلپنت

بعد ازسرنگونی صدام حسین (دیکتاتورسابق عراق) و درابهام ماندن مجاهدین ، برای اینکه بتوانند به نیروهای خود روحیه بدهند وخودشان را به جهانیان نشان بدهند وطوری وانمود کنند که بعد از رفتن صدام ، سازمان هنوز روی پای خود ایستاده است ، سیرکی به نام

ترامپ چه کرده که او را جنگ طلب می نامید؟

اراجیف مریم داعشی در پیام به تجمع کنندگان واشنگتن درامریکا به قدری مشمئز کننده است که فقط برای کادرها و اعضای خود فرقه نمایانگرخفت و خواری است و خوب می دانند رهبران آنها هیچ مرزی در سرسپردگی نمی شناسند . اساسأ حرف زدن درخصوص ضد امپریالیستی

علی اصغر، پدر و مادرمان از دوریت دق مرگ شدند

اعضای انجمن نجات کرمانشاه در راستای رهایی سایر اعضای گرفتار در فرقه رجوی طبق روال به دیدار خانواده های اسیران در چنگ رجوی می روند و برای هم فکری وهماهنگی در جهت تلاش برای رهایی عزیزانشان این دیدارها مستمر و بروز می باشد . درهمین راستا این