مرور

انجمن نجات مرکز زنجان

درد دل مادری پیر و چشم انتظار

خانم گل قیز خلفی مادر حبیب اله قاسمی اسیر و تحت کنترل  فرقه رجوی  در کشور آلبانی ضمن حضور در دفتر انجمن نجات استان زنجان به اتفاق دخترشان ، با سخنان و نگاههای چشم به راه خود از دلتنگی ها و غم دوری فرزند ، ما را نیز تحت تاثیر قرار داد  .…

رویای ریاست جمهوری ایران برای مریم قجر فقط یک سراب است

عطش قدرت رجویها فقط به این نمایش دروغین ختم نشد و پس از مدت کوتاهی رجوی به این فکر افتاد تا به اصطلاح دولت در سایه تشکیل دهد ، و با یک انتخابات تمام اتوماتیک و دمکراتیک از نوع رجوی رئیس جمهور آینده دولت سایه را نیز انتخاب کند و در یک نمایش…

وعده های محمد محدثین برای جلب حمایت خارجی

این فرد معلوم الحال در مصاحبه خود شروع به تشریح برنامه های دمکراتیک آتی برای ایران آزاد فردا توسط رئیس جمهور بر گزیده ( مریم قجر ) که البته معلوم نیست با کدامین آرا منتخب شده کرده و سعی داشت به اربابان خارجی خود بفهماند بابا همه جوره نوکریم…

فرقه مجاهدین نسلی ابتر و بی هویت

در سیر تاریخچه گروه تروریستی مجاهدین، سر کرده این گروه ( رجوی ) تا آنجا که شرایط اجازه میداد سعی داشت همه چیز را به نفع خود تعبیر و تفسیر نماید حتی ایات قرآن !

حضور خانم قاسمی در انجمن نجات زنجان

خانم قاسمی خواهر گرامی حبیب اله قاسمی ضمن حضور در دفتر انجمن نجات ابتدا خطاب به برادر اسیر خود در فرقه رجوی سال نو را تبریک گفته و از وی درخواست کرد تا با خروج از فرقه مخرب رجوی دیدگان خانواده اش را روشن نموده و به آغوش زندگی و خانواده باز…

چراغ خاموش یا حربه ای برای سرکوب مخالفان درونی

این ژستها و ظاهر سازی ها صرفا جهت بازار گرمی جلوی دوربینها بوده و پس از پایان اینگونه نشستها موضوع و سناریو کاملا متفاوت بود. موارد متعددی که شخصا شاهد چند نمونه از آن را جهت روشنگری عرض می کنم .