مرور

انجمن نجات مرکز زنجان

وعده های محمد محدثین برای جلب حمایت خارجی

این فرد معلوم الحال در مصاحبه خود شروع به تشریح برنامه های دمکراتیک آتی برای ایران آزاد فردا توسط رئیس جمهور بر گزیده ( مریم قجر ) که البته معلوم نیست با کدامین آرا منتخب شده کرده و سعی داشت به اربابان خارجی خود بفهماند بابا همه جوره نوکریم…

فرقه مجاهدین نسلی ابتر و بی هویت

در سیر تاریخچه گروه تروریستی مجاهدین، سر کرده این گروه ( رجوی ) تا آنجا که شرایط اجازه میداد سعی داشت همه چیز را به نفع خود تعبیر و تفسیر نماید حتی ایات قرآن !

حضور خانم قاسمی در انجمن نجات زنجان

خانم قاسمی خواهر گرامی حبیب اله قاسمی ضمن حضور در دفتر انجمن نجات ابتدا خطاب به برادر اسیر خود در فرقه رجوی سال نو را تبریک گفته و از وی درخواست کرد تا با خروج از فرقه مخرب رجوی دیدگان خانواده اش را روشن نموده و به آغوش زندگی و خانواده باز…

چراغ خاموش یا حربه ای برای سرکوب مخالفان درونی

این ژستها و ظاهر سازی ها صرفا جهت بازار گرمی جلوی دوربینها بوده و پس از پایان اینگونه نشستها موضوع و سناریو کاملا متفاوت بود. موارد متعددی که شخصا شاهد چند نمونه از آن را جهت روشنگری عرض می کنم .