مرور

انجمن نجات مرکز لرستان

بمناسبت رهایی آقایان کریم قصیم و محمدرضا روحانی

در این راه حتما به سیاق ثابت شما مورد هجمه و تهمت های فراوان از جمله خیانت و جنایت و مسائل اخلاقی و مالی و ...... که همه در خور و شایسته خود رجوی است قرار خواهید گرفت ولی برای من و شما که در این زمینه تجربه های زیادی از این برخورد ها با…

سوختن مجاهدین در تنور داغ انتخابات ایران

حال پر واضح است که همه سران و تحلیلگران سازمان و هواداران همه با هم میدانند که در گرداب دورغ پردازی رجوی غرق شده و علیرغم اینکه همه میدانند که این تحلیلها سرابی بیش نیست اما این کلاف اگر سرش باز شود تا به آخر باز خواهد شد آنوقت بور خواهید…

دم خروس تهاجم به لیبرتی از سیمای سازمان بیرون زد

امروز نیز با کمال تاسف خبر تهاجم به لیبرتی را شنیدم و در آن از کشته شدن جواد نقاشان و خانم کلثوم صراحتی مطلع شدم که جای بسی تاسف میباشد زیرا خودم سالیان با جواد نقاشان از نزدیک ارتباط داشته ام و او را کامل میشناسم . اما وقتی دنبال علت و…

آزادی به بهای خیانت

براساس مستندات موجود رجوی در مقابل ساواک دوام نیاورده و کلیه اخبار و اطلاعات سازمان و بنیانگذاران از جمله محمد حنیف نژاد را در اختیار ساواک قرار میدهد و اطلاعات ارائه شده چنان کامل و دقیق بوده که بسرعت منجر به حکم اعدام کادر رهبری سازمان…

ابقای مجاهدین در لیست تروریستی امریکا

این بار نیز سازمان جنجال دیگری بپا نمود و چند ماهی نیروهای اشرف و آواره گان و گرسنگان اروپا نشین را به بازی گرفت و کلی بوق و کرنا راه انداختند و یک دوجین نیز از بازنشستگان و دولتمردان سابق امریکا را با پرداخت هزینه های گزاف به میدان آوردند…

خلق فاجعه دیگری توسط سران فرقه رجوی

حال چه شد که در مقابل ارتش عراق که صاحب خانه است ، ملک و سرزمین خودش میباشد و براحتی میتوان از این کشتار و درگیری پرهیز کرد شما با پرداخت بهای کله شقی و خود پرستی از جیب نیروهای رده پایین تشکیلات و همانهایی که پدران و مادرانشان یک سال است…

دیدار اعضاء انجمن نجات لرستان با خانم عبداللهی

انجمن نجات دفتر لرستان در تاریخ 24/1/90 از خانم عبداللهی دعوت بعمل آورد تا در دفتر انجمن دیداری صمیمی با وی داشته باشد . خانم عبداللهی مادر داغدیده ای که بدنبال فرزند خود بدرب پادگان اشرف رفته و درمواجه با حقایق تلخ درون تشکیلات سازمان و…

آه و فغان سران فرقه رجوی از زبان اسیران دربند

بفرمایید این همه عجز و لابه ، اظهار درماندگی واستیصال چیست؟ که با آمدن چند نفر از افراد بازگشتی امثال علی مرادی ، علی اکرامی ، حمید دهدار حسنی و مکی رفیعی اینقدر قافیه را باخته و فلفلی میشوید و تا فیها خلدون از سوزش درون هرانچه لایق خود و…

تجمع خانواده ها و درهم شکستگی رجویها

این خانواده ها علیرغم اینکه تا کنون موفق به ملاقات نشده اند اما از آنجاییکه هیچ خواستگاه سیاسی و منفعت طلبانه ای ندارند هر روز عزمشان جزمتر شده که با استقامت و پایداری خویش تور اختناق تشکیلاتی سازمان را از هم دریده که منجر به فرار تعدادی…

خانواده های لرستانی بر آنند تا رهایی فرزندان خود لحظه ای از پای ننشینند

رجوی گوش کن! طنین صدای خانواده ها را، که با سیم خاردار فرزندانشان را از آنان جدا کرده ای، دیری نمیپاید که این فرزندان به آغوش خانواده هایشان باز خواهند گشت، روزها و هفته هاست که خانواده های لرستانی هر روز راسختر از روز قبل به مصاف با…