تكرار دروغهاي مشمئزكننده رجوي

هادي شباني – انجمن نجات دفتر استان مازندران

پيام 28 آذر مسعود رجوي براي رزمندگان به اصطلاح ارتش خود جز كارنامه ي سياهي از عملكرد خائنانه و وطن فروشانه اش به ملت مظلوم ايران نبوده است او كه در غرور پيروزيهاي كاذب فرقه اش در دادگاه استيناف انگلستان سر از پا نمي شناخت بين الملل فدا ي خود را!! ( عيد قربان ) فراموش كرده و بي ياد خدا به استمالت از سناتورهاي مونث و مذكر غربي پرداخته كه نصفي از پيام او به نشخوار افاضات و سخنراني و حمايت از آنان بوده است.
آنچه كه بعنوان عضو سابق سازمان برايم شگفت انگيز و تعجب آور است اينكه چرا اين بار رجوي از پيامهاي كشاف ايدئولوژيك عيد قربان سالهاي قبل سخني به ميان نياورده است ولي مريم رجوي چند روز قبل از تولد عيسي مسيح براي شيرين تر كردن خود نزد دوستان و وكلا و قضات مسيحي پيام تبريك براي آنان مي فرستد.
او اين پيام را با نام ارتش آزادي شروع نموده است در صورتيكه هر فرد منصف می تواند قضاوت کند که نيروي بدون سلاح و مهمات ديگر ارتش نيست بلکه وارفتگاني در انتظار آينده كور خود مي باشند كه ديگران در مورد آنان بايد تصميم بگيرند.
مروري بر تحليل اخير رجوي ياد آور پيام و تحليلهاي سالهاي گذشته بويژه بعد از جنگ آمريكا در عراق مي باشد كه تماما غلط از آب در آمد كه باعث فرو رفتن بيشتر فرقه در منجلاب عراق شده است. به نمونه تحليلها توجه فرمائيد.
– د رتحليل شروع جنگ در عراق رجوي معتقد بود كه هرگز آمريكا خود را با نيروهاي ارتش صدام درگير نخواهد كرد و اصلا جنگي دركار نيست.
مدعي بود د رصورت وقوع جنگ احتمالي او و مريم پيشاپيش ارتش آزادي بخش خود براي فتح نهايي در هر شرايطي به سمت تهران روانه خواهند شد. ولي با اولين شليك گلوله ها در عراق خود به پناهگاه پنهان خزيد ه و مريم را به فرانسه فرستاد.
– دومين دروغ آشكار او در مورد خودسوزيها در اروپا بعد از دستگيري مريم مي باشد.
در اين رابطه مدعي است كه عمل انجام شده خودسوزي غير تشكيلاتي و به دستور او نبوده است و…
بعنوان عضو قديمي سازمان گواه و شاهد دجا ليت و دروغ آشكار او د رهر دادگاه صالح و بين المللي مي باشم كه رجوي به محض دستگيري مريم در فرانسه در سال 82 از طريق مسئولين و فرماندهان فرقه مستقر در قرارگاه اشرف ، به تمامي اعضاي خود دستور ايدئولوژيك و تشكيلاتي داده بود تا كتبا درخواست خود سوزي فردي را نوشته و تحويل آنان بدهند.
– ا ز ديگر ترهات پيام اخير او در مورد دستگيريها و اعدامها ي داخل كشور توسط رژيم مي باشد. او در اين پيام تلاش داشته كه تمامي دستگيريها و حتي اعدامهاي جانيان و اراذل و اوباشي كه خود اعتراف به دهها قتل و جنايت كردند را از اعدامهاي سياسي عنوان كند.
ولي آنچه كه خود سعي داشت در اين پيام با وارونه دوزي و با دجاليت خاص خود آن را منكر شود ضرب و شتم و دستگيري و به زندان كردن نيروهاي مسئله دار خود تحت عنوان نفوذيهاي رژيم د راشرف و ابوغريب بوده است حتي بعضي از آنها در زير شكنجه كشته شدند و تعدادي هم ناپديد شدند
درهمين رابطه رجو ي در نشستی که در سال 72 براي محاکمه افراد مسئله دار در بغداد با آنها گذاشته بود عنوان كرده بو د كه اگر کسی درمورد زندان و شکنجه در مناسبات سازمان لب باز کند او را هم خواهيم کشت.
پس از آن تعداد زيادي از افراد خود را به بهانه هاي نفوذي و جاسوس رژيم تحويل صدام داده تا آنها را د رزندان ابو غريب به عنوان مهمان مجاهدين نگهداشته تا پس ازبه وقوع پيوستن روياي به قدرت رسيدنش در ايران آنها را مورد محاكمه قراردهد.
البته نيز شاهدان زيادي از اسرا و افراد بازگشتي و اعضا و مسئولين قبلي فرقه شما وجود دارند كه گواه گفته هاي فوق مي باشند كه غالبا خود نيز افتخار!! شركت د راين نشستها را داشته و از پروسه زندان و شكنجه ها را گذارندند كه بعضا نزديك به يك دهه د رزندان دوست معدومش صدام در زندان ابوغريب بودند.
* از ديگر دجاليت اين پيام ادعاي رجو ي مبني بر حضورش در دادگاههاي بين المللي است.
ولي آنچه كه به عنوان اعضاي سابق سازمان بايد از رجوي پرسيد كه آيا حاضريد ابتدا پاسخ همه سئوالات و خيانتها و وطن فروشي اين ساليان گذشته را كه منجر به كشته شدن هزاران افراد بي گناه ( از اعضاي سازمان و….. ) منجر شده است را بدهيد :
– چرا از سال 69 تا 73 يك سوم از نيروهاي سازمان در قرارگاه اشرف در خواست جدائي از فرقه تان را كردند؟
چرا انگ جاسوسي را بر آنان نهاده ايد و در اين مقطع چه تعدادي از اين افراد كشته و ناپديد شده اند، و نام آنان چه بود؟
– شما كه دم از شكنجه و آتش سيگار شاه و شيخ براي خود و سايرين مي زنيد پس چرا اعضا ومسئولين خودتان در نشستها و در جلوي جمع مورد ضرب و شتم قرار مي دهيد به حدي كه افراد مورد نظر خون بالا آورده يا ادرار خون داشتند؟
– آقاي رجوي شما كه سالها سرنوشت سازمان خونباري را با سرنوشت حكومت صدام گره زديد و آنرا تا سطح يك فرقه تروريستي به پائين كشيده ايد آيا حاضريد قبل از حضور در دادگاه بين المللي نظر تان را در رابطه با حكومت صدام و شخص او به وضوح براي همگان توضيح دهيد ؟
در اين صورت است كه بدون هيچ ابهامي پاسخ خيلي از سئوا لات و ابهامات و انگها مشخص شده و ماهيتها رو مي شود و شايد هم ديگر نيازي به حضور در دادگاه بين المللي نباشد همانگونه كه براي صدام نياز نشد.
* د ر قسمتي ديگر از دفاعيات دجال گونه خودش فروش اسناد هسته اي خلق ايران را خدمت به آنان و بشريت مي داند!!
در حالي كه تمام کشورها و آژانس انرژي اتمي و حتی سازمانهای اطلاعاتی آمريکا اذعان داشتند که ايران دنبال بمب اتمی نيست پس به چه منظور کاسه داغتر از آش شده ايد و آب به آسياب آمريکا می ريزيد.
– مگر در مورد يکی از سايتها ايران در منطقه شيان تهران افشاگری نکرده بوديد که وقتی بازرسان به آن محل آمدند چيزی پيدا نکردند و بعدا با شيادی تمام گفتيد که خاک آنجا را هم رژيم عوض کرده است.
اين ديگر از كودني شما است كه هيچ كس آنرا باور نداشته و معتقدند كه آلت دست جمهوري اسلامي قرار گرفته ايد!!
– آخر پيام خود می گو ئيد که خواهان حمله آمريکا به ايران نيستديد ولی بهتر بود که قبل از اين حرف فرماندهان خود در اشرف را توجيه می کرديد ، چرا که آنها اذعان می کنند که در صورت حمله آمريکا به ايران به نيروهای سازمان در اشرف نياز دارند.
و مريم حتي در پيام خود به سناي آمريكا متذكر مي شود كه بجاي حمله به عراق بهتر بود به ايران حمله مي كرديد چون دسترسي ايران به قدرت هسته اي تهديد ي جدي براي منافع آمريكا در منطقه است.
– در مورد رفع ممنوعيت فعا ليت سازمان در انگلستان كه رجوي نصفي از پيام خود را به آن اختصاص داده است بايد پرسيد كه چه وعده هايي به سناتورها و دست اندار كاران قديم و جديد استعمار پير داده ايد كه آقاي استيونسون نا له و فغان سر مي دهد كه اگر در تغيير دموكراتيك در ايران تاخير ايجاد شودبه منافع استراتژيك غرب به شدت زيان وارد مي شود. و تعجيل در رفع موانع براي فرقه تروريستي ابقا شده د رليست را دارد.
آنچه كه در پايان پيام به ذهن خواننده تداعي مي كند اينكه همه اين شعرو شعارها فقط برای گول زدن بيشتر نيروهای فرقه در اشرف می باشد البته كه سالهاست هر غروب جمعه فرماندهانت در اشرف رژيم ايران را در بحثهای سياسي سرنگون می کنند واين شعر و شعارها حتي براي آنها نيز تكرار مكررات مي باشد.

هادي شباني

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا