دراصل این رجوی است که کمپ لیبرتی را محاصره کرده!

بنظر میرسد که رجوی و زیر دستان محدودش، تا این افراد نگون بخت لیبرتی را به کشتن ندهند، دست از فراخوان بازی وجلسه و… برنخواهند داشت!
موضوع خبر منتشره در وبسایت اصلی این گروه مافیایی مطلبی با عنوان " فراخوان به لغو محاصره غیرانسانی لیبرتی تأمین امنیت و حفاظت اشرفی‌ها " گرفته و درتوضیح مطلب آمده است:
" روز سه‌شنبه، 25فروردین‌ماه، برابر با 14آوریل هموطنان شریف، اشرف‌نشانان و حامیان مقاومت ایران در واشینگتن، همزمان با حضور نخست‌وزیر عراق در آمریکا، تظاهرات پرشوری در مقابل کاخ سفید برگزار کرده و بر مسئولیتها و تعهدات آمریکا در قبال حفاظت و امنیت اشرفیها در لیبرتی، تأکید نمودند ".
دراین مورد خاص بعرض میرسد که آمریکا براساس یک توافق بادولت وقت عراق، خاک این کشور را ترک کرده وموفق به کسب این امتیاز نشده که هرزمان اراده کند، خاک عراق را بعنوان " خانه ی خاله " تلقی کرده و وارد آنجا شود.
وقتی آمریکا مجبور به ترک این کشور ویران شده گردید، دراصل حق حاکمیت عراق را برسمیت شناخت وبنابراین حق هرنوع دخالت ازجمله درمورد کمپ لیبرتی بعنوان قسمتی ازخاک عراق راازخود سلب نمود ودولت عراق هم با قید اینکه فرقه ی رجوی را یک گروه تروریستی میشناسد، متقابلا پذیرفت که بطور موقتی این کمپ را دراختیار اشرف نشینان رانده شده ازاشرف قرار دهد تا مسئولین سازمان مجاهدین رجوی فرصتی برای انتقال آنها به کشورهای دیگر داشته باشند وهمین!
رهبران فرقه با سنگ اندازی های متعدد برسر تلاش های ارگان های بین المللی ذیربط، هرچقدر که توانستند، به مدت اقامت این گروگان هایشان در لیبرتی افزودند و با دیدن موفقیت های حاصله وتعرضات داعش (عشایر انقلابی عراق؟!)، دچار این شبهه شدند که ضمن اینکه  میتواننداین کمپ ترانزیتی را با گماردن نیروهای امنیتی آمریکا وکلاه آبی ها به کمپ دائمی تبدیل کنند، بلکه دچار طمع ورزی بی حدی شده ودرخواست سلاح هم نمودند واین درخواست به سرتیتر رسانه های رجوی تبدیل شده است!
دراین میان دولت عراق که به نمایندگی ازطرف مردمش باید نظارت کاملی بر کمپ لیبرتی داشته باشد، ابدا به بازی گرفته نشده واین دولت ازنقطه نظر رجوی، باید که جای خود را به نظامیان آمریکائی بدهد!
درمتن خبر وبسایت رجوی میخوانیم:
" سخنرانان ضمن اشاره به دخالتهای مخرب رژیم ایران در عراق، تأکید کردند که اخراج نیروی قدس سپاه پاسداران از عراق بخش تفکیک ناپذیر یک راه‌حل بادوام و درازمدت برای بحران عراق است ".
این خبر جوهره ی اصلی دخالت فرقه ی رجوی درامور داخلی عراق را نشان میدهد و مثال معروف " یکی بر سر شاخ بن می برید" را تداعی میکند!
آقایان و خانمهای مسئول ناشر این خبر!
 مگر فرقه ی رجوی عضوی ازاعضای شورای امنیت است که بخواهد به کشوری مانند عراق دستور بدهد که این کند یا آن کند؟
شما با این قبیل دخالت های خارج ازتحمل هردولت درعراق، دراصل خود را صاحبخانه میدانید وآنهم صاحبخانه ای متجاوز که قسمتی ازخاک عراق رااشغال کرده است!
آیا فکر نمیکنید که با این بی حرمتی به کشوری که قسمتی ازخاکش توسط شما اشغال شده، به آن اعلام جنگ میدهید وبخصوص گروه های افراطی را تحریک میکنید که خدای نکرده کاری بااین اسیران بکنند که تمامی خوف وحشت ما ازاین مورد است؟!
حتما به عواقب این موضوع فکر کرده اید وبنابراین تعمدا دست به اقداماتی میزنید که نتایج شومی موافق پیش بینی های ما ببارآید وآنگاه آه وفغان برآورید که جنایت شد و…نهایتا یک پرونده ی حقوق بشری برای ایران یا عراق درست کنید که به تعبیر دائمی خودتان، این پرونده گرفتار مماشاتگری ها وبده وبستان های سیاسی و… شده وماحصل آن ازبین رفتن این اسرا و داغدیدگی بیشتر خانواده های گرفتار باشد!
به اظهارات سرهنگ معروف ودشمن خانواده های متقاضی ملاقات دراشرف توجه فرمایید:
" سرهنگ وسلی مارتین فرمانده سابق اشرف: 34 مقام ارشد سابق دولت آمریکا نامه‌یی به نخست‌وزیر عبادی نوشتند که در آن بر ضرورت حفاظت و امنیت لیبرتی و برخورداری حق ساکنان از اموالشان در اشرف، وصل کمپ لیبرتی به شبکه برق و آب بغداد و ایجاد یک مجموعه پزشکی در کمپ لیبرتی و برکناری قاتلان ساکنان، تأکید کردند. زمان آن رسیده است که دولت ما کار درست را انجام دهد و به تعهدات اش در قبال امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی عمل کند ".
ما بعنوان مراجعین اشرف این سرهنگ آمریکائی را خوب میشناسیم!
اوکسی بود که با گذاشتن تیربار درکنار اتوبوس های حامل اعضای خانواده های اسیر اشرف وتهدید آنها که نحوه ی ملاقات ها را مسئولین اشرف تعیین میکنند ودرصورت تخطی ازاین خواست زورگویانه ی پادوهای رجوی، بااین سلاح نیمه سنگین طرف حساب هستیم، میزان دوستی خود را باجلادان رجوی بنمایش گذاشت وکسی هست که لازم نیست ما رابااین نوع اظهار نظرهای بی پشتوانه ودرعین حال تحریک کننده (تحریک کننده برای عراقی ها)، بترسانید!
ما بارها گفته ایم که اگر واقعا لیبرتی درمحاصره ی عراقی هاست وبه کسی اجازه ی آمد وشد نمیدهند، حاضریم که بادولت عراق به مذاکره نشسته وامکاناتی فراهم کنیم که تمامی این افراد- نه فقط دستچین شدگان رجوی که خارج ازکنترل عراق به ایجاد ارتباط باسازمان های تروریستی پرداخته وبخواهند درتعیین اوضاع عراق ایفای نقش کنند- درمعیت پلیس عراق به شهر رفته وگردش کنند و…
ولی آیا شما این پیشنهاد را می پذیرید؟ مسلما که نه!
وقتی شما اجازه ی یک ارتباط تلفنی آزاد ویا ملاقات چند ساعته با خانواده ها بدانها نمیدهید، مسلما نظراتی برخلاف آزادی عمل این اسرا دارید و درغیر اینصورت بما اطلاع دهید که وارد عمل شده وبه بررسی نحوه ی محاصره ی فرزندان خود ورفع حصر آنها اقدام کنیم. منتظر جواب رسمی مسئولین شما دراین مورد هستیم ودرصورت عدم دریافت جواب وفحاشی به ما، مجبور به افشاگری بیشتر واقدامات موثرتری خواهیم بود.
به محاصره ی پزشکی که میرسیم، این خبر شما را دروغ مییابیم.
 برابر اعلام شما، با اعلام تاسف زیاد، اخیرا دوتن از اسرای قدیمی ومریض شما(جلال عابدی و…) دربیمارستان های بغداد جان باختند واین مسئله ضمن اینکه نشان میدهد محاصره ی پزشکی درکار نیست، ازطرف دیگر بیانگر آنست که شما این نوع اسرای خود را بموقع به کشورهای پیشرفته تر  اعزام نمیکنید ومیگذارید که بمیرند!
بیماری هایی که رفتار مستبدانه ی شما نقش مهمی در ایجاد و توسعه ی آن دارد!
ما درتذکرات قبلی خود بشما این موضوع را هم مطرح کرده بودیم که اگر واقعا مشکلی دراین مورد دارید، ازخانواده ها برای آوردن فشار به عوامل ذیربط استفاده کنید وشما بجای توجه به این اهرم نیرومند، شروع به تنظیم وانتشار اتهام ها وفحش نامه ها به خانواده ها پرداختید وچرا؟
 برای اینکه شما صرفا وصرفا قصد ایزوله کردن هرچه بیشتر این اسیران خود را دارید وبه چیزی جز دادن اختیارات دولت عراق به آمریکائی ها که بتوانند مناسبات جاسوسی شما را سروسامان بهتری بخشند، اهمیتی نمیدهید!
بقیه ی مطالب لابی های رجوی که دراین جلسه آورده شده، ازقماش همان حرف های سرهنگ اشرف نشان آمریکائی بوده وارزش تکرار و نقد را ندارد:
باقی این غزل را
ای مطرب خموش
زینسان همی شمار
که زینسانم آرزوست!
گروهی ازاعضای خانواده های اسرای لیبرتی درآذربایجان شرقی
 

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن