جلال شریفی

  • انتظار همچنان استوار بر مردمک چشم پای میکوبد

    انتظار همچنان استوار بر مردمک چشم پای میکوبد

    چشم ها لحظه ای از سکون دست بر نمیدارند و بی تاب به نقطه ای نظاره می کنند و فکر را به آن نقطه متمرکز می سازند و به مرکز خاطرات تلنگر می زنند و به آن بانگ بیدار باش می دهند و فریاد بر…

دکمه بازگشت به بالا