عادله خبازیان

  • نقض حقوق بشرعادله خبازیان

    سازمان مجاهدین خلق و کودکان – عادله خبازیان

    درباره شرایط کنونی او اطلاعی در دسترس نیست. او فرزند خانواده ای مجاهد بود. پدرش محمد خبازیان و مادرش مریم حاج خانبان از اعضای مجاهدین خلق بودند. در سال1370 ، عادله و خواهر و برادرانش به همراه دیگر فرزندان مجاهدین خلق به اروپا فرستاده شدند.…

دکمه بازگشت به بالا