علي لشكر پناهي

  • باورشان نمي شد از داخل زنگ مي زنم

    باورشان نمی شد از داخل زنگ می زنم

    بدلیل در لیست تروریستی قرارداشتن آنان در کشورهای آمریکا و اروپایی دیگر مثل قبل نمی توانند عکس العمل جدی داشته باشند و در صورت شکایت، شدیدا مورد برخورد پلیس قرار می گیرند ولی در رابطه با آمدنم برخورد کوچکی داشتند و چند نفر از نیرو…

دکمه بازگشت به بالا