سایت ایران گلوبال

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویعاطفه سبدانی

    از عاطفه بشنویم؛ دختر دو مجاهد خلق

    در یک جامعۀ نرمال مبتنی بر هنجارهای حاکم بر جهانی که می شناسیم، خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است تا آنجاکه حتی کوشش های ایدئولوژیست ها برای منهدم کردنش راه به جایی نبُرد و همچنان یکی از ارزش های جوامع دارای رفاه اجتماعی، حفظ و…

دکمه بازگشت به بالا