مهدوی

  • مسعود رجویژست های آنموقع و استیصال وحقارت امروز

    ژست های آنموقع و استیصال وحقارت امروز

    در این مقاطع رهبران مجاهدین با گرفتن ژست های استالینی و هیتلری اساساً فکر نمی کردند که روزی به این پیسی و استیصال مفرط برسند. البته ته دل آقای رجوی همیشه این بود که چنانچه روزی صدام برود مردم عراق مجاهدین را از دم تیغ…

  • تلاشهای ضد جداشده هاآنتنی کردن جداشدگان خاموش نوعی تروریزم

    آنتنی کردن جداشدگان خاموش نوعی تروریزم

    از این نوع جنایت ها علیه جداشدگان و ناراضیان در فرقه کم نبوده اند. این نوع ترفندها در کنار سندگیری ها و اعتراف گیری ها برای افرادی بکار برده می شد که مطیع و رام رهبری فرقه نمی شدند اینک هم با حرکتی غیرانسانی از…

دکمه بازگشت به بالا