مرور

کریم حقی

مجاهدین در لیست این و آن باشند یا نباشند حکایت شیر پیری است که…

خارج کردن نام سازمان مجاهدین از لیست سیاه وزارت امور خارجه آمریکا این برداشت را تقویت می کند که سیاستمداران امریکایی عمیقا و به شدت به سیاست تروریست خوب و تروریست بد وفادارند. یعنی می توانی تروریست باشی؛ جان هزاران انسان بیگناه را گرفته…

افعی درون رجوی

آمریکا حتی اگر به اندازه سیاهی لشگر هم روی رجوی و نیروهایش حساب می کرد؛ اجازه تخلیه اشرف رو نمی داد. همه این را فهمیده اند به جز شاگرد کودن کلاس. واسه همین اینقدر آشفته و پریشان و عصبی اند. این عصبانیت و سردرگمی را می توان از موضعگیری ها و…

می خواهیم برویم مرز اردن!

مریم خانم و شوهرشان بر این تصورند که با این جر زدن های لحظه ای زمان می خرند. می گویند از این ستون به آن ستون فرج است. اینقدر خسته و گیجشان می کنیم تا به خواست هایمان برسیم. اما شاید نمی دانند که روی دیگر این رفتار؛ رو شدن مناسبات فرقه ای…

از دسیسه های رجوی غافل نشویم

تعداد زیادی از نفرات ساکن در اردوگاه اشرف؛ تنها در صورت برقرار ماندن اردوگاه اشرف و در همان محیط جغرافیایی و در همان شرایط به درد رجوی می خوردند و این نفرات در اروپا کارآئی چندانی برای رجوی ندارند؛ این بخش از بدنه فرقه رجوی در اشرف ممکن است…

اگر شجاعت و جسارت جدا شده گان در برابر فرقه رجوی نبود

تمامی این دوستان؛ با این سوابق و با اینهه تجربه؛ زندگی راحت و آسان خود را در اروپا رها نموده و جهت کمک به یارانشان خود را به سیاج های کمپ اشرف رسانده اند؛ درر اقدامی نمادین به همراه سایر خانواده ها "مزار شهدا" و یا همان دکان مظلوم نمایی و…

رهبر یک فرقه تروریستی در استراسبورگ

در شرایط کنونی مجاهدین هیچگونه پشتوانه ای در ایران نداشته و وهیچ طیف اجتماعی را نمایندگی نمی کنند. از دیدگاه مردم ایران مجاهیدن گروهی خیانت کار هستند که بدون هیچگونه شرمی با دشمنان مردم ایران همکاری می کنند.

مرز مروت و مردانگی کجاست

زمانیکه اقای سبحانی به پایگاههای مجاهدین در عراق رفت,؛ همسر و فرزند و خانواده ای داشت. اما موقع خروج از عراق همسرش گروگان جسمی و ذ هنی رجوی در عراق به جا ماند. دخترش سارا هم که سالها قبل در پروژه جدایی کودکان از خانواده ها از وی جدا شده و…