یونگه ولت

  • مجاهدین بازیچه ای برای غربگروه تروریستی روز: مجاهدین خلق

    گروه تروریستی روز: مجاهدین خلق

    این سازمان که سکت وار بدور «رئیس جمهور انتخاب شده » مریم رجوی عمل میکند از سال دو هزار دو در لیست سازمانهای تروریستی قرار میگیرد. هرچند که مجاهدین خلق که در شکل «شورای ملی مقاومت» ظاهر میشود به عنوان مهمترین عامل تبلیغاتی دولت بوش…

دکمه بازگشت به بالا