جنازه رجوی در سردخانه تاریخ

نگاهی به ظهور وفروپاشی یک گروه مذهبی _ تروریستی اگر اخبار یکماه گذشته پیرامون فرقه تروریستی را درکنار هم بگذاریم بدین نتیجه می رسیم که جنازه فرقه تروریستی رجوی هم اکنون درسردخانه تاریخ قرارگرفته و این جسد درمرحله بخاک سپاری قراردارد. نگاهی به اخباری که علیرغم پنهانکاری دستگاه تبلیغی این گروه به آگاهی همگانی رسیده است 1- خانواده اسیران فرقه تروریستی رجوی درجلوی پادگان اشرف: تا ملاقات ورفع نگرانی از شرایط سلامتی فرزندانمان به بست نشینی ادامه خواهیم داد…. (درود براین خانواده های مقاوم واستوار ومصمم درشهرک آزادی) 2- هوشیار زیباری وزیرامورخارجه عراق: قوانین عراق اجازه حضور به گروه های تروریستی از جمله مجاهدین خلق درخاک عراق را نخواهد داد. 3- مسئول پرونده جمع آوری اشرف دردفتر نخست وزیری عراق: پرونده این سازمان تکمیل شده واین پایگاه تا اواخر سال 2011 جمع آوری شده ومجاهدین از این کشور اخراج خواهند گردید. 4- یک مسئول امنیتی در دولت عراق: طی دوسال گذشته تعداد 28 نفر از اعضای مستقر دراین پایگاه خودرا به نیروهای عراقی معرفی کرده اند و برخی از این افراد اظهار می دارند که تحت شکنجه و فشارقرارداشته اند. 5- سایت عدن نت: گروهی از اعضای مجاهدین با کمک امریکا وارد کشور یمن گردیده اند ودولت یمن برای این گروه دفاتری درشهرصنعا گشوده است _ دولت یمن درنظر دارد از این افراد برای سرکوب شیعیان حوثی استفاده نماید. 6- آقای بهزاد علیشاهی: بنابراخباری که از پایگاه اوورسورواز درپاریس به بیرون رسیده تازگی دوقبر موازی در این پایگاه با تزئین کامل حفر شده است _ مریم رجوی مبتلا به سرطان پیشرفته می باشد وتحت درمان است. 7- وبلاگ زنان دراسارت فرقه رجوی: بنابریک خبر موثق دردسامبر 2010 مسعود رجوی به همراه 32 تن از همراهانش از اردن وارد شهر ریکجاویک (پایتخت کشور ایسلند) گردیده اند _ گرچه منبع این خبر کاملا موثق است ولیکن هنوز مشخص نیست این سفر باتوجه به بیماری سرطان پیشرفته مسعود رجوی صرفا جهت درمان پزشکی ویا اقامت وپناهندگی بوده است؟ _ مشروح کامل این خبر واخبار دیگری که از اردوگاه تروریستی رجوی درفرانسه که توسط یکی از ناراضیان این فرقه به بیرون درز نموده را می توانید دربخش دوم این متن مطالعه نمائید. 8- سایت ایران اینترلینک: مزدوران فرقه رجوی دراخرین اقدامات ضدانسانی خود علیه خانواده های متحصن از داخل قررگاه اشرف با تیر وکمان گلوله های خطرناک فلزی به سوی خانواده ها پرتاب می کنند. نتیجه جمع بندی این اخبار _ مریم ومسعود رجوی مبتلا به سرطان پیشرفته و درحال مرگ هستند و بهمین خاطر برای آنها دو قبر درقرارگاه اوورسوروازحفر نموده اند _ مسعود رجوی بیش از یکماه است از کشور اردن وارد جزیره ایسلند درقطب شمال گردیده است (به علت پیشرفته شدن بیماری سرطان واحتمالا جهت معالجه) _ درگفتگوهای پشت پرده بین دولت عراق وامریکا ودولت عدن درمورد چگونگی جمع شدن قرارگاه اشرف قرار است گروهی از این افراد به کشوریمن انتقال یابند تا از آنها بعنوان مزدور جنگی علیه شورشیان حوثی استفاده گردد _ و همه رخدادها منجر به اخبار منجر به رخدادهای تعین کننده ای درسال 2011 میلادی خواهند گردید. نتیجه شادی بخش این تحولات آزادی پیش روی تعداد قابل توجهی از اسیران فرقه رجوی درعراق وپیوستن آنها به جمع خانواده ها ودنیای آزاد می باشد و چنین امری محق نگردیده مگر با تلاش و مقاومت و بست نشینی قابل تحسین یک ساله خانواده ها در جلوی پادگان اشرف درعراق. چرا فرقه تروریستی رجوی نمی تواند تداوم جریان سازمان مجاهدین خلق باشد؟ نگاهی به شروع و پایان حیات یک گروه خشونت گرای مذهبی تروریستی. ازسازمان مجاهدین خلق (1344- 1350) تا فرقه تروریستی رجوی (1358- 1382) سازمان مجاهدین خلق _ درسال 1344 این سازمان بوسیله سه نفر از جوانان نهضت آزادی بامشی مسلحانه جهت مبارزه با رژیم پادشاهی _ دیکتاتوری پهلوی تشکیل گردید _ این سازمان شش سال بعد با هجوم نیروهای امنیتی به پایگاه های اصلی آن منهدم و کلیه سران درجه یک و دو آن دستگیرشدند _ رژیم پهلوی پنج تن از رهبران و بنیان گزاران این سازمان بنام های علی اصغربدیع زادگان _ سعید محسن _ محمد حنیف نژاد _ عبد الرسول مشکین فام ومحمدعسگری زاده را به اعدام محکوم نمود وبقیه دستگیرشدگان نیز با تقاضای عفو ملوکانه به زندان محکوم گردیدند _ و با چنین سرانجامی سازمان مجاهدین تنها پس از نزدیک به شش سال فعالیت منهدم شده و کاملا از هم فرو پاشید. نگاهی به فعالیت شش ساله این سازمان.
سازمان مجاهدین طی این مدت سه تن از مستشاران نظامی امریکا وچند نفراز نظامیان رژیم پهلوی را ترور نمود _ چند بمب گزاری و کشته و زخمی شدن چند نفر از مردم عادی تنها نتیجه فعالیت های شش ساله این سازمان می باشد……! حال سئوال بنده از اعضای سابق این سازمان از جمله مهندس لطف الله میثمی اینست که: جناب میثمی شما که از ایدئولوژی بنیان گزاران اولیه این سازمان دفاع می کنید وآنها را شهید می نامید بفرمائید این سازمان از بدو تاسیس تا فروپاشی چه خدمتی و یا خدماتی به مردم ایران نموده و یا چه اقدام سازنده ای در راه روند پروسه دموکراسی _ حقوق بشر و مردم سالاری درایران انجام داده است؟ مطالعه آموزنده ایی که در بدو تشکیل سازمان برای تدریس اعضا تدوین شده بود از جمله کتابهایی چون " راه انبیا راه بشر _ اقتصاد بزبان ساده _ شناخت وتکامل نشان می دهند که بنیان گزاران سازمان با سرهم بندی کردن وگزینش بخش هایی از تئوری های مارکسیسم _ لنینیسم و برخی از آموزه هایی از کتب مذهبی واسلامی ومخلوط کردن آن مبارزه و جنگ های انقلابی یک معجون بی شکل ومحتوایی را بوجود آوردند تا تنها بتوانند مشی مسلحانه خود تحت نام " جنگ وخون وشهادت " را تئوریزه وتدوین نمایند.
بهر روی سازمان مجاهدین بگونه ای کامل در سال 1350 فروپاشید و به بایگانی تاریخ پیوست. فرقه تروریستی رجوی _ دراواخرسال 1357 دراثربازشدن درب زندانها اعضای درجه دو وسه این سازمان پس از تحمل نزدیک به 7 سال زندان جملگی آزاد شدند و از ابتدای سال 1358 افرادی چون مسعود رجوی _ موسی خیابانی _ عباس داوری _ مهدی ابریشمچی _ علی زرکش و مهدی تقوایی دوباره این سازمان تاسیس نمودند _ شکل گیری دوباره این سازمان اما به هیچ وجه دنباله آن سازمان مجاهدین سابق نبود _ کتاب های آموزشی اولیه سازمان به کنار رفتند و خیلی زود رهبری فردی به رهبری جمعی " سانترالیسم دموکراتیک " مبدل گردید ومسعود رجوی خودرابعنوان رهبر سازمان مجاهیدن معرفی وتبلیغ نمود. نقش سازمان مجاهدین اولیه درتحولات 1979 _ گرچه دستگاه مافیایی تبلیغی فرقه تروریستی رجوی وبرخی از مزدوران وقلم به مزدان آن دراین وآنگوشه چنین تبلیغ دروغین را گهگاهی تکرار می کنند که " سازمان مجاهدین درتحولات 1379 نقش داشته اند! _ وصدالبته این یک دروغ بزرگ تاریخی است _ چراکه از سال 1350 بدین سو سازمان مجاهدین اصولا وجود خارجی نداشت و تمامی اعضای آن درزندان بسرمی بردند و ازهیچ گونه پایگاه مردمی نیز برخوردار نبود _ بنابراین درتحولات سال 1379 کوچکترین ردپایی درمیان مردم ایران ازاین سازمان به چشم نمی خورد _ گرچه کسانی که دوباره این سازمان را درسال 1358 فعال نمودند بی شرمانه ادعا می کنند که پیروان وادامه دهندگان همان سازمان مجاهدین اولیه بوده وتاریخچه شش ساله آن سازمان را به گونه ای رذیلانه به خود الصاق می کنند تا برای خود پرونده تاریخی قلابی تدوین نمایند. اصولا درتحولات 1357 هبچ یک از تشکل های فعال ونیمه فعال ومخفی دوران پهلوی حضور نداشتند _ بیاد می آورم در زمانی که رژیم پهلوی کاملا از هم فروپاشیده ومحمد رضا پهلوی خاک ایران را ترک کرده بود سازمان چریک های فدایی خلق که هیچ تحلیل درستی از شرایط آنروز ایران نداشت درروز بیستم بهمن ماه 1357 گردهمایی طرفداران خود دردانشگاه تهران رابااین شعار شروع وخاتمه داد که " ایران راسراسر سیاهکل می کنیم!" واین درحالی بود که رژیم پهلوی دوروز بعد یعنی درروز 22 بهمن 1357 کاملا از هم فروپاشید. فرقه تروریستی رجوی ازسال 1358 بدین سو تبلیغ وسازماندهی وعضو گیری را بااستفاده از شرایط آن دوران دردستور تشکیلاتی خود قرارداد و طی سالهای 58 – 60 توانست در دانشگاه ها ودبیرستان ها برخی از کارخانه ها وادرات دولتی وبخشی از ارتش ایران نیز افرادی را جذب تشکیلات خود نماید. عمده طرفداران جذب شده وفعالان این گروه اما ازمیان جوانان دبیرستانی _ دانشگاهی بودند _سهم طرفداران نوجوان دبیرستانی این گروه اما بسیار بود _ تعداد قابل توجهی نوجوان های ناآگاه واحساساتی وماجراجو جذب این گروه گردیدند که این گروه تروریستی از آنها بعنوان " ملیشیا " نام می برد _ بعدها بعد از شکست اینگروه در فاز سیاسی ورود به فاز نظامی ودرگیری همین نوجوانان احساساتی و نا آگاه اولین قربانیان این فرقه تروریستی گردیدند و صدها نفرآز آنها ازخرداد شصت بدین سودرعملیات تروریستی ویا دردادگاه های انقلاب بعلت اصرار برراه عملیات تروریستی وبمب گزاری به اعدام محکوم گردیدند. اولین خیانت فرقه تروریستی رجوی ایجاد شرایط ترور وناامنی وتسلسل خشونت درایران. بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی _ استبدادی پهلوی درسال 1357 برای مدت کوتاهی نسیم دلچسب آزادی سراسرایران زمین را نوازش داد _ بهار 58 که بهار آزادی لقب گرفت _ اولین بهاری بود که بوی آزادی می داد ازسال 1358 جامعه ایران باز شده بود _ همه جا مردم مشغول گفتگو وتبادل نظر درباره مسائل ایران بودند _ درب دانشگاه ها به روی اقشار مختلف مردم گشوده بود واین مراکز تبدیل به پایگاه های اطلاع رسانی وتبادل اندیشه شده بود _ هرروز خبراز تاسیس تشکل های تازه سیاسی _ صنفی وسازمان های غیر دولتی دررسانه ها منتشر می گردید این علائم نشان می داد که مردم ایران وارد دور جدیدی از حیات سیاسی خود گردیده اند _ بنظر می رسید مردم ایران درراه رسیدن به آرزوی صدساله خود یعنی آزادی ودموکراسی ومردم سالاری قرارگرفته اند گروه ها واحزاب مشغول عضو گیری وجذب نیرو برای خود بودند _ دانشگاه تهران حال وهوای یک مرکزاطلاع رسانی وتبادل اندیشه وافکار متفاوت گردیده بود _ دربهار سال 1359 اما خبر نه چندان دلچسبی جامعه را کمی تکان داد _ شورای انقلاب فرهنگی مصوبه ای راصادر کرد که دانشگاه ها ومراکز آموزشی باید برای مدتی تعطیل گردند! _ درهفتم اردیبهشت رئیس جمهور بنی صدر مامور شد تامصوبه شورای انقلاب فرهنگی رابه اجرا بگذارد _ محاصره دانشگاه تهران دراین روز و دستور تخلیه وتعطیل آن وبه طبع آن کلیه مراکز آموزش اقدامی موجه نبود _ واین سئول را درذهن متبادر می کرد که >>>>> آیا شبیه سازی انقلاب فرهنگی که تکرار تجربه ناموفق مائو تسه تونگ درچین بعد از انقلاب بود به چه علت وتحت چه عنوان ودلیلی می توانست وباید درجامعه ایران تکرار گردد؟….. آیا هدف از انقلاب فرهنگی تصفیه دانشگاه ها از اساتید ودانشجویان دگر اندیش بود؟ بهرروی انقلاب فرهنگی باعث شد تا کلیه دانشگاه ها ومدارس عالی از اردیبهشت 1359 تا سال تحصیلی 1362-1363 تعطیل گردند _ چنین اقدامی ضربه غیرقابل جبرانی به روند تحصیلی درایران وارد نمود که کم ترین نتیجه آن تصفیه وترک تحصیل ده ها هزار وکنارنهادن صداها استاد دانشگاه گردید که بیشترین این سرمایه های ملی خاک ایران راترک نمودند. در28 خرداد 1360 فرقه تروریستی رجوی که درفاز سیاسی باشکست کامل مواجه گردیده و ونتوانسته بود برخلاف پیش فرض هایش حتی یک نماینده به مجلس شورا وارد نماید پس از نزدیکی به بنی صدر رئیس جمهورقانونی ومنتخب تصمیم گرفت اوضاع سیاسی ایران رابرهم زند _ صدور اعلامیه شماره 25 سیاسی _ نظامی این گروه درتاریخ 28 خرداد 1360 را می توان درهمین زمینه مورد ارزیابی قرارداد _ درتاریخ سی خرداد 1360 درزمان ویژه جنگی (جنگ ایران وعراق) فرقه رجوی اعضا وطرفدارانش را درپی اعلامیه جنگی خود به درگیری با نیروهای نظامی وانتظامی فرستاد _ راه پیمایی طرفداران این گروه در روز سی ام خرداد گرچه درحین و به بهانه پشتیبانی کنارگذاشتن بنی صدر بوسیله مجلس انجام گرفت ولی درحقیقت اولین جرقه درگیری و شروع عملیات تروریستی این گروه با رژیم جمهوری اسلامی بود. با کلید خوردن این پروژه درحالیکه ارتش ایران درحال جنگ با نیروهای اشغالگرعراق بود شرایط خاص و ویژه ای رابرای رژیم جمهوری اسلامی به وجود آورد تا دریک حمله گسترده ضمن مبارزه با تروریست ها وبمب گزاران فرقه تروریستی رجوی حمله خود را گسترده تر نموده و تقریبا تمامی سازمان ها واحزاب وتشکل ها را را زیر ضربه قرار دهد _ البته لازم به یاد آوریست که ازبین تشکل ها وگروه ها واحزاب تنها گروه کوچکی منشعب شده از تشکیلات صدپاره شده سازمان چریک های فدایی خلق از این اقدام فرقه رجوی پشتیبانی نموده وبا آنها همگام وهمراه گردیدند _ از روز سی خرداد 1360 تا اواخر سال 1363 درکنار مسلئه جنگ _ ترور و تروریسم وجنایت سازمان یافته فرقه رجوی هم باعث ناامنی و جنگ وگریز دستگیری و اعدام شرایط بسیار خطرناکی برجامعه ایران مسلط وچیره گردید که مقصراصلی وبنیان گزار این دوره ترور وجنایت تنها سران فرقه رجوی بودند. خیانتی که سران این فرقه با ورود به فاز سیاسی به مردم ایران تحمیل نمودند درتاریخ معاصرایران همتا و نظیر ندارد و طبعا مردمی که حزب توده را بخاطر وابستگی به اتحاد جماهیر شوروی سابق به خیانت متهم نمودند با مشاهده اعمال ورفتار خائنانه این گروه مذهبی _ تروریستی تاریخچه حزب توده و اقدامات نادرست وتحلیل ها وموضع گیریهای غلط این حزب را فراموش نمودند. بهرروی _ فرقه خائن وبعدا مزدور رجوی با عملکردهای خیانتکارانه خود آنهم درزمان ویژه جنگی ضربه جبران ناپذیری به جنبش آزادیخواهی مردم ایران زد _ اقداماتی که درکنار جبران زیان های سیاسی منجر به کشته و زخمی ومعلول شده ده ها هزار ایرانی بین سالهای 1360/ 1382 گردید. پایان بخش نخست _ دربخش دوم نگاهی خواهم انداخت به شرایط کنونی فرقه خائن ومنفور تروریستی رجوی که به باور این قلم جنازه ای درسرد خانه تاریخ نام دیگری برآن نمی توان نهاد. به امید رقم خوردن هرچه زودتر صفحه آخرحیات روبه مرگ این فرقه یعنی آزادی اسیران ذهنی اردوگاه اشرف

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن