خانواده ها

نگاهی به دست آوردهای بست نشینی یک ساله خانواده های اسیران فرقه رجوی

با سپاس از همه مادرها و پدرها و فرزندان خانواده اسیران فرقه تروریستی رجوی که طی یک سال گذشته درشرایط ناامن عراق وبا امکانات اندک اما بااراده ای استوار کوس رسوایی بیشتر این گروه منفور رابربام جهان کوبیده و به این پروژه آزاد سازی سرعت بخشیدند. اندکی صبر سحر نزدیک است از بهمن سال گذشته که گروهی از خانواده های اسیران فرقه تروریستی به عراق سفر نموده و با بست نشینی درجلوی اسارتگاه اشرف خواهان دیدار با فرزندان واعضای خانواده شده اند یک سال می گذرد _ طی این مدت بنابرآمارها بیش از دویست نفر از اعضای خانواده ها از استان های مخالف ایران با مشکلات فراوان بار سفر بسته خود رابه عراق رساندند وبر یک خواسته انسانی تاکید ورزیدند: " ما خواهان دیدار فرزندان خود خارج از چهارچوب تشکیلات سرکوبگر فرقه رجوی وبیرون از اسارتگاه اشرف هستیم " خواسته این عزیران بسیار ساده و طبیعی است _ آنها نگران وضعیت فرزندان خود هستند که بیش از دودهه است که از آنها بی خبرند _ آنها نمی دانند فرزندان وافراد خانواده خود درحال حاضر درچه شرایطی هستند؟ آنچه باعث افزایش نگرانی این افراد شده است اینست که انها باتوجه به پرونده سنگین تبهکاری سران این فرقه بدین نتیجه رسیده اند که ممکن است این جنایتکاران در آخرین گام ها برای جلوگیری از جمع شدن بساط شیادی گروهی از این اسیران را دگربار همانند مرداد 88 به درگیری بانیروهای عراقی کشانده وبه کام مرگ بفرستند. البته گرچه چنین اقدامات ضدانسانی از طرف سردمداران این فرقه منفور دور از انتظار نیست _ بنا برخاطرات افرادی که طی شش سال اخیر از اسارتگاه اشرف گریخته اند _ دستگاه سرکوبگر این فرقه از سال 1367 بدین سو صدها نفر از اعضای ناراضی را به راه های گوناگون به کام مرگ فرستاده اند. نگاهی به دست آوردهای موفقیت آمیز تحصن یک ساله خانواده ها در جلوی پادگان اشرف یکم _ فرار تعدادی از اسیران طی یک سال اخیر بنابر اعلام مسئولین عراقی تعداد 20 نفر از اسیران فرقه رجوی توانستند علیرغم موانع و محدودیت های سرکوبگریانه دستگاه امنیتی فرقه از این پادگان تروریستی گریخته وخود رابه نیروهای عراقی ودنیای آزاد برسانند _ بنابراعلام همین منابع تعدادی از این افراد از شکنجه وسرکوب وزندانی کردن معترضان توسط دستگاه جنایتکار رجوی خبر دادند. دوم _ پشتیبانی مردم عراق از تحصن خانواده های اسیران از شش ماهه دوم این تحصن خبر آن در رسانه های عراقی بگونه ای کامل منتشر شد و درهمین راستا گروهی از فعالین حقوق بشر عراق به سرپرستی دکتر نافع عیسی کمپین پشتیبانی از خواست متحصنین را تشکیل داده وبه کمک این خانواده ها شتافتند. سوم _ حضور و تظاهرات صدها عراقی درجلوی پادگان تروریستی اشرف طی این مدت سه بار صدها عراقی درجلوی پادگان اشرف گرد هم آمدند وخواهان برچیده شدن هرچه زودتر این پادگان تروریستی بجامانده از دوران صدام معدوم گردیدند. چهارم _ رسیدن صدای خانواده ها به گوش اسیران و ترک خوردن هرچه بیشتر تشکیلاتی رجوی تشکیلات سرکوب فرقه رجوی که از این تحصن دچار سردرگمی وترس و وحشت گردید _ تلاش کرد با نصب بلند گوهای فراوان و پخش موزیک وارسال پارازیت شاید بتواند مانع طنین افکن شدن صدای خانواده ها درپادگان گردد واین عمل به درستی نشان داد که این صدا دراین اسارتگاه منعکس گردیده است. پنجم _ واکنش عصبی و کور و دیوانه وار دستگاه سرکوبگر رجوی علیه تحصن خانواده ها سرکرده فرقه رجوی که درابتدا فکر می کرد که تحصن این خانواده ها کوتاه مدت است تصمیم گرفت گروهی از اسیران را به صحنه آورده تا اعضای خانوده های خود را با عنوان هایی چون " نامادری " و" نا پدری " وغیره انکار نمایند ولی با مقاومت وایستادگی و تداوم تحصن خانوده ها دستگاه سرکوبگر فرقه رابه واکنش های جنون آمیز کشانید _ مامور اطلاعات! خواندن خانواده ها نشان اوج درماندگی و شکست و عصبیت این فرقه را نشان داد. ششم _ فاز درگیری با خانوده ها پس از تداوم قهرمانانه خانواده ها وپیوستن خانواده های بیشتر از سراسر ایران سرکرده فرقه رجوی که به نهایت عصبیت سردرگمی رسیده بود به میدان آمد و اینفرد دیوانه دستور تهاجم به خانوداه ها را صادر کرد _ وبهمین دلیل تعدادی از اسیران معلول ذهنی با تیروکمان و گلوله های خطرناک فلزی به تجمع خانوداه ها حمله نمودند _ که صدالبته چنین عملیات جنایتکارانه ای با آگاهی رسانی متوقف شد و سرپرستان وحامیان این فرقه آنها را از سرانجام تداوم چنین اقداماتی آگاه ساختند _ انتشار مدارک این عمل رذیلانه در رسانه ها باعث نمایان شدن چهره دیگری از این جنایتکاران تروریست گردید. هفتم _ نمایان شدن منزلگه آخر جمع شدن بساط شیادی فرقه رجوی درعراق درسال 2011 از ورای آنچه مسئولین عراقی اعلام کرده اند وافکار عمومی مردم عراق نیز از آن پشتیبانی می کند زمان جمع شدن اسارتگاه فرقه رجوی درعراق هم اکنون بسیار نزدیک گردیده است _ طی دوسال اخیر دولت عراق بادستگیری تعدادی از تروریست ها ی وابسته به بقایای حزب بعث و سازمان القائده مدارکی به دست آورده که از شرکت فرقه تروریستی رجوی و مزدورانش درعراق حکایت دارد _ چنین مدارکی هم اکنون درمراجع قضایی عراق دردست بررسی است _ وطبعا این خود شروع خوبی برای تحت تعقیب قرار دادن و دستگیری سران ترور وشکنجه گران و بازجویان مستقر دراین قرارگاه تروریستی خواهد بود _ بهرروی انچه مسلم است طی سال میلادی جاری بساط شیادی این گروه تروریستی در کشور عراق جمع خواهد شد _ اخراج سرکرده فرقه رجوی (مسعود تکریتی) و 32 تن از اطرافیانش از کشور اردن وفرارمخفیانه آنها به جزیره ای در قطب شمال (جزیره ایسلند) دلیل دیگری براین واقعیت است که نفس این فرقه منفور به شمارش افتاده و خانواده های اسیران وقربانیان ترور درآینده نه چندان دور شاهد دستگیری سران این فرقه توسط پلیس بین المللی خواهند بود. دولت عراق و مسئله مهم برخورد مثلث تروریسم رجوی _ بقایای صدام _ القائده در آن کشور پس از سقوط رژیم جنایتکار صدام حسین (ارباب وهمخون رجوی) درسال 2003 که پایگاه تروریستی اشرف درعراق زیر نظر وتحت حمایت دولت امریکا قرارگرفت _ پایگاه اشرف با موافقت امریکا به مرکزی تبدیل شد برای آموزش تروریست های القائده و بقایای صدام _ و همچنین اموزش نوجوانان بیکار عراقی توسط فرقه رجوی برای انجام عملیات انتحاری درعراق _ طی سال های 2003 / 2008 صدها هزار نفر از مردم عراق درعملیات جنایتکارانه تروریستی که از این پایگاه حمایت مالی _ لجستیگی می گردید به خاک وخون کشیده شده وجان باختند. بنابراین دولت وارتش امریکا وسران فرقه رجوی مسئولیت مستقیم در جنایات وکشتارها وعملیات تروریستی درشهرهای عراق دست کم طی سالهای 2003/2008 می باشند ودولت عراق می تواند وباید مدارک ومستندات دراین مورد را دراختیار شورای امنیت سازمان ملل قراردهد تازمینه پاسخگویی مسئولین امریکایی و سران فراری فرقه رجوی در دادگاه رسیدگی به جنایات سازمان یافته فراهم گردد. گام های دیگری که دولت عراق درراستای مقابله با ترور وتروریسم در آنکشور باید بردارد جمع کردن هرچه زودتر پایگاه تروریستی عراق جدید دراستان دیالی می باشد _ مسئولین عراقی باید در دراین راستا ضمن حمایت وپشتیبانی کامل از خواست خانواده اسیران _ کلیه خطوط تلفنی این پایگاه تروریستی را کنترل نماید _ ارسال پارازیت جهت مختل کردن سیمای رذالت ودروغگویی فرقه رجوی و ایجاد و نصب دیش های ماهواره ای و تقویت کننده جهت دریافت کانال های ماهواره ای مستقل دراین راستا می توانند کارساز باشند. دولت عراق باید به این نکته توجه نماید که دراختیار گذاشتن دوسال فرصت دراختیار دولت امریکا واسرائیل وفرقه رجوی جهت ترک این پایگاه تروریستی کافی است واکنون وقت عمل می باشد _ شما تنها قول داده اید که این اسیران نگون بخت ودرمانده را به کشور هایی که امنیت جانی شان به خطر افتد اخراج نکنید که این البته قراردرمورد بدنه تشکیلات نگاهی است انسانی (گرچه نباید این موضوع شامل سران و شکنجه گران _ بازجویان و رهبران ترور گردد) است ولی جمع کردن اسارتگاه اشرف باید با قاطعیت وعمل همراه باشد. شما یک دولت مستقل وبرخواسته از رای اکثریت مردم عراق هستید وبنابراین باید دربرخورد با فرقه تروریستی رجوی وامریکا واسرائیل دراین مورد باید محکم بایستید ومصوبه های دولت ومجلس را به اجرا بگذارید _ امریکا واسرائیل اگرراست می گویند و نگران سرانجام این اسیران هستی باخته ودرمانده و درحال مرگ هستند باید فورا این گله های تروریست گر و از رده خارج رابه کشورهای خود منتقل نمایند _ به امریکایی ها واسرائیلی ها این را صریح وروشن بگوئید وبه انها جهت انتقال این پایگاه فرصتی دو تا سه ماهه بدهید واخطار کنید که درصورتیکه طی این مدت این اسارتگاه را تعطیل نکنید دولت وارتش عراق برای جمع کردن این اردوگاه بجا مانده تروریستی از دوره صدام بهر طریق ممکن عمل خواهد کرد که درآنصورت مسئولیت عواقب اقدام ها بعهده شما خواهد بود. زمان آنست که دولت عراق برای نشان دادن استقلال وحاکمیت قانون کلیه اقدامات لازم درباره جمع نمودن این پایگاه تروریستی در دستور کار قرار داده ودربرابر امریکایی های تروریست پرور بایستید _ دست پیدا وپنهان امریکا واسرائیل از فرقه تروریستی رجوی راباقاطعیت قطع کنید واجازه ندهید بیش از این امریکا واسرائیل درامور داخلی شما نفوذ ودخالت نمایند…… نتیجه = همه شواهد وقرائن نشان می دهند که آزادی اسیران فرقه رجوی _ جمع شدن اسارتگاه اشرف و تحت تعقیب قرارگرفتن سرکردگان جنایتکار وخائن وفراری این فرقه منفور نزدیک ونزدیک ترشده است _ برتلاش های خود دراین باره شدت بخشیم.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا