لیست گروههای تروریستی

نگاهی به حذف و یا ابقای فرقه رجوی از لیست ترور امریکا

نام فرقه تروریستی رجوی از سال 1997 در لیست گروه های ممنوعه وزارت امور خارجه امریکا قرار گرفته وطی این مدت هرساله در بازنگری ها ابقا گردیده است. درباره اینکه این لیست برپایه چه معیارهایی تهیه و تدوین می گردد نیاز به کندوکاو جامع وکاملی است که از حوصله این نوشتار خارج است _ ظاهر امر نشان می دهد که وزارت امورخارجه امریکا گروه هایی را دراین لیست قرارداده که برای رسیدن به خواسته های خود از ابزار خشونت و ترور و زور استفاده می نمایند. امریکا گروه هایی چون حماس، حزب الله لبنان وفرقه رجوی وپژاک را دراین لیست درکنار هم قرار داده است. فرقه تروریستی رجوی سالهاست با صرف هزینه های فراوان که از منابع مزدوری برای صدام درکشتن ایرانیان پس انداز کرده وهمچنین کمک های عربستان سعودی واسرائیل را دراین راه صرف کرده است. گرچه طی این چهارده سال این کوشش ها ادامه داشته ولیکن از سال 2003 وپس ازسقوط حکومت صدام ارباب وهمخون این گروه ومطرح شدن اخراج این گروه ازعراق شدت گرفته است. درمدت هشت سال دولت جنگ طلب بوش پسر تلاش فرقه رجوی برای خروج از لیست ترور بی نتیجه بوده ولیکن این گروه منفور تروریستی همچنان با صرف هزینه های کلان به این جد وجهد ادامه داده است. وسرانجام همین هزینه کردن ها باعث تحت تاثیرقراردادن یکی از دادگاه های فدرال امریکا گردید واین دادگاه در سال 2010 از دولت امریکا خواست ظرف شش ماه درمورد وجود این گروه درلیست تروریستی باز بینی نماید _ ادعای این دادگاه درصدور این حکم چنین بود که دولت های امریکا فرصت کافی به این گروه تروریستی نداده اند تا از خود درباره تروریست بودن دفاع نمایند! گرچه جنبه سیاسی این حکم برجنبه حقوقی آن با توجه به روابط غیر دوستانه و خصمانه بین دولت های ایران وامریکا واسرائیل می چربد ولیکن باتوجه به جنبه اندک حقوقی این حکم باید از کسانی که چنین حکمی راصادر کرده اند سئوال نمود که به راستی چه تغییری درماهیت و عملکرد این گروه تروریستی طی این سالها رخ داده است؟ فرقه رجوی باشیادی ودروغ ادعا دارد که از سال 2001 اقدامات تروریستی خود را به کنار نهاده است ولی حقایق و رخداد های پیرامون این گروه این ادعا را مردود می دارد. فرقه تروریستی رجوی گرچه درسال 2003 مجبور گردیده خود را به عنوان بخشی از مزدوران جنگی صدام به امریکا تسلیم نموده واسلحه های خود را مسترد دارد ولیکن مستنداتی وجود دارند که نشان می دهد طی این سالها نه تنها هیچ تغییر ماهوی درنگرش این گروه رخ نداده و همچنان بعنوان یک خطر بالقوه و بالفعل به حساب می آید. درسال 2003 درحمله نیروهای ضد تروریست دولت فرانسه به خانه های تیمی این گروه که با گزارش اف.بی.آی ممکن گردید ازاین خانه های تروریستی 7 میلیون دلار و150000 یورو پول کثیف واسلحه انفرادی ونقشه حمله به سفارت خانه های ایران وهمچنین طرح حذف مخالفین واعضای جداشده این گروه بدست آمد. خود سوزی تشکیلاتی 20 نفر از طرفداران این گروه که منجر به کشته شدن دونفر و معلول گردیدن بیش از ده نفر گردید بخاطر اعتراض به دستگیری مریم قجر بی شک یک عمل تروریستی محسوب می گردد. همچنین گزارش پلیس فدرال امریکا(F.B.I) که مورد تائید سازمان امنیت آلمان قرارگرفته نشان می دهد این گروه تروریستی دست کم تاسال 2004 طرح نقشه های تروریستی را دردست اقدام داشته است. کارزار تبلیغی فرقه تروریستی رجوی درسال 2011 ازحدود سه ماه پیش که یکی از مسئولین دولت امریکا اعلام کرد که آن دولت نظرخود درباره ابقا ویا حذف نام گروه تروریستی از لیست سیاه گروه های ممنوعه اعلام خواهد کرد فرقه رجوی باصرف میلیونها دلار جهت برپایی نمایش های تبلیغی با شرکت سیاستمداران مزد بگیر امریکایی هزینه کرده است تا شاید بتواند بر تصمیم دولت امریکا اثربگذارد. گرچه درظاهر امر چنین بنظر می رسد پرسه زدن اعضای اینگروه در کنگره امریکا جهت خرید رای وجلب توجه تنی چند از نمایندگان گنگره عملی از طرف اینگروه باشد ولیکن بدون تردید درپشت این حرکت ها دست های دولت اسرائیل و جنگ طلبان حافظ منافع آن کشور در امریکا به خوبی نمایان است و لذا این تلاش ها را باید سیاسی ودرچهارچوب روابط بین دولت های ایران وامریکا واسرائیل قلمداد کرد. آیا چنین اقداماتی به نتیجه خواهد رسید ونام این گروه از لیست ترور خط خواهد خورد؟ به باور این نویسنده اگر تصمیم گیری دولت امریکا با زمینه حقوقی اتخاذ گردد نتیجه منفی است و ابقای نام این گروه همانند 14 سال گذشته درلیست تروریست ها تکرار خواهد گردید. افکار عمومی ایرانی ها دراین مورد چه می گوید؟ دولت ایران دراین مورد سکوت کرده است و نخبگان فکری داخل ایران هم ضمن بی اعتنایی به چنین نمایش هایی بارها مواضع صریح وروشن وکلی خود را درمقابل این گروه منفور تروریستی اعلام نموده اند _ قشرجوان وآگاه ایران نیز ضمن مخالفت با حذف نام این گروه دررسانه های اعلام کرده اند. ایرانیان برون مرز نیز عموما مخالفت خود بااین تصمیم را ابراز نموده وآنرا نوعی ایجاد مانع درراه پروسه گذار به سوی دموکراسی ارزیابی کرده اند _ اعضای سابق این گروه نیزاز مخالفان جدی چنین تصمیمی هستند _ اگر بخواهیم بحث ها ونظریات ارائه شده طی چندماه اخیر درجوامع حقیقی ومجازی را جمع بندی ودرکنار هم قراردهیم بدین نتیجه می رسیم که افکار عمومی ایرانی ها درمجموع مخالف حذف نام فرقه رجوی از لیست گروه های ممنوعه می باشد. ابقا ویا حذف نام فرقه تروریستی رجوی ونتایج حاصله از آن… یکم _ حذف فرقه رجوی از لیست تروریست ها درصورتیکه نام این گروه از لیست گروه های تروریستی حذف گردد نشان دهنده این حقیقت است که درامریکا با هزینه کردن دلار همه کار می توان کرد ازجمله جابجایی گروه های تروریستی که خطری بزرگ برای امنیت جهان محسوب می گردند _ چنین تصمیمی البته تنها این نتیجه رابرای این گروه دربردارد که بادست باز تری به تکدی گری وپولشویی وکارهای خلاف درامریکا دست بزند _ گرچه اینگونه خلاف کاریها وتبهکاری های این فرقه درامریکا هیچگاه با موانع جدی روبرو نبوده است _ تلاش های تروریست سرشناسی چون علیرضا جعفرزاده _ علی صفوی و حسن داعی السلام وسونا صمصامی و… طی این سالها درامریکا بخوبی موید این ادعاست. بنابراین تا آنجا که به عموم ایرانیان مربوط می شود چنین اقدامی بیشتر از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد یک زد وبند سیاسی است که سر نخ آن دردست اسرائیل وجنگ طلبان امریکایی است که نه تنها هیچ تغییری درنگرش ایرانی ها نسبت به این گروه ایجاد نخواهد کرد بلکه باعث زنده شدن خاطرات تلخ کودتای 28 مرداد توسط امریکایی ها خواهد گردید. دوم _ ابقای فرقه رجوی درلیست تروریست ها ابقای این گروه درلیست تروریستی ابقای این گروه درلیست نشان دهنده استقلال دولت امریکا درتصمیم گیری و احترام به افکار عمومی ایرانیان به حساب خواهد آمد _ گرچه بنظر می رسد چنین تصمیمی درکوتاه مدت هیچ اثری برروابط غیردوستانه دولت های ایران واسرائیل وامریکا نداشته باشد ولیکن حداقل نتیجه اینست که هیمه ای برای افزودن به تخاصمات بین طرفین نخواهد افزود. آیا بین بازنگری امریکا درمورد لیست ترویست ها با جمع آوری اسارتگاه اشرف درسال 2011 پیوندی برقراراست؟ گرچه درنگاه کلی این رخدادها یکی درواشنگتن ودیگری درعراق روی می دهند ولیکن اگر از پوسته ظاهری این دوماجرا گذرکنیم درخواهیم یافت که این دوموضوع چندان هم بهم بی ربط نیستند _ درهردومسئله پای امریکا وفرقه رجوی درمیان است بااین تفاوت که درموضوع حذف ویا ابقا درلیست تروریستی تصمیم گیرنده دولت امریکا ودر مسئله جمع آوری اشرف تصمیم دولت منتخب آنکشور می باشد _ بنابراین نقش امریکا درمسئله سرانجام اسارتگاه اشرف نقش میانجی گری بین طرفین می باشد _ پادرمیانی لورنس جی باتلر دیپلومات امریکایی ومشاور فرمانده نظامی نیروهای امریکایی درعراق درگفتگو باسران فرقه رجوی جهت حل مسالمت آمیز معضل اشرف پس از هفت بار گفتگو تاکنون به نتیجه نرسیده است _ گرچه این وساطت ها همچنان ادامه دارد ولیکن همانگونه که دیپلمات امریکایی هشدار داده زمان به سرعت درحال طی شدن است و سران این فرقه برای قبول طرح امریکا مبنی برانحلال فرقه وجابجایی تا اخراج نهایی فرصت چندانی ندارند. گرچه به نظر می رسد که سران این فرقه برخواست غیرحقوقی وغیرقانونی خود جهت ماندن درعراق پای می فشارند ولیکن درنهایت باتوجه به ضرب العجل دولت عراق مجبور خواهند شد طرح امریکا را پذیرفته و بدان گردن نهند زیرا نیروهای امریکایی درحال ترک عراق هستند و بهمین دلیل به سران این فرقه هشدار داده اند که درصورت رد طرح امریکا مسئولیت هرمشکلی درمورد چگونگی سرانجام این اسارتگاه مستقیما به عهده سران این فرقه می باشد. بنابراین سران فرقه رجوی باید بین خدا وخرما یکی را انتخاب کنند یا خروج از لیست تروریستی ویا اصراربی مورد برماندن غیرقانونی درعراق _ نمی شود درعین گردنکشی وباج خواهی وتهدید تروریستی درخواست حذف ازلیست ترور را دنبال کرد. بنده بعنوان نویسنده این سطور که این دوموضوع را با جدیت دنبال کرده ام بدین نتیجه رسیده ام که امریکا هم اکنون چماق وهویج را به سران فرقه رجوی نشان داده است ومنتظر جواب است یا قبول طرح انحلال وجابجایی واخراج از عراق ویا حذف از لیست گروه های ممنوعه ترور. هم اکنون درباره هردو موضوع گفتگوهای فشرده ای درعراق وامریکا درجریان است و به زودی نتایج آن نمایان خواهد گردید _ لذا درصورتیکه امریکا به حذف نام اینگروه اقدام کند حتما درمقابل قبول طرح خود درعراق با سران اینفرقه به توافق رسیده است و اگر همچنان این گروه را درلیست ترور منگنه نماید نشان شکست گفتگوها درمورد چگونگی سرانجام اسارتگاه اشرف است. بنابراین باید چند هفته دیگر صبر کرد تانتیجه این گفتگوها به آگاهی عموم برسد _ امیدوار باشیم وبکوشیم اسارتگاه اشرف دریک پروسه مسالمت آمیز جمع گردد و اسیران وگروگان های رجوی آزاد گردیده وبه آغوش جامعه آزاد وخانواده های چشم براه خود بازگردند.. نتیجه = شمارش معکوس فروپاشی کامل فرقه تروریستی آغاز گردیده وبه زودی همگان شاهد آخرین پرده این تراژدی غم انگیز بوده وآزادی اسیران را جشن خواهیم گرفت _ چنین پیروزی شگفتی ممکن نشد مگر به هممت وایستادگی ده ها پدر و مادر کهنسال و اعضای خانواده های اسیران رجوی که درشرایط ناامن عراق وبا کمترین امکانات باتحصن درمقابل اسارتگاه اشرف این رخداد ظاهرا غیرممکن را ممکن نمودند _ بردستان این پدران ومادران باید بوسه زد که شرایط آزادی فرزندان خود از چنگ گشتاپوی فرقه رجوی وجمع شدن این بساط شیادی درعراق را ممکن نمودند… سحر نزدیک است………

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا