نگرش و تاملی بر انتقال دومین گروه از عناصر مجاهدین به کمپ ترانزیت

در مقالات آذرماه و دی ماه مندرج در سایت نجات در باره گزینه خروج مسالمت آمیز از اشرف اشاره کردم: " حال سران مجاهدین در برابر یک انتخاب حیاتی و سرنوشت ساز قرار گرفته اند یا میبایست در گفتگو با آقای مارتین کوپلر مسئول همیاری سازمان ملل درعراق دست از لجبازی کودکانه بردارند و به راهکارهای طرح شده از جانب ایشان مبنی بر خروج مسالمت آمیز از خاک عراق و تخلیه اشرف احترام گذاشته و آن را بپذیرند یا اینکه مسئولیت و پیامدهای ناگزیر و اجتناب ناپذیر آن را بر عهده گیرند. سران مجاهدین به خوبی میدانند و آگاه هستند آقای مارتین کوپلر دوهفته پیش درجلسه ای در دفتر نخست وزیر عراق اقای نورالمالکی درحضور نمایندگان کشورهای اروپایی به دونکته مهم اشاره کرد 1ـ احترام به حاکمیت ملی وتصمیمات دولت عراق جهت حل این معضل 2ـ تاکید براین نکته که " هرکس در هرکشوری زندگی می کند باید به قوانین آن احترام گذاشته وگردن نهد. معنای سخنان آقای کوپلر برای همگان و سران مجاهدین روشن است. اجماع جهانی به خصوص دیدگاه و نقطه نظرات مقامات امریکایی در هماهنگی با دولت و ارتش عراق هیچ جای تردیدی برای رهبر عقیدتی مجاهدین باقی نمیگذارد که فرقه ی مجاهدین در شرایط کنونی همچون یک معضل و مشکل در پیشبرد سیاست و خط مشی منطقه ای بشمار میایند و سران مجاهدین بایستی ضمن احترام به حق حاکمیت دولت قانونی و منتخب ملت عراق نسبت به تخلیه اشرف به شکلی مسالمت آمیز و تحت نظارت سازمان ملل در تاریخ تعیین شده از سوی دولت عراق اقدام نمایند. "
"… جای دارد به خانم مریم عضدانلو و سایر رهبران مجاهدین گوشزد کرد که تا وقت باقی است دست به انتخاب بزنند از مسعود رجوی کاملا فاصله بگیرند با زیر تیغ بردن ذهن بیمار وی به ضرب الاجل دولت دموکراتیک عراق احترام گذاشته و به راهکار تخلیه ی مسالمت آمیز اردوگاه اشرف بیندیشند. در لحظات حساس کنونی، خانواده ها در سراسر ایران و دنیا در انتظار در آغوش کشیدن عزیزان و فرزندان تحت اسارتشان در اشرف هستند. آدمی گاه در پیچ های حساس تاریخی قرار می گیرد انتخاب و تصمیم نهایی مرز زشتی و نیکی را مشخص می کند چه خوب است که خانم مریم عضدانلو و سایر سردمدارن مجاهدین با فاصله گرفتن از ذهن بیمار مسعود رجوی در مسیر رهایی و نجات افراد در اسارتگاه اشرف قرار بگیرند. تنها گزینه ی منطقی در شرایط کنونی تخلیه ی داوطلبانه ی اشرف و احترام به تصمیم دولت و ملت عراق است." در رابطه با محتوای مقالاتم (مندرج در سایت نجات) مبنی بر ارائه راهکار به سران مجاهدین و رهبر عقیدتی آن مبنی بر تصمیم گیری فوری در رابطه با اقدام به خروج مسالمت آمیز عناصر مجاهدین از اشرف به مثابه یک گزینه منطقی و معقول، یکی از اعضای جدا شده مجاهدین (عضو سابق شورای مرکزی و ستاد اطلاعات) طی گفتگو با من ضمن نگاه انتقادی به طرح و پیشنهاد چنین راهکاری به رهبری مجاهدین سخت معتقد بود مجاهدین و سران آن هرگز از اشرف خارج نخواهند شد حتی اگر مجبور شوند تا دست به خودکشی دسته جمعی بزنند او بر چفت و بست محکم ساختار تشکیلاتی مجاهدین و نقش اتوریته و کاریزمای مسعود رجوی تاکید داشت و اینکه عناصر مجاهدین در اشرف کاملا تحت سیطره ی رهبر عقیدتی هستند و موضوع خروج آنان از اشرف امری ناشدنی و محال است.
ضمن تاکید بر نادرست بودن پیش بینی ایشان توضیح مبسوطی در باره ی تاثیر شخصیت در جریان ها و فرآیند های سیاسی به خصوص نقش بنیادین و تعیین کننده رهبر عقیدتی و لیدر در ساختار فرقه ای دادم و تصریح کردم وی در تحلیل و پیش بینی خود از یک امر مهم غافل مانده است اینکه در تحلیل و آنالیز مسائل و رویدادهای سیاسی بویژه در چارچوب گروهها و سکت های مذهبی و سیاسی چون مجاهدین صرفا نبایستی به قوانین عام، عوامل و شرایط تصمیم گیری سیاسی ذهن را معطوف نمود و برای تحلیل واقع بینانه میبایست به فاکتورهای روانی نیز اهمیت وافر داد. چرا که پرداختن و اهمیت دادن به فاکتورهای روانی شخصیت در تصمیم گیری کلان و استراتژیک اتخاذ شده از سوی رهبران گروهها و فرقه هایی چون مجاهدین نقش مهمی دارند. دلیل مشخصی که برای ایشان آوردم لحن کلام مسعود رجوی و تن صدای وی در سخنرانی دی ماه بود که به سهولت می شد حدس زد رهبری مجاهدین کاملا در حالت تدافعی قرار گرفته است و بشدت در آشفتگی و بن بست خود را حس می کند. دقت و تامل در سخنان مسعود رجوی که 10 دی ماه از سیمای مجاهدین پخش شد یاس، دلهره و ترس مسعود رجوی را در هنگام تحلیل مسائل روز بوضوح نشان می داد تن صدا و لحن کلام وی گویای این امر مشهود بود. کافی ست کمی شم و تیزبینی در روانشناسی شخصیت افرادی همچون رجوی داشت تا فرض ها و گمانه زنی ها به واقعیت بپیوندد.
بر این اساس پیش بینی کردم به دلیل ضعف مفرط شخصیتی قابل مشاهده و وضوح فاکتورهای روانی شرح داده شده در شخصیت مسعود رجوی عناصر فرقه مجاهدین بزودی تسلیم شرایط موجود شده و انتقال افراد مستقر در اشرف به کمپ موقت ترانزیت طبق شرایط و مفاد توافق نامه 25 دسامبر انجام خواهد پذیرفت.
اما ایشان (دوست جدا شده) همچنان بر تحلیل خود اصرار داشت تا اینکه از وی خواستم حال که دیدگاه و پیش بینی مرا نمی پذیرد در رابطه با موضوع انتقال و یا عدم انتقال افراد از اشرف به کمپ موقت ترانزیت سر یک شام شرط بندی کنیم که ایشان پذیرفت. چندی بعد اولین گروه از افراد مجاهدین به کمپ موقت ترانزیت منتقل شدند دوست جدا شده ضمن توجیه این موضوع باز تاکید داشت رهبران مجاهدین بازی را به هم میزنند و زیر بار تعهدی که به سازمان ملل و مقامات دولت عراق داده اند، نخواهند رفت و از نظر ایشان صرفا اعزام اولین گروه از افراد به کمپ موقت ترانزیت یک تاکتیک پیش بینی شده از سوی سران مجاهدین بود تا اشرف را همچنان حفظ کنند. اما در کمال ناباوری وی در خبرگزاری ها و از جمله بخش فارسی بی بی سی گزارش داده شد که دومین گروه از مجاهدین نیز به استعداد چهار صد نفر به کمپ موقت ترانزیت علیرغم همه مانع تراشی ها و سنگ اندازی های رهبری مجاهدین منتقل شدند. همانگونه که در مقاله ی " اسطوره پنداری مجاهدین نافی ذهن دموکراتیک " تاکید داشتم:
"… حال مسعود رجوی و مجاهدین در باتلاق اشرف گیر افتاده اند. خروج ناگزیر بردگان فکری مستقر در اتوپیای خیالی و دروغین اشرف و انتقال آنان به کمپ موقت ترانزیت و فضای آزاد که امکان و زمینه دیالوگ با دنیای پیرامونی برای عناصر مجاهدین میسر خواهد شد این روزها همچون کابوسی ست که خواب راحت را از مسعود رجوی و سایر رهبران فرقه ی مجاهدین ربوده است." رهبر عقیدتی مجاهدین علیرغم تلقین ها، القائات و آگراندیسمان نادرستی که از خویش در ذهنیت عناصر مجاهدین در محدوده بسته و تنگ اشرف از خود به تصویر کشیده بود فردی ضعیف النفس، ترسو و بزدل و حال کاملا به لحاظ روانی در وضعیت تدافعی قرار دارد پس بزودی شاهد و نظاره گر فروپاشی دنیای تاریک و سیاه مجاهدین خواهیم بود.
در زمانه ای که بسر می بریم "عصر انفجار اطلاعات و عقلانیت انتقادی " بر همگان و اندیشمندان دنیای مدرن به اثبات رسیده است مدینه ی فاضله ی مجاهدین توهمی بیش نبود و اتوپیای خیالی رهبر عقیدتی مجاهدین صرفا چیزی جز نمایش دردناک یک ذهن بیمار نیست.
آرش رضایی

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن