اعضاء جداشده از فرقه رجوی

حضور داعش در شمال عراق خاطرات تلخی را برایم زنده کرد

در دنیای سیاست هرآنکس که دستی درآن داشته باشد لابد شنیده است که " ازروی آتش نباید پرید وبایستی دل به آتش زد وازآن عبورکرد " و یا " ازروی تضاد نباید پرید بل باید شجاعانه به آن ورود و حلش کرد " این قواعد دقیقا شامل حال ما جداشدگان ازفرقه تروریستی و بدنام رجوی بوده وبه عینه صدق میکند.  پس به تبع اصل لایتغیر " انسان مسول است وپاسخگو" شخصا اعتقاد عمیق دارم قانونمند هیچیک ازجداشده های ازتشکیلات مافیایی رجوی متعاقب کندن وجداشدن ازباورهای القاء شده پیشین خود نمی توانند  پی زندگی عادی شان بروند ومطلق به اعمال سابق خود وفرقه ای که درآن سالیان بودند بی تفاوت بوده واحساس مسولیت نداشته باشند. به همین خاطراست که مقوله عناصر" جداشده " ازفرقه رجوی بسیار پرهیاهو وپرحاشیه است وبی جهت نیست که شخص رجوی درمقابل هجمه روشنگری جداشدگان علیه مناسبات مافیایی خود آنان را ترورفیزیکی ویا شخصیتی کرده ویا بی محابا آنان را به فحش وفضیحت واهانت گرفته وناجوانمردانه برچسب مزدور و منتسب به جمهوری اسلامی ایران میدهد چرا که بدین صورت بتواند از زیر روشنگریهای مقتدرانه جداشدگان وانبوه انتقادات وسوالات مرسوم و از بدیهیات آنان فرارکرده و پاسخگونباشد.
چند مدتی بود که تلاش داشتم دیگر ویدئوهای منتشره قتل و کشتار و تجاوز به نوامیس مردمان عراق وسوریه بتوسط عناصر وحشی برآمده از قهرتاریخ گروه داعش موسوم به حکومت اسلامی! را دراینترنت ویوتیوپ نبینم وآزرده نشوم  وحتی اخبارش را دنبال نکنم ولیکن به اقتضای مسولیتم وعلاقه ام به امور و جریانات سیاسی (البته اگربشود جریانات مربوطه را سیاسی نامید!!) وخصوصا وجه تشابه تروریستهای داعش ومجاهدین درزمینه قتل و کشتارمردمان بیگناه لاجرم می باید که موضع بگیرم وبه روشنگری بپردازم.
این روزها حضور داعش درشمال عراق ازموصل وتکریت گرفته تا سلیمان بگ وطوزخرماطو وجلولا خیلی پررنگ شده و فیلم هایش دراینترنت وحتی دررسانه های ملی ایران مکررا پخش وارائه داده می شود که چگونه عناصر وحشی داعش بطرز وحشتناکی مردمان بومی و غیرنظامی آن مناطق را به رگبارمی بندد وکشتارمیکند ویا با خودروهای خود ناجوانمردانه زیرمیگیرد ویا اسرای بیدفاع را  با سنگدلی سرمی برد. شخصا دلم به حال مردمان شریف آن دیاربسیار می سوزد واحساس میکنم بسیار مظلوم واقع شده اند چرا که پیشترازآن یکبار نیز دردهه 1370 بتوسط صدام و ارتش خصوصی اش که متشکل ازنیروهای رجوی بودند مورد تاخت و تاز و کشتار قرارگرفته بودند.
 هنوز صدای فرمان مریم رجوی درگوشم بطور مشمئزکننده ای طنین دارد " با تانکها و خودروها از روی مزدوران عراقی (مردمان عادی وعشایربی سلاح وبیدفاع طوزخرماطو)عبور کنید و زیربگیرید و گلوله ها وفشنگهایتان را برای پاسداران ایران نگهدارید "
هنوزفرمان شهره (عین الیقین) ازفرماندهان فرماندهی محورافسانه (حمیده شاهرخی) خطاب به گردان تانک جمال ناطقی برایم آزاردهنده است که برغم اینکه گلوله های تانک روی مردم ومسجد محله کفری فرود می آمد اصرارداشت شلیک ها را بی وقفه ادامه بدهند.
هنوز یادم نرفته که به فرمان همین مریم رجوی اسرایی که عشایرعراقی بودند ازمردمان محروم طوزخرماطو تحویل قوای سرکوبگر صدام داده می شدند و بلافاصله جهت زهرچشم گرفتن ازمردم درمیادین شهراعدام میشدند.
هنوزیادم نرفته که درروزسیزده بدرعید سال 1370 یکان توپخانه به فرماندهی احمد وشاق ضمن دعوت ازیکان مهندسی ما برای دورهم بودن وسبزی پلوماهی خوردن ازبرای تفریح خود با به خط کردن چند قبضه توپ 122 م.م به قول خودش به میان پاسداران  ونیروهای میهنی کردستان عراق (طالبانی) دستورآتش میداد که درواقع گلوله های توپ روی مردمان محروم وستمدیده کفری ومنطقه فرود می آمد وکریم گرگان (یحیی نظری) فرمانده مستقیم خودم دراعتراضم به اعمال ضدانسانی یکان احمد وشاق به من اخطارداد که خودم را قاطی این مسایل نکنم وعلیه دستور رهبری حرفی نداشته باشم.
بخوبی بخاطردارم که چون فرمانده مستقیم خودم کریم گرگان نتوانست مرا متقاعد کند که با نیروها وامکانات مین مهندسی بخواهم حوزه استحفاظی مقرلشکر65 که ازقضا حوزه تردد اهالی کفری بود را مین کاری کنم ؛ اسفندیار(محمدعلی محتسبی) فرمانده لشکر65 مرا به سنگرحفاظت شده اش احضارکرد وبا عصبانیت تمام گفت " مواظب باش که داری درصحنه جنگ ازدستورسرپیچی میکنی! وبدان درصورت عدم اجرای ماموریت قیمتی را که خواهی داد سنگین است!" با این حال هرچند ته خط تنبیه تشکیلاتی را خوانده بودم ولیکن ازموضع عدم انجام ماموریت ضدانسانی مین کاری حوزه تردد اهالی تن به تمارض دادم و48 ساعت خود را درسنگرحبس نمودم. متعاقب آن شنیدم عمل مین کاری بتوسط فرمانده دسته مین وتخریب تحت امر یکان دیگرانجام وچند روزبعد یک خانواده 4 نفره  اهل کفری با تریلرکشاورزی خود روی آن رفته وبه شهادت رسیدند.
آنچه که فوقا بدان اشاره شد مشتی ازخروار جنایات جماعت تروریستی هم آخور داعش است که امروزه داعش درمداری بس ضدانسانی تردارد خط آدمکشی رجوی را امتداد واستمرارمیدهد وبی جهت نیست که سابق براین نوشته بودم که تمام تروریستها از یک آخور ارتزاق میکنند خواه القاعده باشند خواه داعش وخواه مجاهدین خلق رجوی…
پوراحمد
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا