خانواده ها

سفر برخی از خانواده های خوزستانی به عراق برای حضور دراطراف لیبرتی

مورخه 14/6/94 خانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه منحوس رجوی بعد ازقریب به سه سال تلاش و پیگیری برای حضور در اطراف کمپ لیبرتی به منظور دیداراحتمالی و درنهایت آزادی کامل فرزندان اسیر خود ازدست دیوصفتان فرقه رجوی باردیگربه کشورعراق سفرکردند.

دراین شکی نیست رجوی رذل وجنایتکارکه احمقانه به منظورتحقق رویاهای کورخود وبا ایجاد یک تشکیلات مخوف وخفقان آور سالها درکمپ بدنام سابق اشرف بیتوته کرده بود وحتی بعد ازسقوط ارباب سابق هرگزحاضر به ترک آن  نبود. به این امید که شاید با سیاست دریوزگی وخدمت به ارباب جدید همچنان بتواند به حیات نکبت بار فرقه اش درکشورعراق والبته با سوء استفاده ازاسیران نگونبخت خود ادامه دهد وبرهمین اساس هم همیشه شعار "کوهها اگر بجنبند،اشرف زجا نجنبد " را سرمی داد!اما برخلاف تمامی معادلات خائنانه وتشبثات ضد انسانی رجوی شیاد، خانواده های چشم انتظاراسیران فرقه اش با صبر واستقامت وتلاش خود بخصوص درتحصنی که به منظور اعتراض نسبت به جنایات رجوی مزدور و رساندن  پیام محبت آمیز و سرشار از عشق وعاطفه خود به گوش وجان فرزندان اسیرشان طی سالهای 88 تا 91 دراطراف کمپ سابق اشرف داشتند نه تنها کمپ بدنام سابق اشرف را جنباندند بلکه درنهایت رجوی شیاد و خبیث را مجبور به نوشیدن جام زهر اخراج فرقه اش ازکمپ مذکور،وخروج هرچند قطره چکانی اعضای اسیر طی ماههای اخیر از کشورعراق کردند. رجوی شیادانه همزمان با نوشیدن جام زهر اخراج ازکمپ سابق اشرف دریک زدوبند بین المللی و با حمایت عوامل خارجی خود به منظور خلاصی ازکابوس خانواده های اسیران فرقه اش برای نهادهای بین المللی ودولت عراق شرط گذاشته بود که بعد از استقرار اعضایش درلیبرتی نباید به خانواده های اسیران اجازه حضور دراطراف کمپ لیبرتی داده شود! اما برخلاف تمامی تصورات فرقه رجوی بعد از قریب به سه سال درنهایت این عزم واراده خانواده های اسیران واعضای ازبندرسته فرقه رجوی برای نجات اسیران فرقه بود که برتشبثات باند خائن رجوی فائق آمد که این را برخی ازخانواده های اسیران با حضور خود برای اولین باردرماه گذشته دراطراف کمپ لیبرتی به اثبات رساندند. واینبار نیز برخی از خانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه رجوی برای رساندن ندای محبت آمیز خود به گوش فرزندان اسیرشان ونجات آنها وهمچنین اعتراض نسبت به عملکرد جنایتکارانه سران فرقه برای حضور دراطراف کمپ لیبرتی درمورخه ذکر شده به کشورعراق سفرکردند.خانواده های اسیران برای نشان دادن اتحاد وهمدلی خود با هم ودیگر خانواده های اسیران دربند قبل ازسفربه عراق دردفتر انجمن نجات خوزستان حاضرشده وگفتند ما دیگر به چیزی کمتر ازنجات عزیزانمان ازمنجلاب رجوی شیاد رضایت نخواهیم داد ومی خواهیم باردیگرعلاوه بررساندن پیام محبت آمیزخود به عزیزان اسیرمان به سران فرقه رجوی دجال هم بگوئیم که اگرآنها فکر می کنند با تشبثات و زدوبندهای زبونانه خود می توانند ازحضورما دراطراف لیبرتی برای نجات عزیزانمان جلوگیری کرده و همچنان روح وجسم وجان فرزندان ما را بازیچه امیال شیطانی خود قراردهند کور خوانده اند، رجوی مزدور وفراری ودیگر سران جنایتکارش باید بدانند که هرگزنمی تواند ازکابوسی که ما برایش درست کردیم خلاصی یابند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا