نقض حقوق بشر

شما بهتر است که به اعاده حقوق اسرایتان در لیبرتی بپردازید!

بسیار طبیعی است که کسی  مانند خانم مریم رجوی که خود را رئیس جمهور ایران مینامد، پیام هایی بمناسبت های مختلف و برای اشخاص و نهادهای گوناگون بفرستد و او هم در رابطه با پارلمان انگلستان چنین کرده و اگر این ریاست جمهوری او ایراد واشکال قانونی نداشته باشد، کارش ایرادی نداشت که هیچ، شاید با شرط وشروطی – ازجمله نیات این پارلمان- کار درستی کرده بود!

اما او وظایف عاجل وعینی تری دارد که باید بدان بپردازد که متاسفانه بجای انجام آن به گنده گویی صرف مشغول میشود!

این خانم، رئیس جمهور برگزیده ی مسعود رجوی است که شخص اخیر هم به پشتوانه ی دو سه هزار اسیری که درعراق، فرانسه وآلبانی دراختیار دارد ونام مجموعه ی آنرا " مقاومت " نامیده وخود را رهبر آن (رهبر اسرا)، این حکم ریاست جمهوری را تنفیذ کرده است!

دراینجا این سئوال جالب مطرح است که اگر این اسرا ازآن درجه ازاعتبار برخوردارند که میشود بنام آنها رئیس جمهور تعیین کرد، چگونه خود از حق ابراز نظر، تعیین سرنوشت، مسافرت، تماس وبرقراری ارتباطات و دوستی با این وآن و دردرجه ی اول با خانواده ها بی بهره اند؟!

آیا آنها " بشر" و" ایرانی"  نیستند که شامل الطاف انسان دوست دوستانه ی؟! این خانم دموکرات؟! قرار گیرند؟!

آیا لیبرتی نشینان لایق حمایت ها و محبت های بشردوستانه نیستند؟!

وخانواده های آنها که گروه گروه در درب لیبرتی جمع شده ودرخواست ملاقات حضوری با عزیزان دربند خود را دارند، جزء " بشریت " نیستند تا بانقض شدن ابتدائی وطبیعی ترین حقوق انسانی شان که ملاقات  با این فرزندان تیره روزباشد برآورده نشود وآنها مجبور به تحصن در مقابل آفتاب سوزان عراق نگشته وبه نهادهای دولتی عراق و نمایندگی های مجامع بین المللی مراجعه کنند؟!

خانم مریم رجوی!

شما گام کوچک وعملی را دراین راستا بردارید وحسن نیت خود درمورد التزام عملی به رعایت حقوق بشر را نشان داده دهید وآنگاه سراغ برداشتن این سنگ های بزرگ را بگیرید!

خانواده های دیگر اسرای شما، درراه پیوستن به متحصنین فعلی در مقابل کمپ لیبرتی هستند وشما با نحوه ی برخورد خود با آنها ورعایت حقوق شان، نشان خواهید داد که آیا اعتقادی به سخنان خود  درخطاب به مجلس عوام انگلستان دارید و یا این مسائل را مطرح میکنید که خودتان وبخصوص شوهرتان را درمقابل جنایاتی که علیه " بشریت " انجام داده، ازانظار پنهان کنید؟!

درهرصورت شما درمقابل آزمون ساده ای دایر بر انتقال این اسرا به کشورهای ثالث وترتیب ملاقات آنها با افراد خانواده ی خود که درآنجا هستند و شمار بسیار زیادتری نیز قصد حضور عنقریب دارند، قرار گرفته اید وراه فراری ازاین آزمون ساده – وسخت برای شماهایی که صلاح خود را درایزوله ماندن لیبرتی نشینان میدانید- ندارید!

وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا