لیسیدن دشنه خون چکان آل سعود از برای خوش رقصی بواسطه رجویها

در عصر حاضر خاصه در ربع قرن گذشته ؛ جنایت بطور افسار گسیخته دارد غوغا میکند و بسا ویرانیها و تباهی ها و کشتارجنون آمیزی را ببار می آورد.


صاحبان قدرت بی محابا برای تحکیم مبانی قدرت ظالمانه خویش بر صغیر و کبیر رحم نکردند و نمیکنند و بجای شلیک گلوله بجانب سوژه انفرادی خود , ناجوانمردانه موشک کروز شلیک میکنند و بمب و راکد میریزند وکسی نیست که وجدان آگاه و بیدارناداشته خویش را بکارببندد واعتراضی کرده باشد.
دقیقا در ربع قرن گذشته با چشمان خود شاهد بودم که درآغازین جنگ موسوم به خلیج درعراق چه جنایاتی صورت گرفت که زبان و قلم از بیان ابعاد ددمنشانه و ضدبشری آن قاصر و ناتوان است.
کافی است که دروصف آن با دل پرخون بگویم که مهیب ترین بمباران وموشکباران و کروزباران طول تاریخ بشریت را علیه مردمان شریف ومظلوم عراق شاهد بودم ودرلحظه بی آنکه ازموضع نوعدوستی قدرت مقابله داشته باشم خون گریستم.
یک قلم بواسطه تحریم اقتصادی و قحطی حاصل از جنگ خانمانسوز، ششصدهزارکودک به بهانه نداشتن شیرمصرفی موردنیازدر دامان مادر پرپر و آسمانی شدند.
شیرخشک نبود چونکه تحریم بود و چونکه مادر تغذیه لازم نداشت از خود شیری برای تامین غذای نوزاد نداشت واین تراژدی غمبار تاریخ معاصرمان بود.
مابعد جنگ خلیج درپی سقوط صدام حملات زمینی آغازشد وبه بهانه ضربه کاری به تسلیحات اتمی ناداشته نظام یک کشور؛ منابع ومردمان مظلوم وبیدفاع آن کشوررا قلع وقمع کردند ونسل کشی دروحشی ترین شکل آن صورت گرفت.
درآن مقطع با چشمان خود شاهد بودم که چگونه تانکهای امریکا به داخل خانه گلی شهروندان شهرک صدروفلوجه عراق نفوذ میکردند وچه جنایات هولناکی را موجب میشدند که دل هرانسانی را به درد می آوردند والبته که بسیاری با وجود آگاهی برآن ؛ نابخردانه سکوت میکردند.
جنایات داعش وسایرهمپالگیهایش که خود زاییده امریکا ودم ودمبالچه شان بودند که خود قصه دردناک درازی دارد که مزدورانی ازجمله رجویهای تروریست ازآنان بعنوان عشایرانقلابی یاد کردند وبدینسان هم آخور شدند.
این سناریوی جنایتکارانه مظلوم ستیز ما بعد از عراق در افغانستان و سایرممالک کوچک بی دست و پا ادامه داشت ودریمن با جنایات آل سعود به کمال رسیده است وهزارن پیروجوان وکودک را درکام مرگ فروبرده است.
سمفونی جنایت آنچنان همگام وهماهنگ وازپیش تعیین شده به جانب سناریوی مطابق میل اسطبل وحوش درجریان قرارمیگیرد که امروزه نیکی هلی نماینده امریکا درسازمان ملل ازپی رعایت اصل باصطلاح حقوق بشر و در واقع حمایت از آل سعود مدعی میشود که چند فروند موشک اصابت شده به دربار آل سعود تابعیت ایرانی داشتند که شبه نظامیان حوثی را تامین میکردند!
فرقه تروریستی و وطن فروش رجوی هم از برای خوشرقصی ودم تکان دادن به آل سعود که نکند ازغافله عقب بیفتد و از حمایت و پول و پله ارباب خود بی نصیب بماند؛ زودی به باز نشخوار و تکرار وانتشار اباطیل نیکی هلی پرداخته و صفحات سایت نخ نمای رسمی خود را درترس ازقدرت موشکی ایران وایرانی ؛ سیاه نموده است تا که درادامه بتواند نقش آلترناتیو آل سعود وامریکا را دربدست گرفتن و بلعیدن حاکمیت خیالی ایران بزرگ وقدرتمند را داشته باشد!
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا