کشورها

نامه تعدادی از خانواده های تبریزی به وزیر دولت فرانسه

عالی جناب   
وزیر محترم خارجه دولت فرانسه
درآستانه ی ورد جنابعالی به ایران، لازم دانسته شد که مسئله ی گروه سکتاریستی سازمان مجاهدین خلق که اینک رهبری آن در اوروسورواز و درقلب کشور شما خیمه زده وبعنوان یک گروه مستبد وتمامیت خواه ازتمام آزادی های ممکن برای اجرای برنامه های ضدانسانی خود بهره مند است، مورد توجه جدی جنابعالی قرار گیرد.
درحالت فعلی،  اکثزیت اعضای این گروه که تحت تاثیر مداوم مغزشوئی والقائات ذهنی و برای آماده  نگه داشته شدن به اجرای منویات ضدبشری رهبران خود شیفته ودیکتاتور خود درکمپی درآلبانی بسر برده واز کوچکترین حق استفاده ازحقوق یک انسان مدنی ازقبیل دسترسی به اطلاعات آزاد ودیدار عزیزان خود محروم هستند، مسئولین این اردوگاه، شرط ملاقات ومصاحبه با این اعضا توسط کمیساریای عالی امور پناهندگان را منوط به صدور اجازه ی مریم رجوی دانسته اند که درکشور زیبای شما اقامت دارد.
باتوجه به مسائل مطرح شده وعطف توجه به دیگر مسائلی که دستگاه های دولتی فرانسه اطلاعات کاملی درمورد این گروه تروریستی وسکتاریستی دارند، استدعا داریم که مقرر فرمائید که رهبر فعلی این جریان (خانم مریم رجوی) بعنوان ناقض بزرگ حقوق بشر مورد سئوال قرار گرفته وتحت فشار  قانونی واقع گردد تا ضمن فراهم شدن اجرای برنامه های ارگان های بین المللی درخصوص این اعضا که اختیاراتی بیشتر از یک اسیر ندارند، تمهیدات لازم برای ملاقات آزادانه ی ما خانواده ها بااین فرزندان وبستگان اسیر خود و میسر شدن ارتباطات تلفنی  و…، اتخاذ شود.
با احترامات فائقه
گروهی از خانواده های گرفتار درمناسبات سازمان مجاهدین خلق ایران
تبریز- ایران
خلیل محرم زاده- اصلان محرم زا ده (برادر)
میر مجید رئیسی اسکویی   – خانم فتیهه رئیسی اسکویی  (خواهر)
علی اصغر کرمی هفت چشمه – یدالله کرمی (برادر)
کریم نعلبندیان – برادر اشرفی والایی
محمدعلی لطفعلی نجد- لطفعلی نجد (پدر)
ابوالفضل شیخ بیگلو-  فرامرزشیخ بیگلو (پدر)
محمدرضا پورمهدی داوود پور مهدی (برادر)
سلمان دولت پناه – اسرافیل دولت پناه (برادر)
مهتاب قریشی – یوسف  قریشی  (برادر)
خیراله محمد علییان – سیف اله وخانم  محمد علییان (برادروخواهر)
یعقوب بازمان ملکی- بازمان ملکی (برادر)
منصور عباسخانی-  محمد عباس خانی (برادر)
فیروز ساعدی  – مهدی ساعدی (برادر) ویعقوب (پدر)
امیر ائلغمی – رحیم ائلغمی (برادر)
نیره سلطانی اهری – دکتر سلطانی اهری (برادر)
محمدتقی صالحپور- خانم صالح پور (خواهر)
ناهید سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
محمود سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
مهری سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
اقدس نایب اسماعیل پور- خانم نایب اسماعیل پور(خواهر)
زهرا مهدیزاده بهتاش- کریم مهدیزاده بهتاش (برادر)
مولود  طاهری نژاد – خانم شهن طاهری نژاد (خواهر)
مریم نوجوان – پرویز نوجوان (برادر)
شهین نطاقی – ودود نطاقی (برادر)
ابراهیم جدی _ بیوک جدی (برادر)
محمد حسین دادگر اقدم – غلامحسین دال (برادر)
سید رضا تارا _ سید یوسف تارا (برادر)
مهدی پور واحد- جمشید پور واحد (برادر)
اصغر فتحی- حمزه فتحی  (برادر)
حسن رهنمای آناخاتون- بیایض علی رهنمای (پدر)
یوسف خوب زمانی – معصومه خوب زمانی (خواهر)
احمدهوشی – پروین هوشی (خواهر)
محمد رضا قدیمی سرند – اصغر علیزاده گان (برادر)
حمید طاهری خسروشاهی – مهدی طاهری (برادر)
اصغر واحد رضایی –  اکبر واحد رضایی (برادر)
محمد علی باغبان باشی – باغبان باشی (برادر)
ابوالقاسم نوبختی – احمد نوبختی (برادر)
محسن سرداری – سردار ی (برادر)
جواد عبدی نعمت آبادی – اسد عبدی (برادر)
علی حامد رنجی- رضا حامد رنجی (برادر)
محمد رضا صدیق – قدرت صدیق (پدر)
حسین امیری پارام – محمد باقر امیری پارام (برادر)
صمد امیری پارام – محمد باقر امیری پارام (برادر)
رامین  حسن پور- حمید حسن پور (برادر)
حسن محرمی کوچه باغ — خانم محرمی کوچه باغ (خواهر)
محمد رضا حا جی عظیمیان – خانم حاجی عظیمیان (خواهر)
حسنعلی پور محمد روحی – علیرضا پور محمد روحی(برادر)
کریم جوانی – عباس پور وند آبادی (داماد)
مجید چوپانی – خانم طاهره چوپانی (خواهر)
محمدنصیری دغلیان- اسماعیل نصیری(برادر)
اسدالله حسین زاده حصاری- عبادالله حسین زاده حصاری (برادر)
محمد حسین قاسمی پناهی – مختار قاسمی پناهی (پدر)
گلناز تمیزی- خانم تمیزی (خواهر)
سوسن بشارت پور- خانم بشارت پور (خواهر)
ذکر علی زیبایی – جلیل زیبایی (برادر)
مرتضی اکبری نسب – رضا اکبری نسب (برادر)
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا